...
Виховний захід: Україно, матінко моя PDF Печать E-mail

Виховний захід: Україно, матінко моя
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
Учні читають вірш Василя Хомика «Україна».
Україна!.. В цьому слові —
Дивна музика краси,
Болю, радості, любові —
Всі віки, в усі часи.
Україна!.. Степ і гори,
Міста дивної краси,
Білі села, птахів хори.
Дзвін бандур і дзеньк коси.
Україна!.. Предків слава.
Гордість наших давніх літ,
Наша Сонячна Держава,
Що здіймається в зеніт.
А над нею в сонці сяє
Славен Тризуб золотий,
Синьо-жовтий Прапор має
Й «Ще не вмерла...» кличе в бій.

1991 рік в житті українського народу — зна¬менний: Україна після століть бо¬ротьби знову стала незалежною дер¬жавою.
Україна тричі здобувала само¬стійність (за Богдана Хмельницько¬го, під керівництвом В. Винниченка та М. Грушевського).
Першим кроком до волі було про¬голошення 16 липня 1990 року Де¬кларації про державний сувере¬нітет України. У цьому документі визначені головні напрями полі¬тичної діяльності Української дер¬жави, але реальних прав Україна не отримала. .
Тільки після підтвердження на Все¬українському референдумі Акту про незалежність України, прийнято¬го 24 серпня 1991 року, світ сприй¬няв появу нової незалежної держа¬ні. Цим документом від 24 серп¬ня 1991 року затверджена офіційна назва нашої держави — «Україна».
Наступним рішенням українсько¬го парламенту відновлені історичні символи нашої держави:
Прапор (жовто-блакитний);
Герб (тризуб);
Гімн («Ще не вмерла Україна», му¬зика Михайла Вербицького, сло¬ва відомого географа XIX століття Павла Чубинського).
Сучасна Українська держава займає площу 603,7 тис. км2 і є най¬більшою за розмірами території країною в Європі.
Розташована Україна на заході материка Євразія, в центральні;: частині Європи.  Відносно екватора і знаходиться у північній півкулі а відносно нульового у східній півкулі.
З 1975 року за Гельсінськими угодами, державні межі в Європі визнані непорушними, і тому числі й України.
Україна того часу розділена на частини, єдиної держави не існувало.
На півдні було розташоване Кримське ханство, яке утворилось у XIV ст. в результаті розпаду Золотої Орди.
За рівнем економічного роз¬витку кримські татари значно відставали від населення України. Вони вели напівкочовий спосіб життя і постійно нападали на нашу країну. Під час цих нападів вони грабували міста і села, спалювали їх, забирали людей у полон. Чоловіків і жінок продавали в рабство; дітей перетворювали на яничарів. ! Українське населення дуже страждало від цих набігів.
Саме на цих землях виникло у XV ст. таке видатне явище, як козацтво.
Означає поняття «козак», що перші згадки про них відносяться до кінця XV ст. І Місце, де оселялись козаки, називалось Дике Поле. Це  були родючі, але незаселені землі, бо вони найбільше зазнавали нападів з боку кримських татар. Найбільша група людей, що переселялись сюди,— селяни-втікачі, які не витримували жорстокого феодального гноблення. Проте релігійний і національний гніт примушував покидати свої домівки навіть досить заможних людей. Козаки оселялись у зимівниках, їх основним заняттям було землеробство і скотарство. Працювати доводилось озброєними, щоб вчасно встигнути відбити напади татар.
Між містами Дніпро¬петровськ і Запоріжжя Дніпро пе¬ретинає Український кристалічний щит і тому, оминаючи його, змінює свій напрямок. У цьому місці твер¬ді кристалічні породи виходять над поверхнею води (вода розмиває їх дуже повільно), утворюючи числен¬ні пороги й острови. Поблизу Запо¬ріжжя знаходиться найбільший ост¬рів Дніпра — Хортиця.
Перша Січ створена в середині XVI ст. (усьо¬го їх було вісім) Д. Вишневецьким.
Цар турецький к ньому присилає, Байду к собі підмовляє: «Ой, ти, Байда, та славнесенький, Будь мені лицар та вірнесенький,
Візьми в мене царівночку, Будеш паном на всю Вкраїночку!» — «Твоя, царю, віра проклятая, Твоя царівночка поганая!»
Ой, крикнув цар на свої гайдуки: «Візьміть Байду добре в руки, Візьміть Байду і зв'яжіте, На гак ребром зачепіте!»
Ой висить Байда та й не день, не два, Не одну нічку та й не одну годиночку...
Далі розглядається питання про те. хто міг бути козаком на Січі, кож¬ний чоловік, який виконував умо¬ви: говорити українською мовою, сповідувати православ'я і бути не одруженим. Жінкам не дозволялось навіть заходити на територію Січі. Існував випробувальний термін сім років, після чого людину зарахову¬вали до Запорізького війська. По¬яснюється назва Запорізька (за по¬рогами Дніпра) Січ (від слів — засі¬ка або сікти).
