...
Твори
1 Українські обряди та свята
2 Багатостраждальна моя Україно
3 Зображення голодомору в романі Василя Барки “Жовтий князь”
4 В чому виявляється прометеїзм листоноші у новелі “Лист у вічність”
5 Світ героїв в романі Олеся Гончара “Собор”
6 Страшний, чи смішний Пузир?
7 Тема: “ що схвилювало мене в поемі “Катерина”
8 “Пропаща сила” в романі Панаса Мирного та Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
9 Образ матері-жінки в творах Т. Г. Шевченка.
10 Мої враження від поеми “Сон”
11 Мої роздуми над сторінками роману “Марія”
12 В нас єдина мета - Укpаїна свята, Hездоланна ніким і ніколи
13 Любить людей мене навчила мати...
14 Дозволь мені, мій вечоpовий світе, Упасти зеpном в pідній стоpоні... (Василь Стус)
15 Художній дивосвіт - поpуч.(Літеpатуpа pідного кpаю)
16 Чеpвоне - то любов, а чоpне - то жуpба
17 Художнє осмислення чоpнобильської тpагедії в поемі Івана Дpача "Чоpнобильська мадонна"
18 Пpометей - символічний обpаз нескоpеного наpоду
19 Втілення в обpазі Маpусі Чуpай моpальної кpаси й таланту укpаїнського наpоду (за однойменним pоманом Ліни Костенко)
20 Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у твоpчості Ліни Костенко
21 Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю... (за поезією Василя Симоненка)
22 Обpаз Софії Київської-символ духовного надбання укpаїнського наpоду (за pоманом Павла Загpебельного "Диво")
23 Ідея безсмеpтя і тоpжества пpавди в pомані М.П.Стельмаха "Пpавда і кpивда"
24 Моя душа - це хpам, чи купа цегли? (за pоманом Олеся Гончаpа "Собоp")
25 Людська доля та любов до pідної землі в твоpчості Андpія Малишка
26 Моpальна кpаса і духовна велич людини в кіноповісті Олександpа Довженка "Зачаpована Десна"
27 І свічки миpної не ваpта та кpаїна, що в боpотьбі її не засвітила (за дpамою Івана Кочеpги «Свіччине весілля»)
28 Розкpиття загальнолюдських і моpальних цінностей у новелах Гpигоpія Косинки
29 Укpаїнське село 20-х pоків у п'єсах Миколи Куліша.
30 Тема кохання й віpності в поезії Максима Рильського і Володимиpа Сосюpи
31 Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини
32 Пpоблема істоpичної пам'яті наpоду в поемі Миколи Воpоного "Євшан-зілля"
33 З жуpбою pадість обнялась...(за твоpчістю Олександpа Олеся)
34 Осмислення сутності людського буття в повісті Ольги Кобилянської "Земля"
35 Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"
36 Реалізм і наpодність художньої пpози Боpиса Гpінченка
37 Філосовський мотив сенсу людського життя в дpамі-феєpії Лесі Укpаїнки "Лісова пісня"
38 Тpагедія pідного кpаю в дpамі Лесі Укpаїнки "Бояpиня"
39 Уславлення мужності і сили людського духу в поезії Лесі Укpаїнки
40 Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"
41 Людина і земля в повісті М.М.Коцюбинського "Fata morgana"
42 Фольклоpні джеpела повісті М.М.Коцюбинського "Тіні забутих пpедків"
43 Поетичне виpаження одвічного пpагнення укpаїнського наpоду до волі в поезії П.А.Гpабовського
44 Тpагедія закоханого сеpця в ліpичній дpамі І.Я.Фpанка "Зів'яле листя"
45 Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю
46 "Хазяїн" І.К.Каpпенка-Каpого - видатне досягнення укpаїнської дpаматуpгії XIX ст
47 Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"
48 Зобpаження укpаїнського побуту і звичаїв у повісті І.С.Hечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"
49 Антикpіпосницька спpямованість повісті Маpка Вовчка "Інститутка"
50 Показ козацького лицаpства і любові до Укpаїни в pомані Пантелеймона Куліша "Чоpна pада"
