...
МОЯ БАТЬКІВЩИНА - УКРАЇНА PDF Печать E-mail

МОЯ БАТЬКІВЩИНА - УКРАЇНА

Рекомендаційний бібліографічний список до першого уроку у других - четвертих класах   загальноосвітніх навчальних закладів України
Виховання у підростаючого покоління почуття любові  до Батьківщини, відданості справі, задля зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані  проблемами загальнодержавного масштабу.
У Державних національних програмах „Освіта”(„Україна ХХІ століття”), „Діти України”, „Національній програмі патріотичного виховання громадян, розвитку духовності”, Національній доктрині розвитку освіти України як стратегічні визначаються завдання виховання  у особистості любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого  громадянського обов’язку на основі національних та загальнолюдських гуманістичних цінностей, утвердження якостей громадянина-патріота України як світоглядного чинника, розвитку культурного і творчого потенціалу нашого народу.
Любов до Батьківщини є однією з визначальних рис кожного справжнього громадянина. Будучи якістю синтетичною, патріотизм включає емоційно – моральне і дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної природи, до свого народу, нації, до матеріальних та духовних надбань суспільства.
Патріотизм як стан радісної  любові до Батьківщини  і натхненної творчості, є станом духовним, справою внутрішньої свободи людського добровільного самовизначення. Водночас патріотизм – це відкриття в собі беззавітної відданості  Батьківщині, вміння  безкорисно радіти її успіхам, любити її, служити їй, поєднуючи свою долю з її долею. Бути патріотом - означає духовно піднятись, усвідомити безперечну цінність своєї держави, яка дійсно й об’єктивно притаманна їй і приєднатись до неї волею і почуттями. Духовно черства людина не може мати патріотичних почуттів взагалі.
Тому в сучасних  умовах розбудови громадянського суспільства , державотворення , педагоги мають виховувати свідомих патріотів  України, керуючись принципами гуманізму ,свободи, демократії, громадянського миру  та національної злагоди.
Для учнів молодших класів найбільш глибинними факторами, що впливають  на розвиток патріотичних почуттів , є фактори  натуралістичні (природовідповідні). Дитина як істота  біологічна належить до світу природи. До цього самого світу  належать і її  родинні зв’язки, звичка до певного географічного ландшафту, духовний зв’язок  із ним, готовність захищати своїх близьких. Соціалізація та урбанізація змінюють характер натуралістичних чинників ,але вони продовжують активно впливати на формування патріотизму. Родинні зв’язки розширюються за рахунок найближчого оточення, але сім’ї все ж таки належить пріоритетне значення у вихованні патріотичних почуттів  молодшого школяра. Любов до рідної землі проявляється у вигляді любові до рідного дому, „рідної школи”, „рідної вулиці”, „міста”, „берізки біля воріт”. Це первинний стан патріотизму. Він приходить , так би мовити , сам собою. Дитина здобуває  патріотичний досвід без будь – яких пошуків і проблем. Вона природно і непомітно звикає до навколишнього середовища, природи, рідного слова, побуту і традицій свого народу.
Однак, самих лише натуралістичних факторів для виховання свідомого патріотизму не достатньо. Завдання педагогів вже в молодших класах   поєднувати натуралістичні фактори з культурологічними. Таке поєднання  формує базову  психологічну прив’язаність дитини  до своєї нації, народності, народу, залучає до світу культури.
