...
РОЗРАХУНКОВА РОБОТА з статистики: Статистичний аналіз і прогнозування урожайності зернових культур PDF Печать E-mail

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА з статистики: Статистичний аналіз і прогнозування урожайності зернових культур


Зміст
Стор.
ВСТУП                                                                                                                                  3
ЧАСТИНА 1. Методи попереднього аналізу урожайності зернових культур:
варіації,центру і форми розподілу                                                                                     5
Завдання 1.1. Узагальнення вихідних даних статистичного спостереження урожай-ності зернових культур                                                                                                       5
Завдання 1.2. Побудова і аналіз ряду розподілу урожайності зернових культур         
Завдання 1.3. Оцінка варіації урожайності зернових культур
Завдання 1.4. Оцінка форми і центра розподілу урожайності зернових культур      
ЧАСТИНА 2. Методи аналізу зв’язку результативної ознаки з основними факторами урожайності зернових культур
Завдання 2.1. Групування результатів статистичного спостереження урожайності зе-рнових культур
Завдання 2.2.Кореляційно-регресійний аналіз зв’язку урожайності зернових культур з факторами.
ЧАСТИНА 3. Методи аналізу динаміки і тенденцій розвитку урожайності зернових культур
Завдання 3.1. Розрахунок аналітичних і середніх показників динаміки урожайності зернових культур
Завдання 3.2. Виявлення тенденції і закономірності розвитку урожайності зернових культур
ЧАСТИНА 4. Методи прогнозування рівня розвитку урожайності зернових культур
Завдання 4.1. Прогнозування за рівнянням множинної регресії
Завдання 4.2. Прогнозування динаміки урожайності зернових культур
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВСТУП
Темою даної розрахункової роботи є розробка методики прогнозування рівня урожайності зернових культур, що дозволить цілеспрямовано і оперативно управля-ти процесами виробничої діяльності у цій галузі.
Прогнозування ефективності собівартості зернових культур є однією з важли-віших функцій управління, від яких в значній мірі залежить підвищення економічної ефективності вирощування зернових культур. Застосування сучасних методів моде-лювання, витратно-цінового аналізу та сучасних комп’ютерних технологій дозволяє корегувати управлінські рішення з урахування природних умов та ринкових чинни-ків. Адаптація до зовнішніх чинників сприятиме пом’якшенню впливу можливих негативних наслідків на результати  виробництва та забезпечить стійке та гаранто-ване вирощування зернових культур. Актуальність цієї проблеми обумовила вибір напряму і теми дослідження.
Для високоефективної організації вирощування зернових культур в умовах ринкової економіки необхідно планувати урожайність зернових культур з орієнтаці-єю не на усереднені результати минулих років, а на програмовані урожайності пев-них культур на конкретному полі з урахуванням потенційних властивостей поля та особливості культури і сорту.
Матеріалом для проведення аналізу і прогнозування є матеріалом статистич-ного спостереження по сільськогосподарському підприємству СТОВ “Україна”, с. Устя  Кам’янець-Подільського району.
Метою написання розрахункової роботи є розрахунок рівня урожайності зер-нових культур по господарствах та дослідження її коливання, визначення зв’язку урожайності зерна з основними факторами, що впливають на неї: грошових затрат і затрат праці на 1 га зернових культур та побудувати прогноз факторний і прогноз на перспективу.
Мета дослідження полягає в тому, щоб на практиці з допомогою статистичних методів проаналізувати, узагальнити, зробити висновки і спрогнозувати на перспективу рівень урожайності зернових культур в сільському господарстві.

ЧАСТИНА 1
МЕТОДИ ПОПЕРЕДНЬОГО АНАЛІЗУ УРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР: ВАРІАЦІЇ, ЦЕНТРУ І ФОРМИ РОЗПОДІЛУ
Завдання 1.1. Узагальнення вихідних даних статистичного спостереження уро-жайності зернових культур

Даними для статистичного дослідження урожайності зернових культур вибра-но основні статистичні показники по СТОВ “Україна”, с. Устя Кам’янець-Поді-льського району за період 1988-2009р. Результативним показником вибрано уро-жайність зернових культур, а факторами, які його формують – грошові затрати (грн.) та затрати праці (люд.-год.) на 1 га зернових культур (таблиця 1.1.).
Первинними даними є прямі затрати праці (тис. грн.), валовий збір (ц.) зерна, виробнича собівартість (тис. грн.) та зібрана площа зернових (га). На основі абсолю-тних даних  розраховані показники , що характеризують економіку розвитку галузі.
Результативний показник – урожайність зернових культур  розрахований шля-хом ділення валового збору зерна на посівну площу зернових і виражений у ц./га.
Факторний показник – грошові затрати розраховується  шляхом ділення виро-бничої собівартості зерна на посівну площу зернових, виражений у грн.
Факторний показник – затрати праці розраховуються шляхом ділення затрати праці зерна на посівну площу зернових, виражений у людино-годинахДану роботу можна придбати по замовленню!

 

Яндекс.Метрика >