...
Основні принципи попередження надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру PDF Печать E-mail


Попередження надзвичайних ситуацій — це комплекс заходів, що проводяться завчасно й спрямовані на максимально можливе зменшення ризику виникнення лиха, а також на збереження здо-ров’я людей, зниження шкоди, заподіяної довкіллю, й матеріаль-них збитків у разі його виникнення.
Організація роботи з попередження надзвичайних ситуацій у масштабах країни здійснюється в межах цільової програми зни-ження ризиків і зменшення наслідків надзвичайних ситуацій при¬родного й техногенного характеру. Відповідно до цієї програми визначено основні напрями попередження НС і зменшення втрат і збитків від них. Серед них є:
- моніторинг навколишнього природного середовища й стану об’єктів народного господарства;
- прогнозування НС природного й техногенного характеру й оцінювання їх ризику;
- раціональне розміщення продуктивних сил територією кра-їни з погляду природної й техногенної безпеки;
- запобігання в можливих межах деяких несприятливих і не-безпечних природних явищ і процесів шляхом систематичного зниження їх потенціалу, що накопичується;
- запобігання аварій і техногенних катастроф шляхом підви-щення технологічної безпеки виробничих процесів та експлуата-ційної надійності устаткування;
- розробка й здійснення технологічних заходів зниження мож¬ливих втрат і збитку від НС (зменшення їх можливих наслідків) на конкретних об’єктах і територіях;
- підготовка об’єктів економіки й систем життєзабезпечення населення до роботи в умовах НС;
- розробка та участь у спеціальних заходах попередження те-рористичних і диверсійних актів та їх наслідків;
- декларування промислової безпеки й ліцензування видів діяльності в галузі промислової безпеки;
- проведення державної політики захисту населення й тери-торій від надзвичайних ситуацій;
- проведення державного нагляду та контролю з питань при-родної та техногенної безпеки;
- страхування природних і техногенних ризиків;
- інформування населення про потенційні природні й техно-генні загрози на території проживання.

 

Яндекс.Метрика >