...
Виховний захід (11 клас) У СВІТІ ПРОФЕСІЙ PDF Печать E-mail

Виховний захід (11 клас) У СВІТІ ПРОФЕСІЙ
Година спілкування
Мета: ознайомити з різноманітним світом професій, звернути увагу підлітків на таке важливе проблемне питання, як вибір професії; допомогти обрати справу до душі, відповідно до своїх можливостей.
Обладнання: профорієнтаційна література, схема «Барометр про¬фесій», таблиці «Актуальність професій на регіональному ринку пра¬ці», «Класифікація професій за предметом праці», анкета «Твої про¬фесійні нахили».
Епіграфи:
«Витри піт солоний із чола
І трудись, забувши про утому,
Бо людина ціниться по тому,
Чи вона зробила, що могла,
Скільки сил у неї вистачало,
Щоб на світі більше щастя стало». (Микола Луків.)
«Життя без праці — злодійство, праця без мистецтва — варвар¬ство». (Д. Рескін.)
«Твоя діяльність, і тільки вона одна, визначає твою цінність». (Й. Фіхте.)
«Задоволення має бути нагородою за працю». (К. Гельвецій.)
«Той, хто любить працю, не відчуває потреби у розвагах». (Ж. Ла-брюйєр.)
Хід заняття
І. Вступне слово вчителя
Учитель. Яка глибока думка закладена в словосполученні «ви¬бір професії», скільки викликає воно емоцій та сподівань і водночас скільки породжує проблем! Це не просто вдало чи невдало прийняте в юності рішення, це щаслива або розбита доля, активне, творче, ра¬дісне життя чи байдуже, пасивне існування.
Вже через рік дехто з вас обиратиме собі професію і почне оволо¬дівати нею.
У Загальній декларації прав людини підкреслюється, що кожна людина має право на вільний вибір професії.
Права людини, визначені Декларацією, покладені в основу Кон¬ституції України. Так, стаття 43 Конституції України проголошує право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку добровільно погоджу¬ється.
«Як же із тисяч професій обрати ту, яка приносила б найбільшу користь людям, країні, давала б змогу відчути себе потрібним, повно¬цінним і задоволеним своєю працею? Як уникнути помилок і розча¬рувань у майбутньому, обравши певну професію?» — такі запитання виникли у вас, коли я попередньо провела опитування, готуючись до нашої години спілкування. Сьогодні ми спробуємо разом дати на них відповідь.

II. Повідомлення «Різноманітний світ професій»
Учитель. У світі існує безліч професій. Як же зорієнтуватися се¬ред цієї кількості? Як знайти серед тисяч ту єдину, яка стане справою всього життя?
Послухайте повідомлення і, можливо, саме ця інформація допо¬може прояснити ситуацію.
Учень. Професія — це певний вид праці. У кожній професії є свої різновиди праці, які називають спеціальностями. Наприклад, немає професії «учитель всього», а є учитель початкових класів, математи¬ки, фізики тощо, а інженер може бути інженером-електриком, про¬грамістом, механіком.
Світ професій дуже великий: їх налічується близько шести тисяч. Існує кілька класифікацій: за знаряддями праці (ручні, механізовані, автоматизовані, комп'ютеризовані, функціональ¬ні), за метою праці (перетворюючі, гностичні, винахідницькі), за галузевою ознакою (промислові, будівельні, транспортні, зв'язку тощо), за умовами праці (робота вдома, на повітрі, в не¬звичайних умовах). Найпоширенішою є класифікація за пред¬метом праці (див. таблицю 1).


Групи
професій    Людина-природа    Людина-техніка    Людина-людина    Людина – злакова система    Людина – художній образ
Основні предмети праці    живі організми, корисні копалини, атмосфера, вода, земля    технічні системи, машини, агрегати, види енергії    окремі люди, групи,  колективи    умовні знаки, цифри, шифри, коди, формули, схеми    художні образи, твори мистецтва та літератури
Якості, характерні для представників професій групи                   

