...
Виховні заходи: Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави PDF Печать E-mail

Виховні заходи: Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Початкова школа

Виховні досягнення

Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу:
-    почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови;
-    відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України;
-    любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;
-    розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфлі-ктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, тради-цій.

Тематичний зміст виховної діяльності

1 клас

"Та земля мила, де мати народила", "Моя рідна Україна", "Символи моєї дер-жави", "Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини", "Ми — українці", "У країні рідної мови", "Мова", "Наша мова — солов'їна".

2 клас

"Наша Вітчизна — Україна", "У нас одна Батьківщина — наша рідна Украї-на", "Ми — українці", "Я — син своєї землі", "Українці за кордоном", "Славетні українці", "Кожному миле його слово рідне", "Я маю право... кожна людина має право".

3 клас

"Я — маленький громадянин", "Ми всі – єдина сім’я", "Чи знаєш ти свій край?", "Древня  столиця України", "Легенди нашого краю", "Вулицями рідного міста (села)", "Година пам'яті", "Моральні цінності мого народу. Традиції поваги, турботи, співчуття й допомоги людям", "Моя мала Батьківщина", "Мій рідний край", "Рід, родина, рідня", "Моя рідна вулиця", "Пам'ятаймо героїв",  "Мої права та обов'язки",  "Дитяча праця і права дитини".

4 клас

"Одна-єдина на цілім світі...", "Я — громадянин України і пишаюсь цим", "Люби і знай свій рідний край", "Люди, які прославили мій край", "Сторінки істо-рії мого міста (села)", "І живе калина на папері", "Всі народи України живуть в злагоді та мирі", "Шануймося, бо ми того варті".

Основна школа

5-7 класи
Виховні досягнення
Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини:
-    виховання почуття патріотизму;
-    почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, традицій та звичаїв;
-    моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури;
-    шанобливого ставлення до державної символіки;
-    правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства;
-    активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;
-    толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах;
-    шанування героїв України;
-    знання і повага законів України.

8    -9 класи

Сформованість потреби у збереженні та при¬множенні духовного й матеріаль-ного багатства українського народу:
-    відповідальності, як важливої риси особистості, за долю Батьківщини;
-    розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов'язків;
-    громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади;
-    власної віри у духовні сили народу, його майбутнє;
-    усвідомлення себе патріотом і громадянином України;
-    участь у самоврядуванні закладу;
-    потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги.

Тематичний зміст виховної діяльності

5 клас

"Хто і коли жив  в Україні", "Ми – творці власного життя",  "Україна пам'я-тає", "В ім'я твого і мого життя" (сторінками історії), "Ніхто не забутий, ніщо не забуте", "Державний гімн України", "Що я знаю про Україну?", "Закони життя нашого класу", "Немає прав без обов'язків", "Кон¬венція ООН та Конституція України про права дітей", "Про символіку України", "Герої завжди поміж нас", "Тарасове слово", "Твоя активна життєва позиція".

6 клас

"Я - моя родина - Україна", "Україна - полікультурна держава", "Демократич-ні прин¬ципи та цінності", "Згадаймо всіх поіменно", "Моя земля - земля моїх предків", "Державна симво¬ліка", "І синє небо, і жовте колосся", "Люби і знай свій рідний край", "Традиції мого народу", "Мова рідна - слово рідне!", "Хто живе по-руч зі мною?", "Традиції моєї родини", "Школа - наш дім, ми господарі в нім", "Тарасовими шляхами", "Козацький КВК".

7 клас

"Любове моя - Україно!", "Українці в світі", "Наші земляки", "Україна від ко-зацьких часів до сьогодення", "Найвідоміші винаходи українців", "Мій рідний край", "Історія рідного краю", "Народознавчий конкурс ерудитів", "Життя та побут українців", "Українська вдача", "Моє село чи місто",  "Запорізькі козаки", "Діти мають знати свої права", "Виховуємо лідерські якості", "Школа зустрічає гостей", "Випускники нашої школи", "Українська державність", "Українська топоніміка".

