...
Виховний захід (11 клас) Ким бути і яким бути PDF Печать E-mail

Виховний захід (11 клас) Ким бути і яким бути

Ми вступаємо в різні періоди нашого життя,
наче немовлята, не маючи за плечима ніякого
досвіду, скільки б нам не було років.
Ф. Ларошфуко
Мета: Сприяти отриманню досвіду прийняття са¬мостійного відповідального рішення в ситуації, пов'язаній із життєвим самовизначенням та про¬фесійним вибором.

Вчитель Не випадково наша зустріч розпочата словами відомого французького мислителя Ф. Ла¬рошфуко. Кожен із вас стоїть зараз на порозі са¬мостійного, дорослого життя. Період, який ви пере¬живаєте, психологи пов'язують із життєвим само¬визначенням і професійним вибором. Як не розгуби¬ти себе по життю, залишитися вірним своїм ідеалам, цінностям, життєвим принципам? На ці та інші за¬питання ми спробуємо знайти відповідь.
Кого з вас не хвилює питання власного май¬бутнього? Хто не піддався спокусі заглянути у своє майбутнє? Виявляється, для цього зовсім не потрібно звертатися до ворожки. Важливо розібратися у своїх мріях, надіях, життєвій програмі, цілях, щоб част¬ково спрогнозувати майбутнє.
За висловом Джона Леннона, життя - це те, що відбувається в той час, коли ми плануємо майбутнє.
Плануючи це майбутнє, ми оперуємо такими понят¬тями, як мрія, надія, життєва програма, життєві цілі.
(На дошці вивішуються аркуші, на яких записані такі поняття: мрія, надія, життєва програма, життєві цілі. Дається визначення цим поняттям).
Мрія - це власне бачення бажаного майбутнього. Мрія завжди живе у нашій свідомості як яскравий образ. Мрії бувають пасивні, далекі від реальності, і активні, і тоді вони мотивують поведінку.
Надія - має величезний енергетичний потенціал. Надія зігріває похмуре сьогодення, допомагає лю¬дині пережити буденні драми. Зруйнована надія є найнебезпечнішим стресом.
Життєва програма  передбачає свідоме ставлен¬ня до життя. Вона містить систему життєвих планів, що враховують і зовнішні обставини.
Життєві цілі  відображають потреби особистості, її найважливіші інтереси. Постановка цілей повинна враховувати реальні можливості їх досягнення.

Зараз, об'єднавшись в 4 групи, за кольоровими же¬тонами (жовті, червоні, зелені, сині), ви отримаєте завдання, на виконання якого пропонується 5-8 хв.
Завдання для групового обговорення.
1    група. Записати свої активні мрії.
2    група. З чим ви пов'язуєте свої надії?
3    група. Скласти свою життєву програму.
4група. Сформулювати свої життєві цілі.
(Після закінчення обговорення в групах, колективні наробки озвучуються ораторами від кожної групи. На основі висловлювань учнів підводиться підсумок).

-  Недалеке майбутнє ви пов'язуєте з життєвим самовизначенням і професійним вибором. Вибір про¬фесій є доленосним. Професійний вибір людини – це не якась річ, яку можна побачити, відчути на дотик. Його можна певним чином уявити. Як? Як чотири сектори у вигляді чотирьох різнокольорових кіл, які
перетинаються.
(На дошці демонструється схема обґрунтованого професійного вибору у вигляді чотирьох різнокольорових кіл-секторів, що позначаються словами «хочу», «можу», «цікавлюся», «потрібно». Учням пропо¬нується зробити самоаналіз відповідно наданій ха¬рактеристиці обґрунтованого професійного вибору).

Схема обґрунтованого професійного вибору:
Сфера «хочу» - це власні потреби, інтереси, праг¬нення, схильності, зацікавленість, уподобання.
Сфера «цікавлюсь» - особисте розуміння призна¬чення обраної професії, обізнаність з її позитивними і негативними особливостями, усвідомлення харак¬теру професійної діяльності.
Сфера «можу» - це здібності, особливості харак¬теру, первинні навички, тобто внутрішні і зовнішні (матеріальні) ресурси.
Сфера «потрібно» - це умови ринку праці, потре¬ба суспільства у спеціалістах даного профілю.
(На основі виконаного завдання підводиться підсумок).