III. Гра «Аукціон»
Учитель. Дякую, твоє повідомлення допоможе нам у подальшій роботі. Ще раз погляньте на таблицю «Класифікація професій за пред¬метом праці» і скажіть, які професії, на вашу думку, належать до цих груп?
Виграє та команда, яка назве найбільшу кількість професій певної групи.
(Приклади професій: Л—П: рільник, тваринник, агроном, зоотех¬нік, геолог, лісник, рибовод; Л— Т: слюсар, токар, монтажник, елек¬трик, водій, інженер; Л — Л: учитель, лікар, продавець, медсестра, секретар, журналіст, адвокат; Л—3: касир, бухгалтер, економіст, лінгвіст, математик, програміст, набірник; Л — X: перукар, моде¬льєр, художник, архітектор, фотограф, композитор.)
IV. Гра «Швидко та влучно»
Учитель. Чи може бути слідчим неуважний, акробатом — лю¬дина, яка страждає запамороченнями голови, художником — той, що не вміє образно мислити, а перекладачем — людина, яка погано запам'ятовує? Ні! Що ж необхідно враховувати при виборі професії?
(Учні відповідають: «Стан здоров 'я, власні можливості, особис¬ті й суспільні інтереси, розумові здібності».)
Учитель. А зараз спробуйте обрати із перерахованих якостей ті, які, на вашу думку, є професійно важливими для фахівців певного типу.
(Учитель роздає таблички: Л — П, Л — Л, Л— З, Л— Т, Л — X. Учні знімають із дошки потрібний аркуш і прикріплюють його до таблички.)
V.    Презентація професій
Учитель. Уже згадувалося, що на світі близько шести тисяч про¬фесій. А які з них — найголовніші, найважливіші для суспільства?
Уявіть, що вас відправляють на незвичайний острів, де є все необ¬хідне для життя, але там немає кому працювати. Кого з фахівців своєї групи ви взяли б на острів? Чому? Обгрунтуйте свій вибір.
(Презентація професій : Л — Л — реклама, Л — П — комікси, Л— 3 — сценка, Л— Т— пантоміма, Л — X— гумореска.)
VI.    Анкетування (визначення нахилів учнів до типу професій)
Учитель. На жаль, визначаючи свій життєвий шлях, дуже часто керуються не реальними можливостями, розумовими здібностями, особистими інтересами чи станом здоров'я, а обирають майбутню професію «за компанію», за настановою батьків чи наслідуючи когось. Подібно вчинили й ви, коли самостійно розподілялися на групи. Що ж, давайте перевіримо, чи ви не помилилися у своєму виборі? З допомогою анкети визначимо ваші нахили до певного типу професій.
Припустімо, що після відповідного навчання ви зможете вико¬нувати будь-яку з перелічених нижче робіт. Але якби вам довелось обирати з двох можливостей, то якому виду діяльності ви надали б перевагу? Нижче запропоновано 20 пар тверджень, позначених індек¬сами «а» і «б», що стисло розкривають різні види діяльності. Уважно вивчивши обидва твердження, знаком «+» позначте привабливіший для вас варіант.
Анкета «Твої професійні нахили»
1 а. Доглядати за тваринами.
2а. Допомагати хворим, лікувати їх.
3а. Брати участь в оформленні книжок чи плакатів.
4а. Обробляти матеріал (деревину, тканину, метал, пластмасу тощо).
46. Доводити товари до споживача (рекламувати).
5а. Обговорювати науково-популярні книжки.
56. Обговорювати художні книжки (статті, п'єси, концерти).
ба.    Утримувати тварин.
бб.    Тренувати товаришів у виконанні яких-небудь дій.
7а. Копіювати малюнки, зображення.
7б. Управляти підйомним краном, трактором.
8а. Повідомляти людям які-небудь відомості. 86. Художньо оформлювати виставки.
9а. Ремонтувати речі (одяг, техніку).
96. Шукати та виправляти помилки в текстах.
10а. Лікувати тварин.
106. Виконувати обчислення, розрахунки.
11а. Виводити нові сорти рослин.
11 б. Конструювати, проектувати нові види виробів.
12а. Розв'язувати суперечки, запобігати сваркам, переконувати чи карати.
126. Розбиратися в кресленнях, схемах.
13а. Брати участь у роботі гуртків художньої самодіяльності. 136. Спостерігати, вивчати життя мікробів.
14а. Налагоджувати медичні прилади, апарати.
146. Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, травмах.
15а. Складати точні описи явищ, подій.
156. Художньо описувати, відображати події.
16а. Виконувати лабораторні аналізи в лікарні.
17а. Фарбувати або розписувати стіни чи приміщення.
18а. Організовувати культпоходи, екскурсії.
19а. Виготовляти за кресленнями деталі чи вироби, споруджувати будинки.
196. Креслити, копіювати креслення, карти.
20а. Вести боротьбу з хворобами рослин.
206. Працювати за комп'ютером.

Аркуш відповідей
л    Т    П    3    X
2а    16    1а    26    За
46    4а    36    5а    56
66    76    6а    96    7а
8а    9а    10а    106    86
12а    116    Па    126    13а
146    14а    136    15а    156
166    176    16а    196    17а
18а    19а    20а    20    186
Заповнивши «Аркуш відповідей», підрахуйте кількість знаків «+» у кожному вертикальному ряду. Сума їх буде показником ступеня ви¬раження вашого усвідомленого нахилу до одного з типів професій.

VIII. Підсумок
Учитель. Народна мудрість каже: щасливий той, хто радісно йде на роботу і з радістю повертається додому. Але, щоб радісно було йти на роботу, треба одержувати від неї задоволення, а це залежить від вдало обраної професії. Тож бажаю кожному з вас не помилитися у своєму виборі.
Пам'ятайте золоту формулу вибору професії: «Хочу — можу — маю — треба».

 

Яндекс.Метрика >