...
Поради молодим викладачам PDF Печать E-mail

Поради молодим викладачам

1. Викладач повинен ретельно готуватись до уроку. Він зобов'язаний добре вивчити не тільки матеріал з підручника, а й додаткову навчальну та методичну літературу, скласти конспект та поуро-чний план.
2. На уроці викладач повинен керуватись по-урочним планом і дотриму¬ва¬тись всіх елементів плану. Якщо, наприклад, в поурочному плані є такі елементи як "перевірка домашнього завдання", "опитування", "подача нового матеріалу", "закріп-лення нового матеріалу" та ін., то необхідно ви-тримати всі вказані елементи з відповідно вказаним дозуванням часу.
3. Опитування студентів можна проводити різними способами: фронталь¬но, письмово, індиві-дуально при активній участі групи і т.п. Слід па-м'ятати, що завдання опитування полягає не тільки в тому, щоб перевірити знання студентів, а й за-кріпити та поглибити їх знання з попереднього ма-теріалу.
4. Після опитування викладач робить певні висновки. Він називає прізвища тих студентів, які слабо підготувались до уроку, або зовсім не підго-тувались до уроку. Якщо в заданому матеріалі ви-явились важкі, незрозумілі питання, то викладач повинен повторно їх роз'яснити.
5. Викладач робить плавний перехід до но-вого матеріалу. Називає тему ур¬ку, вказує навча-льну і виховну мету, проводить мотивацію нового матеріалу, підкреслює зв'язок між даним матеріалом і обраною спеціальністю, вказує основну і до-даткову літературу по даній темі.
6. Новий матеріал викладач подає змістовно, глибоко, цікаво, емоційно. Якщо в новому матері-алі зустрічаються важкі місця, то мистецтво викла-дача полягає в тому, щоби ці складні питання по-дати в простій зрозумілій формі.
7. Часто, під час подачі нового матеріалу, в класі - тиша, створюється враження, що студенти уважно слухають. Викладач повинен бути психо-логом і переконатися в тому, чи студенти дійсно уважно слухають, чи тільки тихо сидять, а думають про щось інше. Це проявляється тоді, коли ви-кладач розказує нецікаво, а студенти пасивно слу-хають, коли між викладачем і студентами немає зворотного зв'язку. Тому виклад нового матеріалу слід обов'язково проводити при активній участі студентів групи.
8. При проведенні уроку слід раціонально використовувати те, що дозво¬ляє ефективно про-вести весь урок, змістовно і глибоко викласти но-вий матеріал та добре його закріпити. В багатьох випадках закріплення нового матеріалу або зовсім відсутнє, або формальне. Слід врахувати, що в та-кій ситуації, коли з багатьох предметів або відсутня література, або її недостатньо, закріплення нового матеріалу - обов'язкове. Студент повинен на уроці не тільки ознайомитись з новим матеріалом, але й значну його частину засвоїти.
9. Викладач на укроці повинен мати відпові-дний зовнішній вигляд, бути охайно одягнутим, слідкувати за культурою мови своєї і студентів. По відношенню до студентів викладач повинен бути в достатній мірі строгий, але справедливий. Педаго-гіка співробітництва допускає відношення між ви-кладачем як рівний з рівним, пам'ятаючи, що чим з більшою повагою викладач буде відноситись до студента, тим з більшою повагою студент буде ві-дноситись до викладача. Викладач повинен вироб-ляти в собі таку рису як терпеливість і вміння стримувати свої емоції навіть тоді, коли хтось із студентів намагається порушити дисципліну на-вмисно, щоб вивести викладача з рівноваги.
10. Молоді викладачі зобов'язані системати-чно підвищувати свій методи¬чний та педагогічний рівень, працюючи з відповідною навчальною та методичною літературою. Один із ефективних способів підвищення педагогічної май¬стерності є відвідування уроків досвідчених викладачів.
Написання поурочного плану


Поурочний план - дзеркало роботи виклада-ча, пишеться систематично на кожний урок і пови-нен бути змістовний і акуратний.
Поурочний план повинен включати такі ос-новні питання: дату, наймену¬вання групи, тему і мету уроку, питання для опитування, розгорнутий план викладу нового матеріалу, питання, задачі чи приклади для повторення та закріплення нових знань, проблемні питання, зв'язок з обраною спеці-альністю, домашнє завдання, унаочнення уроку, методику його проведення.
Краще всього поурочний план вести в одно-му зошиті і писати на одній сторінці листа, а другу сторінку залишити для заміток, де можна записати на майбутнє цікаву для себе думку, чи більш вда-лий спосіб викладу матеріалу, вирізку з газети, но-винки в галузі і т. д.
Складаючи поурочний план, викладач пови-нен думати і про те, щоб урок був змістовний, ці-кавий і приніс студентам не тільки знання, а й за-доволення.