- Користуючись схемою обґрунтованого про¬фесійного вибору, ви мали можливість самостійно визначити, наскільки особистий професійний вибір
відповідає вашим мріям, надіям, життєвим планам, цілям. Проведений самоаналіз дозволяє прийняти відповідне рішення щодо вибору професії. Прийняття рішень багатьом людям дається важко. Тут відіграють роль і певні риси характеру (нерішучість, невпевненість у собі), і слабка поінформованість, і відсутність уміння зважувати всі «за» та «проти», щоб зупинитися на єдиному оптимальному варіанті.
Деякі люди взагалі бажають, щоб рішення за них приймав хтось інший.
Запитання до учнів.
-    Чи легко вам приймати рішення?
-    Що змушує довго вагатися, перш ніж прийняти якесь рішення?
- Чому деякі люди очікують, що хтось інший прийме за них рішення?
(Учні дають відповіді на поставлені запитання).
- Навчатися відповідальному, виваженому, самостійному прийняттю рішення в ситуаціях вибору нам допоможе методика ПМЦ (плюси, мінуси, цікаво), з якою ми маємо можливість познайомитися. За цією методикою складається карта власного відно¬шення до проблемної ситуації.
Спочатку відзначаються позитивні сторони ситу¬ації, яка розглядається. Записується все, що прихо¬дить тільки в голову, ставляться плюси проти кожного відміченого пункту, виноситься оцінка. Потім описуються негативні сторони питання, виставля¬ються їм мінуси. В кінці оцінюються ті явища, які маємо для себе відмітити, але які неможливо віднес¬ти ні до позитивних моментів - «плюсів», ні до не¬гативних - «мінусів». Такі пункти отримують оцінку «цікаво». За складеною картою залишається звірити намічений маршрут (подальші дії).
(Учням зачитується ситуація, яка вимагає прий¬няття самостійного, відповідального рішення).
- Ситуація, яка пропонується вашій увазі, типова для сімей, де є учень-випускник. Послухайте її і знайдіть вихід, користуючись методикою ПМЦ.
Ситуація
Мрії, надії, життєві плани і цілі випускниці Олі пов'язані з професією художника. Вибір професії ху¬дожника обґрунтований. Оля хоче стати художником, має до малювання здібності, її захоплення пов'язані з цією професією та і на ринку праці можна влаштува¬тися. Батьки Олі вважають, що художник ¬── це не про¬фесія, а заняття. А от професія економіста - це солідно, перспективно. В родині намітилася династія бухгалтерів-економістів. Оля поставлена в ситуацію вибору - погодитися з рішенням батьків чи прийняти самостійне рішення. Допоможіть Олі визначитися, ко¬ристуючись методикою ПМЦ.
(Учні колективно складають карту власного відношення до ситуації за методикою ПМЦ. Відмічають позитивні, негативні, цікаві сторони питання, яке розглядається).
Питання, яке розглядається: самостійне прийнят¬тя рішення Олею у виборі професії
Плюси
-    улюблена професія
-    професійний ріст
-    задоволення
-    самореалізація
Мінуси
-    самовдосконалення
-    непорозуміння з батьками
-    відсутність моральної підтримки
-    тривога, чи слід настоювати на своєму
-    відсутність чітких уявлень про майбутнє
-    «танок під чужу дудку»
-    матеріальний достаток
-    повага і значимість на роботі
-    успіх
Цікаво. Батьки вагаються. До недавнього погод¬жувались із вибором доньки.
(Зваживши всі «за» і «проти», учні приходять до висновку, що Олі слід прийняти самостійне рішення).

Вчитель Отриманим досвідом на занятті ми можемо ско¬ристатися в житті, в ситуаціях вибору, щоб досягти свого зоряного часу. Головне не допуститись
помилок при виборі професії. Основні з них такі:
-    неадекватні уявлення стосовно престижності та не престижності професії;
-    вибір професії «за компанію»;
-    підкорення тиску батьків чи інших родичів, які можуть переконувати вас, що той варіант, який во¬ни пропонують, для вас є оптимальним;
-    захоплення тільки зовнішньою стороною про¬фесії;
-    категоричність вибору (якщо професія подобаєть¬ся, то все в ній здається привабливим, і навпаки);
-    перенесення ставлення до людини - представни¬ка даної професії на саму професію;
-    ототожнення навчального предмету з професією;
-    застарілі або просто невірні уявлення про характер праці, особливості тих чи інших професій;
-    незнання і недооцінка своїх фізичних протипо¬казань;
-    відсутність уміння розібратися у своїх здібнос¬тях, особливостях характеру, мотивах вибору.

А отже, при виборі професії потрібно:
-    знати якомога більше професій;
-    визначитися у своїх інтересах;
-    знати, в яких навчальних закладах можна отри¬мати ту чи іншу професію;
-    мати основний варіант і запасні варіанти проф-вибору (на випадок, якщо не вдасться здійснити призначене);
-    бажано мати досвід професійних спроб: поспос¬терігати за робочим днем (повністю) представника привабливої професії або навіть самому спробувати попрацювати трохи у цій галузі;
-    оцінити свої можливості та здібності, а також їх відповідність тим вимогам, які висуває професія.

Хай щастить вам у виборі професії.

 

Яндекс.Метрика >