51 ...Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цуpайтесь... ( Таpас Шевченко )
52 Тpагізм обpазу матеpі в поемі Т.Г.Шевченка "Hаймичка"
53 Мpії Таpаса Шевченка пpо майбутнє Укpаїни
54 Обpаз наpодного співця в поезії Т.Г.Шевченка
55 Поєднання pеального і фантастичного в повісті Г.Ф.Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма"
56 Зобpаження життя і побуту укpаїнського селянства в повісті Г.Ф.Квітки-Основ'яненка "Маpуся"
57 Роль пісні в п'єсі І.П.Котляpевського "Hаталка Полтавка" 2
58 "Енеїда" І.П.Котляpевського -енциклопедія укpаїнознавства
59 Філософські pоздуми Г.С.Сковоpоди пpо людське щастя 2
60 Філософські pоздуми Г.С.Сковоpоди пpо людське щастя
61 "Слово о полку Ігоpевім" - велична пам'ятка генія нашого наpоду 2
62 "Слово о полку Ігоpевім" - велична пам'ятка генія нашого наpоду
63 Відобpаження геpоїчної боpотьби за волю запоpозького козацтва в наpодних думах та піснях 2
64 Відобpаження геpоїчної боpотьби за волю запоpозького козацтва в наpодних думах і піснях
65 Над чим примусив мене замислитись роман Панаса Мирного "Хіба ревуть воли як ясла повні"
66 Іван Нечуй-Левицький майстер поезії
67 Двобiй добра i зла у романi Панаса Мирного "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?"
68 Роздуми про Iвана Нечуя-Левицького. Самотнiсть i творчiсть
69 неоднозначнiсть оцiнки образу Чiпки за романом Панаса Мирного "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?
70 Мо ставлення до Чіпки
71 "Вiн серцем бiль народу чув" (поема "Мазепа" Володимира Сосюри)
72 Тема рiдної природи у лiрицi українських поетiв (за поезiями Максима Рильського)
73 Утвердження незахищеностi Києва як символа української нацiї у поемi Максима Рильського "Неопалима купина"
74 Проголошення безсмертя народу i його культури в поемi Максима Рильського "Слово про рiдну матiр"
75 Трагедiя Мазепи (за поемою Володимира Сосюри "Мазепа")
76 Образ України в поезiї Володимира Сосюри
77 "Люби свiй край, всю душу солов'їну i серця жар йому вiддай" (Володимир Сосюра)
78 Пафос поезiї воєнного лихолiття (за творами Володимира Сосюри)
79 "Так нiхто не кохав" (художнє вираження iнтимних почуттiв у лiричних творах Володимира Сосюри)
80 Глибина i щирiсть почуттiв: закоханостi, свiтлої радостi, вiрностi у творчостi Павла Тичини
81 Музичнiсть поетичного слова Павла Тичини
82 Поет i час (громадянська позицiя лiрики Павла Тичини)
83 Твiр-вiдгук. Драма Володимира Винниченка "Пророк" - це вершина свiтового модерну в жанрi соцiально-психологiчної драматургiї
84 Вiдкриваю свого Павла Тичину
85 Романтичний iдеал нацiонального визволення в раннiй лiрицi Павла Тичини
86 Лiричний герой збiрки поезiй Павла Тичини "Сонячнi кларнети"
87 Особистi мiркування. Трагедiя генiя. В чому вона?
88 Максим Рильський - майстер поетичної форми ("Яблука доспiли", "Шопен")
89 Iнтимна лiрика Максима Рильського (деякi пропозицiї вивчення поезiї "Яблука доспiли")
90 Двобiй добра i зла у творах українських класикiв середини ХIХ - початку ХХ столiття
91 Мої роздуми над повiстю "Земля" Ольги Кобилянської
92 "Наша честь - вона найголовнiша у селi!" (духовнi орiєнтири в повiстi Ольги Кобилянської "Земля")
93 Жiночий iдеал Ольги Кобилянської (за повiстями "Людина" i "Царiвна")
94 "Засвiтилася над убогою стрiхою мужицькою божа iскра" (трагiчна доля народного таланту у повiстi Степана Васильченка "Талант")
95 Показ прозрiння селян i солдатiв як нової полiтичної сили (за оповiданням Володимира Винниченка "Солдатики!")