8 клас

"Країна, в якій я живу", "Моя Україна, демократична і вільна, я з нею пов'я-зую долю свою", "Трагедії українського народу" , "Я - громадянин і патріот дер¬жави", "Збережемо наш скарб - рідну мову", "Джерела духовності мого краю", "Видатні люди мого краю", "Допоможемо ветеранам", "Козацькі сурми", "Українці за кордоном. Що таке діаспора?",  "Україна - суверенна і незалежна держава", "День Соборності України", "6 грудня - День збройних сил України", "Є пам'ять, якій не буде кінця", "Воїни - інтернаціоналісти", "Видатні вчені України, рідного краю", "Українське козацтво міфи та реалії", "Ми - єдиний народ".

9     клас

"Громадянське суспільство - гарантія дотримання прав людини", "Гуманісти-чна мораль у громадянському суспільстві", "Державні символи України", "Дебати: право на приватне життя", "Україна - європейська держава", "Видатні вчені Украї-ни", "Ваш світлий Подвиг незабутній", "Культура політичної дискусії", "Твоя пра-вова культура",   "Що ми можемо зробити для того, щоб шкільне життя було яск-равим і незабутнім".

Старша школа

Виховні досягнення

Національна самосвідомість:
-    сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу;
-    знання Конституції України, виконання норм закону;
-    ідентифікація з українською нацією, усвідомлення себе громадянином, пат-ріотом і гуманістом, який може і має добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, правової демократичної держави в Україні, за-хищати свої права;
-    почуття патріотизму, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин;
-    почуття свободи, людської і національної гідності;
-    розуміння важливості української мови як основи духовної культури нації;
-    знання історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;
-    готовність до захисту національних інтересів України;
-    толерантне ставлення до представників інших народностей, шанобливе ста-влення до їх культури, релігій, традицій.10    клас

"Я — українець!", "Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Україну!",  "Зустріч з народними умільцями краю", "Літопис мого родово-ду", "Патріотизм - нагальна потреба України й кожного українця", "Псевдопатріо-тизм і його прояви", "У нашій рідній Україні - ми всі український народ", "Ми різ-ні, але ми єдині", "Демократія як загальнолюдська цінність", "Толерантність – мо-ральний імператив сьогодення", "Права і свободи громадян – пріоритетні цінності демократії", "Свобода та особиста недоторканість громадян", "Основи правосві-домості особистості", "Славетні постаті України", "Конституційні основи держа-ви", "Від формування правомірної поведінки до правової культури громадянина України", "Політична культура. Якою вона повинна бути?", "Мій рідний край ні з чим не порівняти!", "Історія та сучасність рідного краю", "Ми співпрацюємо з те-риторіальною громадою міста (села)", «Презентуємо учнівське самоврядування", "Взаємодія та співпраця з громадськими дитячими об'єднаннями та молодіжними організаціями",  "Насильство та як його уникнути", "Сучасне рабство. Торгівля людьми", "Захист Вітчизни — обов'язок громадянина", "Сучасні ґендерні стерео-типи".

11    клас

"Особисті потреби та вимоги суспільства", "Про самоактуалізацію та самови-значеність особистості", "Я і соціум", "Видатні особистості рідного краю", "Пре-зентуємо нашу школу", "Учнівське самоврядування в школі", "Герої для нас як приклад...", "Сучасний політик — який він?", "Якби я був політиком...", "Видатні постаті України", "Україна і Європа", "Ми — громадяни України", "Без правової культури немає правової держави", "Соборність і злагода – умови процвітання України", "Торгівля людьми — грубе порушення прав громадянина", "Особиста відповідальність — пріоритетна риса громадянина", "Я і соціум: проблеми само-реалізації", "Україно! Ти — моя молитва!", "Гуманістична мораль і моральність — основа етики громадянськості", "Правосвідомість громадянина", "Горде ім'я -  українець!", "Що означає бути патріотом?", "Лідер XXI сторіччя: соціально пси-хологічний портрет", "Ґендерна рівність: правове забезпечення і реальність", "Мо-ральні принципи досягнення успіху", "Видатні випускники нашої школи", "Презе-нтуємо себе", "Ми — різні, ми — рівні", "Культура міжетнічних відносин у полі-культурному просторі", "Глобалізація: загроза або нова реальність?", "Інтеграція України в сучасному світі", "Порушення прав людини: експлуатація та торгівля".


 

Яндекс.Метрика >