Надасть допомогу вчителям у проведенні першого уроку в 2-4 класах рекомендаційний бібліографічний список „Моя  Батьківщина – Україна”, підготовлений науковцями  Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені                                   В.О. Сухомлинського, який  розрахований на педагогічних працівників, бібліотекарів, студентів педагогічних ВНЗ. До списку включено  описи книг, статей з наукових збірників і періодичних видань України та Російської Федерації за останні 10 років, що знаходяться у фондах ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського та Державної бібліотеки для дітей (позначені астериском –*).
Список складається з 7 розділів:
1.Моя Україна від краю і до краю.
2. Символи моєї Батьківщини.
3. З родини йде життя людини.
4. Фольклор - душа народу.
5. Традиції і звичаї мого народу.
6. Їх імена -  то сонячне проміння на славнім небосхилі Батьківщини.
7. Буду я природі другом.
Моя Україна від краю до краю
Все про Україну: У 2 т. / Редкол.: В.Смолій (гол.), І.Дзюба, І.Драч та ін. – К.: Альтернатива, 1998. – Т.1. – 399 с.: іл..;Т.2. – 399 с.: іл..
Максимович М.О. Киевъ явился градом великим…: Українозн. твори                                    / М.О.Максимович. – К.: Либідь, 1994. – 441 с.
Пономарьов А. Українська минувшина/ А.Пономарьов, Л.Артюх. – К.:Либідь,1994. – 255 с.: іл.
Рідний край: географія та краєзнавство / Л.М.Булава, В.М.Булига, О.М.Гладус та ін.;  За ред. О.Я.Скуратовича. – 2-ге вид. – К.: Видав. центр „Просвіта”,2000. – 95 с.: іл..
Рідний край: Навч. посібник з народознавства / За заг. ред. І. Ф .Прокопенка. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х.:ХДПУ,1999. – 526 с.: іл. – Бібліогр.: с.524-526.
*Сокол А.В. Моя країна –Україна/ А.В.Сокол, О.М.Конечна. – Чернігів:РВК „Деснян. правда” ,2004. – 64 с.: іл.
Україна: Для дітей серед. шк. віку /Авт.-упоряд.: В.М.Скляренко, Н.М.Кушнаренко, Т.В.Іовлева та ін. – Х.: Фоліо, 2003. – 320 с.: іл.
* Уткін В.Чудеса твого краю / В.Уткін. – К.: Веселка, 1996. – 38 с.: іл..
Філончук З.В. Вікторина „Заповідні місця України” /З.В.Філончук // Географія. – 2005. – № 6. – С.19.
Хаткіна М.О. Листи до Тарасика:  Подорож Україною у листах до малого сина
/ М.О. Хаткіна . – Донецьк: ЦСО, 2004. – 304 с.
*Я-дитина України .Читанка :[Вірші та оповідання про  історіюУкраїни] /Упоряд.: М.Ф.Слабошпицький, Т.Г.Качалова. – К.:Рада, 1997. – 184 с.: іл.
Я пізнаю світ: Географія України: Дит. енциклопедія /В.Ю.Пестушко; Худож.          М.Л. Владимирова. – К.: Школа, 2004. – 384 с. : іл.* * *
Гіджилицька Л.М. Рідне село і наші земляки-письменники: [Конспект уроку краєзнавства в почат. шк.] / Л.М.Гіджилицька, В.М.Заторжинська // Розкажіть онуку – 2002. – Берез.(№ 9). – С.40-42.
Граб П.І. Село моє ,для мене ти єдине: [Розробка уроку з краєзнавства для учнів почат. шк.] / П.І.Граб //Розкажіть онуку. – 2002. – Трав.(№18). – С.6-8.
Костецький А. Без Києва немає України: [Сценарій святкового ранку]                                 / А.Костецький //Смійся та грай - світ пізнавай: Сценарії шкільних свят. – К., 2000. – С.56-62.
Рибина І.П. Історико – географічна подорож до Києва / І.П.Рибина // Розкажіть онуку. – 2003. – Квіт.( № 9/10). – С.37-39.
Северина С.О. Ми – діти твої, Україно!: [Конспект уроку з курсу „ Я і Україна”]
/С.О.Северина // Б-чка вчит. почат. шк. – 2004. – Лют.(№ 2). – С.33-38.
Шандрівська Г.Я і Україна. Я і суспільство.3 кл:[Конспекти уроків] / Г.Шандрівська. –Т.: Підруч. і посіб.,2004. – 96 с.