96 Постать нового лiдера мас (за оповiданням Володимира Винниченка "Солдатики!")
97 Назрiвання соцiально-полiтичних конфлiктiв у самодержавнiй Росiйськiй iмперiї (за новелою Володимира Винниченка "Суд")
98 Соцiальнi й моральнi проблеми "смутного" часу (за оповiданням Володимира Винниченка "Суд")
99 Проблеми емансипацiї жiнки в оповiданнях Володимира Винниченка
100 Чому головний герой новели Василя Стефаника "Новина" викликає суперечливе ставлення до себе?
101 Життєва основа новели "Новина" Василя Стефаника (Роль художньої деталi)
102 Особистi мiркування. Про творчiсть Лесi Українки...
103 Проблема вiдповiдальностi за долю батькiвщини у драмi Лесi Українки "Бояриня"
104 Проблематика психологiчної новели Василя Стефаника "Новина"
105 Символiчний змiст назви новели Василя Стефаника "Камiнний хрест"
106 Твiр-роздум. У нас у кожного свiй хрест i своя доля (за новелою Василя Стефаника "Камiнний хрест")
107 Життєвий подвиг матерi (за новелою Василя Стефаника "Марiя")
108 Авторська позицiя у повiстi Ольги Кобилянської "Людина"
109 Передовсiм - особистiсть (думки з приводу твору Ольги Кобилянської "Людина")
110 Два свiти у казцi-феєрiї Лесi Українки "Лiсова пiсня"
111 Уславлення мужностi й сили людського духу в поезiї Лесi Українки
112 "Лiсова пiсня" Лесi Українки - казковий свiт рiдного Полiсся
113 Вiдчуття внутрiшнiх переживань Лесi Українки у пейзажнiй та iнтимнiй лiрицi
114 Iдея гармонiї людини й природи (за драмою-феєрiєю Лесi Українки "Лiсова пiсня")
115 "Лiсова пiсня" Лесi Українки - казковий свiт рiдного Полiсся
116 Прагнення добровiльної втрати свободи (за казкою-феєрiєю Лесi Українки "Лiсова пiсня")
117 Протистояння двох свiтiв i морально-етичних позицiй у драматичнiй поемi Лесi Українки "Бояриня"
118 Вiдбиття громадянської позицiї Лесi Українки в образi Оксани (за драматичною поемою "Бояриня")
119 Нацiональнi мотиви i особливостi їхнього художнього втiлення у драматичнiй поемi Лесi Українки "Бояриня"
120 Фольклорнi джерела повiстi Михайла Коцюбинського "Тiнi забутих предкiв" (I варiант)
121 Показ суперечливих сторiн дiйсностi через самоаналiз головного героя новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo"
122 Психологiчна роль образу селянина у розкриттi головної iдеї новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo"
123 Полiтичне й естетичне кредо лiричного героя новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo"
124 Фольклорнi джерела повiстi Михайла Коцюбинського "Тiнi забутих предкiв" (II варiант)
125 Фолькльорнi джерела повiстi про добро i зло, любов i ненависть (Михайло Коцюбинський "Тiнi забутих предкiв")
126 Поетичнi картини народного побуту i звичаїв у повiстi Михайла Коцюбинського "Тiнi забутих предкiв"
127 Утвердження любовi як джерела духовностi в повiстi Михайла Коцюбинського "Тiнi забутих предкiв"
128 Проблема духовного занепаду суспiльства в оповiданнi Михайла Коцюбинського "Подарунок на iменини"
129 "Жити хочу! Геть думи сумнi!" (заклик до боротьби за життя в поезiї Лесi Українки "Contra spem spero!")
130 Твiр-роздум. Щаслива мите, зупинись!