Підготовка викладача до уроку


Готуючись до уроку, викладач повинен вия-снити тему уроку, мету уроку, тип уроку, основні питання уроку.

Проаналізувати результати попередніх уро-ків.

Переглянути план попереднього уроку.

Вивчити матеріал з підручника, переглянути спеціальну та методичну літературу.

Підібрати наглядні посібники, фактичний матеріал, методичну літературу, роздатковий ма-теріал.

Продумати план уроку, питання та їх послі-довність.

Врахувати вікові особливості студентів, ва-жкі місця.

Скласти план уроку, конспект уроку.

Оцінити навчальне і виховне значення ма-теріалу.

Підготувати все необхідне для уроку.

Перевірити готовність до уроку свою, сту-дентів, аудиторії, обладнання.
Аналіз уроку


1. Загальні ві-домості про урок.         Дата, група, назва предме-ту, прізвище викладача, гото-вність класу, кількість студе-нтів, тема уроку, мета уроку.

2. Тип уроку.         Доцільність вибраного ти-пу уроку з точки зору вивчен-ня даної теми. Наскільки чітко і послідовно розміщені окремі елементи уроку.

3. Зміст уроку.         Відповідність з програмою, повнота та науковість поданого матеріалу. Зв'язок теорії з практикою, зв'язок з сучасністю, доступність ви-кладу, чи володіє викладач в достатній мірі матеріалом.

4. Метод ви-кладання.         Чи відповідає метод ви-кладання змістові і типу уро-ку, а також віковим особли-востям студентів. Чи забезпе-чується принцип наочності та активності навчання? Види самостійних робіт студентів, їх методична цінність. Спосо-би перевірки та оцінки знань студентів. Способи перевірки домашнього завдання.

5. Перевірка студентів.         Наскільки студенти були включені в активну роботу пі-знання і засвоєння. Чи були вони уважні, зацікавлені. Чи були порушення дисципліни на уроці, чим це викликано?

6. Перевірка викладача.         Уміння володіти групою, організувати її для роботи, її активність. Уміння створюва-ти добру дисципліну, стиль і тон в роботі. Педагогічний такт, емоційність. Зовнішній вигляд, культура мови, чи ко-ристується авторитетом у студентів.

7. Результати уроку.         Виконання плану. Досяг-нення мети. Об'єм і якість знань. Виховне і навчальне значення уроку.

8. Висновки і пропозиції.         Позитивні та негативні сторони уроку. Як удоскона-лити позитивні сторони уроку і як уникнути негативних сторін. Оцінка уроку.Рекомендації для класних керівників


1. Завести журнал планування і обліку робо-ти з групою на весь період навчання.
2. Класний керівник повинен добре вивчити кожного студента своєї групи, його позитивні і негативні сторони, склад сім'ї, матеріальне стано-вище, тощо.
3. Дуже уважно потрібно підходити до вибо-ру старости та активу групи, які повинні бути пе-ршими помічниками в роботі класного керівника.
4. В своїй роботі класний керівник повинен планувати такі заходи, які б сприяли згуртуванню групи: конкурси, екскурсії, змагання, туристичні походи, огляди художньої самодіяльності та ін.
5. В багатьох студентів є певні здібності до спорту, до художньої самоді¬яльності, до літератури чи мистецтва, добрі організаторські здібності та ін. Класний керівник повинен сприяти дальшому розвитку цих здібностей.
6. Класний керівник повинен підтримувати тісні зв'язки з батьками. Не рідше як один раз в мі-сяць студенти пишуть батька додому листи, в яких вказують поточні оцінки з предметів. Ці листи пе-ревіряє класний керівник.
7. Не рідше одного разу в семестр класний керівник проводить батьківські збори, на яких ін-формує батьків про стан успішності і дисципліни в групі, про труднощі і проблеми, які виникають в окремих студентів, а також відзначає кращих сту-дентів.
8. Класний керівник відповідно до плану проводить класні збори, на яких студенти обгово-рюють широкий спектр питань, які їх хвилюють. Доцільно, щоб студенти висловили усно чи в пи-сьмовій формі свої претензії до викладачів, до ад-міністрації, до якості проведення уроків і т. ін.
9. Якщо студент попадає в скрутне станови-ще, то класний керівник допо¬магає студентові ви-рішити ці складні питання. При потребі класний керівник сповіщає батьків.
10. В своїх планах класні керівники обов'яз-ково включають питання патрі¬о¬тичного виховання, екологічного виховання та питання культури і поведінки студентів.