Символи моєї Батьківщини

Белая Л.П. Государственные символы Украины: [ Сценарій проведення вихов. години]/ Л.П.Белая //Розкажіть онуку. –  2001. – Верес.(№ 35). – С.2.
Бойченко Л.О. Державні символи України. Калина – символ українців: [Бесіди під час вихов. годин ] / Л.О. Бойченко // Позаклас. час. – 2001. – Серп.(№ 29). – С. 2-4.
Гід з громадянської освіти в Україні: Наук.-допоміж. бібліогр. покажч. /АПН України. ДНПБ України, Донец. шк. прав людини; Упоряд.: Л.О.Пономаренко, Л.І.Ніколюк, Г.К.Черняєва та ін. – Донецьк-К., 2003. – 166 с
Дітям про державну та народну символіку України / Упоряд. Л. М.Римар. – Х.: Вид. гр. „Основа”, 2004. – 96 с.
Костецький А. Ми - діти твої – Україно!: [Знайомство з держ. символами] /А.Костецький // Смійся та грай - світ пізнавай: Сценарії шкіл. свят. – К., 2000. – С.7-13.
Красовська О.С. Національна символіка і формування ціннісних орієнтацій української молоді /О.С.Красовська //Шкіл. світ. – 1999. – Черв.(№21). – С.3–4.                           
Матковська О.О. Проблеми виховання громадянської свідомості школярів засобами національної символіки України / О.О.Матковська //Миротворча діяльність школи і ВУЗу /Редкол.: С.Я.Дем’янчук та ін. – Рівне, 1997. – Ч.2. – С.64–65.
Огієнко І.Наука про рідномовні обов'язки: Рідномов. катехізис для вчителів, робітників пера, духовенства,  адвокатів, учнів і широкого громадянства. – К.: АТ „Обереги”, 1994. –  72 с.                                       
Остапенко Н. Вивчаємо національну символіку / Н. Остапенко // Сіл. шк. України. – 2001. – Черв.(№22). – С.9-13.  
*Погребенник Ф. Ще не вмерла Україна: Історія пісні-гімну /Ф.Погребенник //Військо України. – 1995. – № 5/6 ( Трав./черв.). – С.36-37.
Сокульський А. Національна символіка України /А.Сокульський. – Запоріжжя: Інтербук,1993. – 103 с.: іл.                                                                                                          
Україна. Батьківщина. Символи // Почат. шк. – 1998. – № 5. – С.9 -12.
Українські символи / М.Дмитренко, Л.Іванніков, Г.Лозко та ін. – К.,1994. – 140 с.

З родини йде життя людини
Бех І.Д. Особистість народжується в сім’ї / І.Д.Бех // Почат. шк. – 1994. – № 2. – С.8.
Гуменникова Т. Виховний потенціал українських і англійських родинних традицій  у формуванні толерантності дитини / Т. Гуменникова  //  Школа першого  ступеня: теорія і практика: Зб. наук. праць Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Г.Сковороди. – Переяслав – Хмельницький, 2002. – Вип. 2. – С. 116- 122.
Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Наук.-метод. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 309 с.
Куценко С. Цвіт рідного слова: [ Про родинні стосунки матері та дитини]                          / С.Куценко //Дит. садок. – 2003. – Лют.(№5). – С.4.
Ліхачова Р. Абетка для родини: [Сценарій виховної години] / Р.Ліхачова / Сіл. шк. України. – 2002. –  № 7. – С. 23-25.
Орел Л. Рід, родина / Л.Орел, К. Міщенко // Українська родина: родин. і громад. побут. – К., 2000. – С. 9- 11.
Редліх А. Родовід Ничипора Варениченка / А. Редліх // Укр. мова та л-ра. – 2002. –Верес.(№35). – С.9.
Стельмахович М.Українська родинна педагогіка /М.Стельмахович. – К., 1997. –            232 с.
Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка / В.О.Сухомлинський. – К.: Рад. шк., 1978. – 263 с.
Шевчук  В. „ А буде син і буде мати”. Ідея родини як основи суспільності в поезії              Т. Шевченка  / В. Шевчук // Укр. мова  та л-ра . – 2000. – Жовт.(№ 40). – Вкладка, С.3.
Яременко В. Українські родинні святощі у спадщині Тараса Шевченка / В. Яременко
// Українська родина: родин. і громад. побут. – К., 2000. – С. 303-320.
Яценко Т.  З родини йде життя людини: [ Родинне виховання в школі] / Т. Яценко
// Дивослово. – 1997. – № 5/6 (Трав./черв.). – С.30.