Потім учні відповідають на запи¬тання, що стосуються заняття козаків в Січі. Вони відзначають, що головними заняттями були вій¬ськові походи й підготовка до них. Походи здійснюватись на чайках Дніпром на територію Кримського ханства з метою визволення поло¬нених і підкріплення матеріального становища.
Козаки також підтримували селян¬ські повстання XVI—XVII ст. і були ядром війська Б. Хмельницького.
Січ була українським військом, організованим, дисциплінованим і боєздатним.
Козаки виконували роль при¬кордонників, захищаючи пів¬денні кордони України від напа¬дів кримських татар.
Підтримували  селянські  повстання в боротьбі проти посилення феодального гніту, брали активну участь у визвольній війні під керівництвом Б. Хмель¬ницького.
Стояли на сторожі православ'я та української мови.
Продовжували державотворчі і процеси. Січ за формою прав¬ління була демократичною рес¬публікою.
Населення Правобережної України традиційно тяжіло до Польщі і зливалося з її насе¬ленням. Жителі Лівобережне України традиційно тяжіли Росії.
У 1662 р. на Правобережні. Україні гетьманом було обра¬но П. Тетерю, а в 1663 р. на чор¬ній раді в Ніжині було обрано гетьмана Лівобережної України І. Брюховецького.
Поділ довершило втручання іноземних держав. У 1686 р. підписано вічний мир, за як Правобережна Україна відійшла до Польщі, а Лівобережна — Росії.
Дніпро за розмірами — третя за довжиною річка Європи після Волги і Дунаю, і найбільша річка України.
Потрібно стати обличчям за течією річки, і тоді зліва буде лівий берег — і всі притоки називають лівими, а справа — праві, і всі притоки — відповідно прави¬ми. Найбільша права притока Дні¬пра — Прип'ять, а ліва — Десна.
Лівий берег Дніпра низовин¬ний і пологий, представлений При¬дніпровською низовиною і Полтав¬ською рівниною. Тому й річки Лі¬вобережжя мають повільну течію, береги їх низькі, а долини широкі.
Велике значен¬ня діяльності гетьмана І. Мазепи у внутрішній і зовнішній політиці. І Підкреслюють, що він дбав про те, і щоб об'єднати Лівобережну і Правобережну частини України, домогтися незалежності держави. Один і з важливих напрямів діяльності — сприяння розвитку науки і культури. Він був покровителем і меценатом української церкви і осві¬ти. На його кошти були збудовані численні церкви, монастирі, шко¬ли, бурси, шпиталі. Архітектурний стиль цих будов має назву "Мазепенське бароко". Закінчують свою розповідь учні роздумами про те, чи був І. Мазепа зрадником і чому його вважали таким.
Значення діяльності П. Орлика по¬лягає в тому, що він був автором написаної латинською мовою дер¬жавної Конституції. Це була перша у світі демократична Конституція. Проте, зважаючи на політичні об¬ставини часу, вона не стала чинною в Україні, а тому залишилася в істо¬рії лише як видатна пам'ятка укра¬їнської правничої та суспільно-по¬літичної думки.
Правий берег крутий, обри¬вистий, підіймається над водою на 50-150 м. для рельєфу «Правобе¬режної України характерні більш підняті форми. Тут розташовані Придніпровська і Подільська ви¬сочини. Більшість річок Правобе¬режжя в місцях виходів кристаліч¬них порід, мають швидку течію, долини їх вузькі, скелясті й гли¬бокі.
Більшість річок Правобережжя беруть початок у найвищих горах України, що розташовані на край¬ньому заході держави — в Україн¬ських Карпатах. Найвища точка — гора Говерла, її висота — 2061 м, довжина — близько 280 км, шири¬на — 100-110 км. У рельєфі Україн¬ських Карпат поєднують Передкарпатську підвищену рівнину, власне гори" Карпати і Закарпатську низо¬вину. Клімат Карпат дуже вологий з досить низькими річними температурами повітря. Інакше Україн¬ські Карпати, ще називають Схід¬ними або Лісистими, бо тут зосере¬джено 14% усіх лісів України.
Ці землі були складовою частиною Речі Поспо¬литої. Польська шляхта відновила свої маєтності та жорстокий релі¬гійний, феодальний і національний гніт після Визвольної війни під ке¬рівництвом Б. Хмельницького.
У відповідь на посилення гноблен¬ня в Галичині і Прикарпатті з кінця XVII ст. розгортається опришківський рух, чому сприяли геогра¬фічні умови цього краю. Високі гори й густі ліси давали притулок повстанцям, оберігати їх від кара¬телів. Діти виділяють керівників опришківських загонів О. Довбуша, І. Бойчука, В. Баюрака. Вико¬ристовують легенди, пісні, напи¬сані народом про своїх улюблених героїв.

 

Яндекс.Метрика >