Рекомендації для завідуючих кабінетами та лабораторіями


1. Завідуючий кабінетом чи лабораторії про-водить роботу згідно плану, за¬твердженого за-ступником директора з навчальної частини.
2. В своїх планах завідуючим кабінетами та лабораторіями рекомендується включати такі пи-тання:
2.1. Зміцнення та поповнення матеріальної бази кабінету чи лабораторії.
2.2. Поповнення кабінету чи лабораторії но-вими унаочненнями: плакатами, моделями, діючими експонатами, комп'ютерною технікою та відеоапраратурою.
2.3. Внесення змін до плакатів та методичних розробок відповідно до но¬вих стандартів та вимог.
2.4. Ремонт та вдосконалення роботи техніч-них засобів навчання.
2.5. Підготовка матеріалів, необхідних по даному предмету для зйомки на відеомагнітофон.
2.6. Поповнення комплексу методичного за-безпечення.
2.7. Організація і робота предметного гуртка.
2.8. Ремонт кабінету, покращення його есте-тичного вигляду.
2.9. Робота по збереженню майна кабінету.
2.10. Приймати участь у конкурсі кабінетів.
2.11. Переймати досвід роботи кращих кабі-нетів не тільки нашого коле¬джу, а й інших навча-льних закладів.
2.12. Оновлювати та доповнювати інструкції для лабораторних робіт згід¬но навчальних планів.
2.13. Оновлювати та реконструювати лабо-раторні стенди та лабораторне обладнання з метою якісного та ефективного проведення лаборатнорних робіт.
2.14. При кабінетах спецдисциплін сформу-вати базу прикладних комп'ю¬терних програм.

Рекомендації для голів циклових комісій


1. Голова циклової комісії працює відповідно до плану, обговореного на засіданні циклової комісії і затвердженого заступником директора з навчальної роботи.
2. В своєму плані голова циклової комісії зосереджує увагу на таких питаннях:
2.1. Обговорення робочих навчальних про-грам.
2.2. Обговорення планів роботи кабінетів і предметних гуртків та індиві¬дуальних планів викладачів.
2.3. Планування відкритих уроків.
2.4. Планування методичних розробок, мето-дичних вказівок, методичних посібників.
2.5. Написання нових програм відповідно до навчального плану.
2.6. Затвердження ККР, директорських кон-трольних робіт, тестових завдань, лекцій-конспектів, інструкції для проведення лабораторно-практичних робіт та іншої методичної літератури.
2.7. Планування тижня циклової комісії.
2.8. Вивчення досвіду роботи кращих викладачів.
2.9. Обговорення планів підвищення кваліфікації викладачів.
2.10. Обговорення результатів атестації студентів.
2.11. Обговорення на засіданні циклової комісії невстигання студентів і вж謬т¬тя відповідних заходів.
2.12. Обговорення результатів взаємовід-відування уроків викладачами.
Інструктивні положення до заповнення класних журналів


1. Розбивку журналу робить завідуючий відділом з загальних питань до 25.08.
2. Загальні заповнення журналу (зміст, спи-ски груп на окремих вказаних сторінках) здійснює класний керівник до 31.08.
3. Поточні заповнення журналу ведуться викладачами на початку уроку чисто, акуратно од-ним чорнилом (фіолетовим або синім).
4. В журналі не допускається жодних ви-правлень.
5. Відсутність студентів на занятті відмічаємо літерами "нб".
6. Дата проведення уроків записується дро-бом, в чисельнику якого дата дня, а в знаменнику - порядкових номер місяця.
7. В графі "зміст завдання" коротко записується тема заняття (лекції, уроку, лабораторної чи практичної роботи).
8. В графі "домашнє завдання" стисло записується його зміст і характер, параграфи чи сторінки підручника, номери задач, тощо.
9. Атестацію потрібно виставляти два рази в семестр на останньому занятті місяців: жовтня, грудня, березня, травня (в окремих випадках відхилення можливе з погодженням зав.відділами).
10. Після виставлення атестаційних оцінок викладач залишає одну графу для перездачі незадовільних оцінок (до 16 числа наступного місяця).
11. Якщо при проходженні лабораторних робіт група ділиться на підгрупи, то списки підгруп робляться на окремих сторінках і лабораторні роботи нумеруються по порядку. При відсутності поділу на підгрупи для лабораторних робіт окремих сторінок не відводиться.
12. Семестрові оцінки в журналі виставля-ються цифрами і дублюються словами (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) на останньому занятті семестру.
13. Іспитові оцінки теж виставляються циф-рами і дублюються словами (в день проведення іспитів).
14. Перездача семестрових та іспитових оцінок здійснюється при наявності талона на пере-здачу і результат перездачі не записується в журналі.
15. Після закінчення семестру викладач записує під вичитаними годинами в журналі кількість годин передбачених планом і кількість годин вичитаних фактично.