Фольклор  - душа народу

А  льон цвіте синьо-синьо...: [Нар. фольклор про льон] / Т.Скляр, М. Росновський, В.Куриленко та ін. // Берегиня. – 2003. – № 3. – С. 79-88.
Боднарчук Г. Наша пісня - душа народу: [ Розповідь про укр. пісню] / Г.Боднарчук
// Позаклас. час. – 2003. – Листоп.(№ 21). – С.30-31.
Войтович  В.М. Українська міфологія /В.М. Войнович. – К.: Либідь , 2002.–664 с.: іл.
Воробйов О. Українські прислів’я і приказки про козаків / О.Воробйов // Освіта. – 2004. – Серп.(№ 37). – С.8.
Гайдар Т. Жанри фольклору та відображення в них виховного ідеалу українців
/ Т.Гайдар // Укр. мова та л-ра в шк. – 2002. – № 3. – С.9-12.
Грицик І. Символіка образу води в українських баладах / І.Грицик // Нар. творчість та етнографія. – 1999. – № 1. – С.124-126. – Бібліогр.: 9 назв.
Данилевська О.М. Журавлиний край: Мандрівка в минуле з легендами та переказами: Навч. посіб. / О.М. Данилевська. – К.: А.С.К.,1998. – 96 с. :іл.
Загадки про хліб // Розкажіть онуку. – 2003. – Верес.(№27). – С.10-11.
Кабачинська Т.О. Легенди нашого народу / Т.О.Кабачинська //  Розкажіть онуку. – 2003.  – Черв. (№17/18). – С.4.
Кононенко В. Шляхами народних приповідок: Посіб. для вчителя / В.Кононенко. – К.: РВЦ „Проза”, 1994. – 208 с.
Малинська Н. До питання змістового визначення дум: [Про кобзарство та укр. нар. думи] /Н.Малинська //Укр. мова та л-ра. – 2002. – №8. – С.8.
Мандрівка в країну казок: [Казки та оповідання павлиських школярів-вихованців почат. кл. Павлис. загальноосвіт. шк. І-ІІІ ступ. ім. В.О.Сухомлинського]. – Кіровоград, 2003. – 76 с.
Народний епос / Авт.- упоряд. Є.Лунько. – К. : АртЕк,2002. – 64 с. – (Усе для школи: Укр. л-ра: 10 кл.; Вип. 12). – Бібліогр.:  с.63.
Нудьга Г.Світова слава української пісні / Г.Нудьга // Урок української. – 2001. – №3. – С.53-59.
Оксаненко П. Мати в українському фольклорі / П.Оксаненко // Українська родина: Родин. і громад. побут. – К., 2000. – С.102 – 106.
Плахотник Т. Народна пісня в українській сім’ї / Т.Плахотник //Мистецтво та освіта. – 2000. – № 2. – С.46-48.
*Плачинда С.Міфи і легенди давньої України /С.Плачинда. – К.: Спалах,1997. – 176 с.
Ржепецький Л.А. Пісня і доля українського народу /Л.А.Ржепецький.  – Миколаїв: Поліграфцентр, 2001. – 60 с.
Ротач П. Біля джерел стародавніх пісень України /П.Ротач // Нар. творчість та етнографія. – 2000. –  № 2/3(Лют./берез.). – С.119-131.
Сокіл Г. Побажальні та величальні мотиви календарних пісень / Г. Сокіл // Нар. творчість та  етнографія. – 2003. – № 5/6 (Трав./черв.). – С.97-103. – Бібліогр.: 48 с назв.
Степанишин  Б. Космос українського фольклору: Легенди, перекази і бувальщини
/ Б.Степанишин //Укр. мова і л-ра в шк. – 2000. – №3. – С.21-31.
*Українські билини: Іст.- літ. Вид. східнослов'ян. Епосу / Упоряд., передм., післяслово, прим. та оброб. укр. нар. казок на билинні теми В.Шевчука. – К.: Веселка,2003. –247 с.: іл.
Федорович Н. Чумацький шлях в українських легендах та поезії / Н.Федорович
// Нар. творчість та етнографія. – 2002. – № 5/6(Трав./черв.). – С.91-94.
Щепотьєв В. Назва України в народних піснях / В. Щепотьєв // Нар. творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – С.3-9.