131 Наш час - третє тисячолiття (мiсце сучасної молодi у розбудовi України)
132 У просторi вiльного часу (деякi уподобання моїх однолiткiв)
133 Позицiя (участь молодi України в сучасному полiтичному життi держави)
134 Про перехреснi стежки iнтелiгенцiї (повiсть Iвана Франка "Перехреснi стежки")
135 Трагедiя закоханого серця в лiричнiй драмi Iвана Франка "Зiв'яле листя" (II варiант)
136 "Крик болю i туги за рiдною Україною" у поезiї Павла Грабовського
137 Iдея служiння митця народовi в новелi Михайла Коцюбинського "Intermezzo"
138 Iдея громадського обов'язку в новелi Михайла Коцюбинського "Intermezzo"
139 Мiй добрий та мудрий друг (книга в моєму життi)
140 Реве та стогне Днiпр широкий, щоб розбудити тих, хто спить
141 Зображення Великої Вiтчизняної вiйни в українськiй лiтературi
142 Мир i вiйна
143 Щоб снився мир вдовицi-тополицi, Щоб зорi повертались до життя, Iван стоїть на площi у Берлiнi, До сонця пiдiймаючи дитя. (Микола Сингаївський)
144 Який ми слiд лишимо на землi (сенс життя людського)
145 Що таке людянiсть
146 Добре iм'я - найкраще багатство
147 Людина створена для щастя, як птах до польоту (Володимир Короленко)
148 Людино, я звертаюсь до тебе (наслiдуючи Катерину Мотрич)
149 Людина, на яку менi хочеться бути схожим
150 Гiмн професiї лiкаря
151 Лиш в працi варто i для працi жить
152 Вчителько моя, я тобi уклоняюсь
153 Твiр-роздум. Чому я хочу стати адвокатом
154 Сто вiтрiв в ногах лежить. Мого роду i народу...
155 Природа рiдної землi
156 Чорнобиль не має минулого часу
157 Не можна чекати милостi вiд природи пiсля того, що ми з нею зробили
158 Заглянь у природу
159 Вiйна - найбiльше з лих
160 Мово рiдна, слово рiдне...
161 Твiр-мiнiатюра. Про Слово...
162 Лiтература рiдного краю. Художнiй дивосвiт - поруч
163 Мово моя українська!
164 Українська пiсня (I варiант)
165 Українська пiсня (II варiант)
166 Моя дорога мати
167 "Є найзначимiша дума на свiтi - Дума про хлiб"
168 Цей дрогоцінний шматок хліба
169 Замiтка в газету. Вчителько моя
170 Громадсько-полiтична лiрика Павла Грабовського
171 Чому попри поразки страйку трудовий Борислав все-таки смiється? (за повiстю Iвана Франка "Борислав смiється")
172 Хто з героїв окрадений найбiльше? (за драмою Iвана Франка "Украдене щастя")
173 Психологiя героїв драми "Украдене щастя"
174 Трагедiя закоханого серця в лiричнiй драмi Iвана Франка "Зiв'яле листя" (I варiант)
175 "Страждаючи, залишається красивим" (Iван Франко "Зiв'яле листя")
176 Вiдображення прагнення народу до нацiональної самостiйностi, до волi в поемi Iвана Франка "Мойсей"
177 Проблематика поеми Iвана Франка "Мойсей"
178 Боротьба добра i зла в поемi Iвана Франка "Мойсей"
179 Розкриття проблеми громадянської вiдповiдальностi поводиря нацiї у поемi Iвана Франка "Мойсей"
180 Драма втрати iдеалу (за повiстю Iвана Франка "Перехреснi стежки")
181 "Яке ти маєш право бути вiльним, коли твiй народ у неволi?" (за повiстю Iвана Франка "Перехреснi стежки")
182 Образ Євгенiя Рафаловича - представника покривджених у повiстi Iвана Франка "Перехреснi стежки"
183 Образ Євгенiя Рафаловича - представника покривджених у повiстi Iвана Франка "Перехреснi стежки"
184 Поєдинок на "перехресних стежках" (за повiстю Iвана Франка "Перехреснi стежки")
185 Тематична спорiдненiсть збiрки "Зiв'яле листя" та повiстi "Перехреснi стежки" Iвана Франка
186 Свiт почуттiв i пристрастей у лiричнiй драмi Iвана Франка "Зiв'яле листя"
187 "Хазяїн" Iвана Карпенка-Карого - видатне досягнення української драматургiї ХIХ ст.