Основні завдання роботи методкабінету


1. Основне завдання методкабінету - сприяти реалізації високоефективних методів навчально-виховного процесу в коледжі, покращувати нав-чально-методичну роботу, розповсюджувати пере-довий досвід роботи кращих педагогів, допомагати удосконалювати педагогічний та методичний рівень молодих викладачів, сприяти впровадженню нових форм і методів навчання.
2. Свої завдання методкабінет реалізує через циклові комісії: їх у нас 8. Один раз в місяць за 2-3 дні до засідання циклової комісії в методкабінеті проводиться нарада з головами циклових комісій. Цю нараду готує методист і проектує завуч. На нараді піднімаються важливі поточні питання, які слід розглянути і обговорити на засіданні циклових комісій, звичайно, крім планових. Проведення засідань циклових комісій контролюється методи-стом, завучем, даним відділом. На засідання часто буває присутні методист, завідуючий даним відділом та завуч, що мобілізує роботу циклових комісій, підвищує їх авторитет.
3. Методкабінет контролює виконання заходів, запланованих цикловими комісіями, а са-ме: проведення запланованих відкритих уроків, педагогічних читань чи семестрів, проведення тижнів циклових комісій, приблизно один урок в семестр. Циклова комісія планує вивчення передо-вого досвіду кращих викладачів свого циклу (при-близно одного викладача на 1 рік). Оформляється цей досвід або методрозробкою або в альбомі чи у вигляді буклету. Для кожного викладача на видно-му місці в методкабінеті лежить його папка, де він зберігає кращі методичні роботи: методрозробки, реферати, тестові завдання, матеріали проведення конференцій, тижнів циклових комісій, відкритих уроків, сценарії вечорів і т. ін. Кожний викладач має вільний доступ до цих папок і може ознайоми-тись з даними методичними роботами. Крім цього складено каталог методичних робіт викладачів, з якими теж може ознайомитися кожний викладач.
4. За що несе відповідальність методист?
а) Щорічно методист подає на за-твердження директору коледжу перелік діючих програм і турбується, щоби відповідно до нав-чального плану були вчасно складені програми.
б) Методист приділяє належну увагу відвідуванню уроків (приблизно 6 уроків в місяць) бо це і контроль і робота з молодими викладачами по підвищенню їх педагогічного та методичного рівня, відвідує заліки, екзамени, захист курсових та дипломних проектів.
в) Веде облік робочих навчальних планів відповідно до діючих програм.
г) Планує і проводить семінар підвищення педагогічного і методичного рівня молодих викладачів.
д) Планує і проводить разом із завучем методичні ради.
е) Несе відповідальність за методичну роботу в коледжі.
5. Що зберігається в методкабінеті:
5.1.Діючі програми з усіх дисциплін.
5.2. Методичні роботи викладачів.
5.3. Бланки робочих навчальних планів.
5.4. Методична література і каталог методичної літератури.
5.5. Передовий досвід кращих викладачів.
5.6. П    лани роботи циклових комісій.
5.7. Бланки для поурочних планів.
5.8. Бланки для індивідуальних планів.
5.9. Взірці поурочних планів, інструкції для лабораторних та практичних робіт, тематика кур-сових та дипломних проектів.
6. В перспективі:
планується посилити за допомогою розмножувальної техніки коледжу видавничу ро-боту, зокрема розмножувати необхідну методичну літературу, посібники та підручники для потреб коледжу.

 

Яндекс.Метрика >