Традиції і звичаї  мого народу
Атлантова Л. Покуть в українській хаті / Л. Атлантова, О.Шестакова // Укр. культура. – 2002. – № 4/5 (Квіт./трав.). – С.39-41.
Бурико О.М. Хліб в обрядах: [Розробка вихов. заходу] / О.М.Бурико                                  // Колежанин. – 2004. – № 2. – С.14 -17.
Виженко О. Козацькі забави. Сценарій проведення театраліз. спортивно-розваж. дійств. – Т.: Підруч. і посіб., 2004. – 64 с.
Гречка О.В. Національна кухня здоров’я / О.В.Гречка // Розкажіть онуку. – 2002. – Січ. (№4). – С.58.
Зберігаючи українську самобутність / М.Б.Євтух, Є.Є.Камінський, О.О.Ковальчук та ін. – К.: Інтел, 1992. – 99 с.
Кожолянко Г.К. Народознавство Буковини: Народна їжа українців: Навч. посіб.
/ Г.К. Кожолянко. – Чернівці: Рута, 2000. – 104 с. – Бібліогр.: с.103.
Кононенко П.П. „ Свою Україну любіть ...”/ П.П.Кононенко. – К.: Твім Інтер, 1996. –
222 с.
Курочкін О.В. Українці в сім’ї європейській : звичаї, обряди, свята / О.В. Курочкін. – К., 2004. – 245 с.: іл. – (Б-ка українця).
Люріна Т.Організаційно – методичні основи українознавчої роботи в початкових класах /Т.Люріна // Школа першого ступеня теорія і практика: Зб. наук. праць Переяслав- Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Г.Сковороди. – Переяслав – Хмельницький, 2003. –             Вип.  8. – С.17-24
Мицик В.Ф. Каша – мати наша : Етнологічні нариси /  В.Ф. Мицик. – К.: Україна, 2002. – 192 с.
Ножнов М. Оранка: [Нар.  вислови] / М.Ножнов // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2004. – Трав.(№18/19). – С.39.
Орел Л. Своя хата – рідна мати / Л.Орел // Українська родина: Родин. і громад. побут. – К., 2000. – С. 13- 68.
Пригаріна Т.В. Функціонування  традиції у святковій обрядодії: На матеріалах календар. обрядовості слов’ян. населення Одещини. – О.: АстроПринт, 1999. – 35 с. – Бібліогр. : с. 33-34.
Приходченко К.І. Календарний рік у вправах і завданнях. Зима: Навч.-метод. посіб.         / К.І.Приходченко . –  Х.: Видавн. група „Основа”, 2004. – 144 с. – ( Б-ка журн. „Вивчаємо укр. мову та л-ру; Вип. 12).
Різник Л. Технологія використання народних природознавчих традицій в освітній галузі „Людина і світ”/ Л.Різник// Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб. наук. праць Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Г.Сковороди. – Переяслав–Хмельницький, 2003. – Вип. 6. – С.31-41 . – Бібліогр.: 23 назв.
Скуратівський В.Т. Дідух: Свята українського народу / В.Т. Скуратівський. –
К.: Освіта, 1995. – 271 с.: іл.
Скуратівський В.Т. Український народний календар  /В.Т. Скуратівський. –
К.: Техніка, 2003. – 384 с.
Скуратівський В.Т. Український рік: Розповіді / В.Т. Скуратівський. – К.: Весел-ка,1996. – 138 с. : іл.
Супруненко  В.П. Мы - украинцы: Энцикл. украиноведения / В.П.Супруненко. –Днепропетровск,2003. – 412 с. :ил.
Тягур Т.І. Хліб, сіль і рушник у звичаях та обрядах українського народу /Т.І.Тягур
// Почат. навчання та виховання. – 2005. – № 14. – С.14-20.
Українське козацтво: Мала енцикл. / Редкол.: Ф.Г. Турченко, С.Р.Лях, С.Ф.Плецький та ін. – К.; Запоріжжя, 2002. – 568 с.: іл.., карт.
Усатенко Т. „... Те, чому ми назавжди належимо”: Дім, домівка, рід, родина                       / Т.Усатенко // Дивослово. – 2000. –  № 1. – С.28.
Хліб усьому голова: [Розробка вихов. заходу] // Позаклас. час. – 2002. – Черв.(№ 18). – С.43-44.
Храплива - Щур Л. Українські народні звичаї в теперішньому побуті / Л.Храплива - Щур. – К.,1993 . – 77 с.
Хрін Є.В. Народні свята / Є.В.Хрін // Все для вчителя. – 2003. – Груд.(№34). – С.5-7.
Чубинський П.П. Ангели на сходах неба: Нар. повір'я та забобони                                         / П.П.Чубинський. – К.: МП „Глобус”,1992. – 16 с.
Чумарна М.І. Цокає годинничок : Звичаєвий календар українців у віршах, приказках, прислів’ях, народ. іграх та прикметах / М.І.Чумарна. – Л.: Аверс, 2003. – 96 с.: іл..
Яворницький Дм. Як святкували запорожці Новий рік / Дм. Яворницький // Нар. творчість та етнографія. – 2003. – №1/2 (Січ./лют.). – С.3-4.