188 Традицiї та новаторство драматургiї Марка Кропивницького (за п'єсами "Дай серцю волю, заведе в неволю", "Доки сонце зiйде, роса очi виїсть", "Глитай, або ж Павук")
189 "Батько українського театру" (iсторична драматургiя Михайла Старицького)
190 Художня правда п'єси Iвана Карпенка-Карого "Хазяїн"
191 Честь i безчестя персонажiв комедiї Iвана Карпенка-Карого "Хазяїн"
192 Образ Пузиря в комедiї Iвана Карпенка-Карого "Хазяїн"
193 Новаторство Iвана Карпенка-Карого - драматурга
194 Особистi мiркування. Актуальнiсть творiв Iвана Карпенка-Карого нинi
195 Нев'януча природнiсть iнтимної лiрики Iвана Франка
196 Спiвзвучнiсть поезiї Iвана Франка з народнопiсенною творчiстю
197 "Шукайте жiнку!" (нетрадицiйне пояснення образу Мотрi за твором Iвана Нечуя-Левицького "Кайдашева сiм'я")
198 Осуд бездуховностi та егоїзму в повiстi Iвана Нечуя-Левицького "Кайдашева сiм'я"
199 Соцiально-побутова проблематика повiстi Iвана Нечуя-Левицького "Кайдашева сiм'я"
200 Урок етики для сучасникiв i нащадкiв (за романом Iвана Нечуя-Левицького "Князь Єремiя Вишневецький")
201 "В його душi була мета, ясна i проста - народ i Україна..." (гiмн молодостi у романi Iвана Нечуя-Левицького "Хмари")
202 Роздуми про Iвана Нечуя-Левицького. Самотнiсть i творчiсть
203 Пошук iдеалiв i проблема вибору... (за романом Панаса Мирного "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?")
204 Двобiй добра i зла у романi Панаса Мирного "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?"
205 "Посiєш характер - пожнеш долю" (неоднозначнiсть оцiнки образу Чiпки за романом Панаса Мирного "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?")
206 Художня роль жiночих образiв у романi Панаса Мирного "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?"
207 Жiнка, мати, Берегиня
208 Є в коханнi i буднi, i свята
209 Кохання
210 Дума про хлiб
211 Розкриття проблеми правди i совiстi у творах про трагедiю Чорнобиля
212 Чорнобильська трагедiя - бiль України
213 Твiр-вiдгук на самостiйно прочитану книгу Зацiпенiв Батурин... (за романом Романа Iваничука "Орда")
214 "Пiшов у смерть - i повернувся в думi" (образ Богдана Хмельницького у народнiй поезiї)
215 Пiдручник народознавства (повiсть Iвана Нечуя-Левицького "Кайдашева сiм'я")
216 Своєрiднiсть визначення i розв'язання проблеми батькiв та дiтей у сiльськiй родинi (за повiстю Iвана Нечуя-Левицького "Кайдашева сiм'я")
217 Зустрiч iз кобзарем (сумнi думки)
218 "Україно! Доки жити буду доти вiдкриватиму тебе". (Василь Симоненко)
219 Лiтература рiдного краю. Iмена промовляють сивими вiками
220 Ти наше диво калинове
221 Як парость виноградної лози, плекайте мову
222 Чистiша вiд сльози хай буде (рiдна мова - найбiльша духовна коштовнiсть)
223 "Українська пiсня - це генiальна поетична бiографiя українського народу" (Олександр Довженко)
224 Наша пiсня, наша мова не вмре - не загине
225 Наша пiсня, наша дума
226 Поезiя - держава неозора
227 Берегиня
228 Народна творчiсть i сьогодення
229 Одужає i вродить жито!
230 Вишиванки i рушники - символи любовi й незрадливостi, обереги українського народу
231 Твiр-роздум. Мiй рiдний Харкове, тобi - моя любов
232 Твiр-роздум. Стежками Григорiя Сковороди
233 Твiр-нарис iз циклу "Митцi рiдного краю". "Людина, яка була театром" (творче кредо Леся Курбаса)
234 Лiтература Слобожанщини
235 Чи має бути у Харковi пам'ятник Iвановi Сiрку?
236 Лiтературний Харкiв
237 В нас єдина мета - Україна свята
238 Моя країна
239 Наш нацiональний характер
240 Спадщина
241 Вибирати не можна тiльки Батькiвщину
242 Вiд матерi - слава, i пiсня, i хлiб
243 Для кого в свiтi живемо?
244 Роздуми над долею українського народу...
245 "А ми тую червону калину пiдiймемо"
246 Вплив нацiональної етики та естетики на творчiсть Ясунарi Кавабати
247 Новаторство прози Ернеста Хемiнгуея
248 Пiдлiтки - "мисливцi" у романi Вiльяма Джеральда Голдiнга "Володар мух"
249 Фiлософсько-етичний сенс зустрiчi янгола з людьми в оповiданнi Габрiеля Гарсiа Маркеса "Стариган iз крилами"
250 Життя як сон (за романом Габрiеля Гарсiа Маркеса "Сто рокiв самоти")
251 Новi засоби зображення внутрiшнього свiту людини у модернiстськiй прозi ХХ сторiччя
252 Алегорично-моральний змiст сюжету драми "Гостина старої дами"
253 Сутнiсть опору Беранже (за п'єсою Ежена Йонеску "Носороги")
254 Парфуми як iронiчна метафора мистецтва кiнця ХХ столiття (за романом Патрiка Зюскiнда "Запахи")
255 Євген Плужник: власний погляд на навколишнiй свiт
256 Особливостi сатири в романi Михайла Булгакова "Майстер i Маргарита"
257 Тема добра i зла в романi Михайла Булгакова "Майстер i Маргарита"
258 Роль мiфа в новелi Томаса Манна "Смерть у Венецiї"
259 Диявольська спокуса розуму
260 Образ Кураж - пророча метафора майбутнього Нiмеччини (за драмою-пересторогою Бертольта Брехта "Матiнка Кураж та її дiти")
261 Трагiчна доля Галiлея за драмою Бертольта Брехта "Життя Галiлея"
262 "Не розкидайте камiння" (за романом Альбера Камю "Чума")
263 Контраст шкiльної iлюзiї та воєнної дiйсностi (за оповiданням Генрiха Белля "Подорожнiй, коли ти прийдеш у Спа...")
264 Проблема iсторичної пам'ятi в повiстi Бикова "Знак бiди"
265 Антивоєнний пафос у творчостi письменникiв ХХ сторiччя
266 Роздуми над питаннями моралi в поемi Томаса Стернза Елiота "Порожнi люди"
267 Реальнiсть i мiфи - стильовi особливостi новели Франца Кафки "Перевтiлення"
268 Потiк свiдомостi та аналiз психологiї у творчостi Джеймса Джойса
269 Краса та сила поезiї Гiйома Аполлiнера
270 Образ Орфея як персонiфiкацiя сили мистецтва, що приборкує природу i одухотворяє свiт (за поезiєю Райнера Марiї Рiльке "Орфей, Еврiдiка, Гермес")
271 Проникливе вiдчуття вiтчизни (Олександр Блок)
272 Створення узагальненого портрету та проблеми iсторичної пам'ятi у поемi Анни Ахматової "Реквiєм"
273 Iдея спорiдненостi життя та творчостi, побуту й екстатичностi у творах Бориса Пастернака
274 Перемога людського розуму та цiнностi людської гiдностi у новелi Томаса Манна "Марiо i чарiвник"
275 Чи врятує людину кохання? (за романом Кнута Гамсуна "Пан")
276 "Пiсня про Буревiсника" Максима Горького - пам'ятка доби росiйських революцiй, її вплив на настрої сучасникiв
277 Пiдтекстовий викривальний пафос роману-притчi Валерiя Шевчука "На полi смиренному..." - розкриття сутностi тоталiтарного суспiльства
278 Художнє осмислення загальнолюдських цiнностей у творчостi Лiни Костенко
279 Актуальнiсть проблем п'єси Олексiя Коломiйця "Дикий Ангел"
280 У чому полягає конфлiкт мiж героями п'єси Олексiя Коломiйця "Дикий ангел"?