Їх імена – то сонячне проміння на славнім небосхилі Батьківщини

Вашуленко М.С. Тепло його серця: [Літ. творчість В.О.Сухомлинського в почат. шк.] /М.С.Вашуленко // Шкіл. б-ка плюс. – 2004. – Берез.(№6). – С.10-13.
Гетьмани України. – К.: Україна,1995. – 82 с.: іл.
Доньки України: [Про видатних  українок: Наша княгиня [Ольга], наша султанша  [Роксолана], наша королева [Анна Ярославна], наша просвітителька  [Христина Алчевська]]// Дивосвіт. – 2003. - № 1. – С. 17-20.
Іванченко Р. Жінки в історії України / Р. Іванченко // Світло. – 2001. – № 1. – С.63-65. – Бібліогр.: 3 назв.
Катрій Ю. Всенародні українські свята на вшанування святої княгині Ольги і святого Володимира Великого / Ю. Катрій //Нар. творчість та етнографія. – 1999. – №4. – С.58-66.
Лазечко П. Меценати української культури /П.Лазечко, Л.Лазечко // Дзвін. – 2003. –№2. – С.116-130; №4. – С.116-130; №5/6. – С.118-126; №7. – С.111-117; №8. – С.126-132.
Луговий О. Визначне жіноцтво України: Іст. життєписи: [Від княжих часів до початку ХХ ст.] / О.Луговий. – К.: Дніпро,1994. – 335 с.
Моргун Ф. Молодший лейтенант Олексій Берест проклав дорогу до рейхстагу Єгорову і Кантарія, лейтенант  Ільченко полонив фельдмаршала  Паулюса /Ф.Моргун                // Куди йдеш, Україно?: Національна ідея, рідна мова і українка. –  Полтава, 2003. – С.260-263.
Народжені Україною: Меморіал. альманах: У 2 т. [До альманаху ввійшло близько тисячі персоналій наших видатних співвітчизників – видатних діячів освіти, науки, культури, життя яких пов’язане з Україною, і які стали славою та гордістю її народу]. – К.: Євроімідж, 2002. – Т.1. – 896 с.: іл.; Т.2. – 896 с.: іл.
Перванчук Н. Галшка Гулевичівна – просвітителька, ревна хранителька національної культури / Н. Перванчук // Пед. пошук. – 2004. – № 2. – С.41-44.
Хорунжий Ю. Вірую:[Роман про М.Грушевського]/ Ю.Хорунжий. – К.: Б-ка українця,2001. – 368 с.
Хорунжий Ю. Українські меценати: Доброчинність – наша риса /Ю.Хорунжий. – К.: Вид. дім „КМ Академія”, 2001. – 138 с.
Цюпа І.Василь Сухомлинський ( Добротворець) / І Цюпа. –К.:Рад. шк.,1985. – 216с.: іл.