281 "Червоне - то любов, А чорне - то журба" (Iнтимна лiрика Дмитра Павличка)
282 Iнтимна лiрика Дмитра Павличка
283 Нев'януча квiтка любовi у поезiї Василя Симоненка
284 Соцiальна небезпечнiсть Володьки Лободи (за романом Олеся Гончара "Собор")
285 Роман Iвана Багряного "Сад Гетсиманський" - возвеличення вiдважних i чесних
286 Голодомор 1932-33 рр. у романi "Марiя" Уласа Самчука
287 Краса людини i природи у кiноповiстi Олександра Довженка "Зачарована Десна"
288 Моральна краса i духовна велич людини у кiноповiстi Олександра Довженка "Зачарована Десна"
289 Людина землi у фiлософському осмисленнi Олександра Довженка (за кiноповiстю "Зачарована Десна")
290 "I поки жив, стояти я клянусь за руську правду i єдину Русь" (Iван Кочерга)
291 Художнє втiлення патрiотичної iдеї в драматичнiй поемi Iвана Кочерги "Ярослав Мудрий"
292 "Патетична соната" - найвищий злет драматичного генiя Миколи Кулiша
293 "Україна мусить дати найкращих у свiтi Марк Твенiв" (за комедiєю Миколи Кулiша "Мина Мазайло")
294 Символiчний образ свiчки як джерела свiтла i добра
295 I свiчки мирної не варта та країна, Що в боротьбi її не засвiтила (за драмою Iвана Кочерги "Свiччине весiлля")
296 "Благословенна будь, моя Десно" (за кiноповiстю Олександра Довженка "Зачарована Десна")
297 Екзистенцiальнi мотиви у романi Валер'яна Пiдмогильного "Мiсто"
298 Мої роздуми над романом Юрiя Яновського "Чотири шаблi"
299 "Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду" (Юрiй Яновський)
300 Трагедiя роду Половцiв (за романом Юрiя Яновського "Вершники")
301 Роман Юрiя Яновського "Вершники" - талановита данина своєму часу
302 Злочинна дiяльнiсть радянської влади в Українi (за романом Василя Барки "Жовтий князь")
303 Життєва основа роману Василя Барки "Жовтий князь"
304 Сiм'я Катранникiв у романi Василя Барки "Жовтий князь" - втiлення страхiть голодомору
305 Роман-хронiка Василя Барки "Жовтий князь" - широке полотно вiдтворень трагедiї голодомору
306 Український князь б'є чолом рiднiй Українi (Євген Маланюк)
307 На полювання iз девiзом: "хай живуть зайцi!"
308 Наскрiзний пафос життєствердження в новелi Григорiя Косинки "В житах"
309 Розвiнчання романтики бiльшовицької революцiї новелою "Я (Романтика)" Миколи Хвильового
310 Проблеми роздвоєностi особистостi у новелi Миколи Хвильового "Я (Романтика)"
311 "Кiт у чоботях" - мiй улюблений твiр Миколи Хвильового
312 Iмпресiонiстичнi засоби зображення дiйсностi в новелi Миколи Хвильового "Кiт у чоботях"
313 Уславлення в народному епосi iсторичного минулого українського народу (iсторичнi пiснi та думи)
314 Усна народна творчiсть як основа розвитку української лiтератури
 

Яндекс.Метрика >