* * *
Углова О.В.Складімо, друзі, майбуття із древнього чудесного каміння: Мандрівка в історію освіти: [Сценарій] /О.В.Углова //Дивослово. – 2003. – № 6. – С.49-55; Шкіл. б-ка плюс. – 2004. – Жовт.(№19). – С.2-11.
Хомич М. Жінки в духовній історії України: [Сценарій проведення усного журналу]
/ М.Хомич //Вітри на кобзі виграють: [Сценарії літ. вечорів та шкіл. свят].  – Т., 2004. – С.53-65.

Буду я природі другом

Баклицька Т.В.Робота шкільної бібліотеки з екологічного виховання /Т.В.Баклицька // Шкіл. світ. –2001. – Черв.(№ 18). – С.7.
Борейко В.Е. Иллюстрированная история охраны природы: СССР, Россия, Украина
/ В.Е.Борейко, Киев. экол.- культ. центр, Центр охраны дикой природы СОЭС. – К.,1998. – 196 с.: ил.
Вельдбрехт Д.О. Позакласні екологічні заходи/ Д.О.Вельдбрехт, Н.Г.Токар. – Х.: Видавн. група „Основа”, 2003. – 96 с.
Волошина Г.П.Стимулювання екологічної активності молодших школярів /Г.П.Волошина. – К.: ТОВ „ Міжнар. фінанси. агенція”, 1998. – 98 с. – Бібліогр.: с.95-98.
Гід з громадянської освіти в Україні: Наук.-допоміж. бібліогр. покажч. /АПН України. ДНПБ України, Донец. шк. прав людини; Упоряд.: Л.О.Пономаренко, Л.І.Ніколюк, Г.К.Черняєва та ін. – Донецьк-К., 2003. – 166 с.                                      
Головченко Л. Програма еколекторію “Природа – наш дім” /Л.Головченко // Почат. шк. – 1997. – №3. – С.28–30.
Екологічне виховання молодших школярів: Досвід кращих – кожному! //Б-чка вчит. почат. шк. – 1999 . – Черв.(№17/18). – Спецвип.                                                                                                                                
Ляшко Л. Виховання патріотичних почуттів молодших школярів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського/ Л.Ляшко //Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб. наук. праць Переяслав - Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – Вип.4. – С.204-218. – Бібліогр. : 11 назв.                                                  
Науменко Р. Іду до своєї берізки ...: [Екол. виховання учнів шк.-інтернатів у позауроч. діяльн.] //Світло. – 1998. – №1. – С.53–55. – Бібліогр.: 10 назв.  
*Природа України в казках та легендах / Ред.-упоря. О.А.Волосевич. – Л.: Аверс,2004. – 296 с.
Пустовіт Г.П. Екологічне виховання учнів початкових класів у позашкільних навчальних закладах / Г.П.Пустовіт. – К., 2002. – 270 с.                                                                    
Сухомлинський В.О. Вічна тополя: Казки. Оповідання. Етюди: Для мол. шк. віку /В.Сухомлинський. – К.: Генеза, 2003. – 272 с.: іл..
Тарасенко Г.С. Дивосвіт: Технологія естетико-екологічного виховання                               / Г.С.Тарасенко. –2-ге вид., із змінами. –К.: Рута,2000. –208 с.
Твоя планета-Земля: Кн. для читання про природу для мол. школярів /Авт.-упоряд.:  В.О.Мартиненко, В.М.Волощук. – К.: ІНТЕРПРЕС ЛТД, 1998. – 325 с.
Червона книга України: Рослин. світ / Під заг. ред. Ю.Р.Шеляг-Сосонка. – К.: Укр. енцикл. ім. М.П.Бажана,1996. – 606 с.: іл., табл..
Червона книга України: Тварин. світ/ НАН України; Під заг. ред М.М. Щербака. – К.: Укр. енцикл. ім. М.П.Бажана,1994. – 461 с.: іл.

 

Яндекс.Метрика >