...
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему: «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ» PDF Печать E-mail

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему: «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                                    3     
РОЗДІЛ І    ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ     
1.1.    Теоретичне обґрунтування педагогічних умов інформатизації навчального процесу                                  6
1.2.    Створення освітньо-інформаційного середовища навчального закладу
1.3.    Створення електронних посібників та їхнє використання у навчальному процесі                                                           14

РОЗДІЛ ІІ    ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.     
2.1.    Характеристика педагогічних умов інформатизації навчального закладу та їх застосування                             28     
2.2.    Аналіз програмно – педагогічних продуктів, які використовуються у навчальному процесі                         34     
2.3.    Можливості інформаційних технологій в інформатизованому навчальному закладі
2.4.    Характеристика матеріально – технічної бази інформатизованого навчального закладу                              44

РОЗДІЛ ІІІ    ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  58     

РОЗДІЛ ІV    ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ.СПОВІЩЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗОК У ПРИМІЩЕННІ                                                                          62     

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ                                                                                     67     
ДОДАТКИ                                                                                                              69     
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                                                                                                                                                             
ВСТУП

Проблема інформатизації освітніх закладів стає більш актуальною в умовах ринкової економіки, що обумовлює нестабільність зовнішнього та внутрішнього середовища. Це, у свою чергу, значно скорочує час для одержання та оброблення інформації традиційними методами й потребує опанування інформаційно-комунікативними ІКТ технологіями   кожною людиною.
Тому завданнями педагогів-дослідників є розроблення наукових основ інформаційно-комунікаційних технологій, а завданнями педагогів-практиків – оптимізація їх використання у навчально-виховному процесі.
Перехід до широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій  відбувся швидко і охопив абсолютно всі сторони життя світової громади взагалі та кожної людини зокрема. Цей процес почався з оснащення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою, а згодом перетворився на більш широкий і складний із впровадження ІКТ в усі складові навчально-виховного процесу: від організації й адміністрування до використання навчальних і наочних посібників на уроках та в позаурочний час.
Вітчизняні освітяни після появи такого потужного інструмента зрозуміли його очевидну користь у навчальному процесі. Тривалий час під поняттям інформатизація навчального закладу розуміли ступінь оснащення навчального закладу сучасною комп’ютерною технікою, наявність локальної (внутрішньої) мережі та виходу у всесвітню мережу Інтернет. Згодом стало очевидно, що оскільки саме поняття "інформатизація" – це більш складне поняття, пов’язане насамперед із життям суспільства, ніж з конкретними технологіями, то і поняття "інформатизація навчального закладу" – це складне багатогранне поняття. Інформаційні технології – це також складне поняття, яке вміщує в себе декілька складових, і комп’ютерна техніка є лише однією із частин інформаційних технологій.
Важливою складовою процесу інформатизації є підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів в галузі ІКТ, яка має бути випереджаючою відносно впровадження засобів ІКТ у практику освіти, відповідних методик щодо їх застосування у навчально-виховному та освітньо-організаційному процесах. Зокрема, система підвищення фахової кваліфікації  педагогічних працівників в галузі ІКТ може здійснюватися у різних формах, включаючи дистанційну форму навчання на базі засобів ІКТ з використанням глобальних комп’ютерних мереж
Об’єкт дослідження: процес формування знань і умінь за допомогою інформатизації навчального процесу.
Предмет дослідження: умови і методи  інформатизації навчального закладу...


РОЗДІЛ І. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1.1. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов інформатизації навчального процесу

Результативність всіх організаційних, науково-методичних, фінансово-економічних, технологічних та інших впливів на систему освіти в решті решт визначається тим рівнем формування особистісних якостей суб’єкта навчання та виховання, заради якого всі ці впливи здійснюються. Формування системи цілей навчального процесу, проектування його структури та змісту, вибір знарядь навчальної діяльності тощо виходять з тієй моделі людини, яка, на думку проектантів навчально-виховного процесу, буде мати змогу стати активним учасником подій, що відбуватимуться у майбутньому суспільстві. З іншого боку, динаміка зміни складу та глибини впливів на систему освіти визначається рухомістю розуміння “моделі майбутньої людини”, яка формується на підставах аналізу тенденцій розвитку суспільних вимог до особистості. Так аналіз названих тенденцій показує, що характерним для майбутнього суспільства є широке використання інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), що викликає необхідність постійного впровадження у систему освіти засобів ІКТ. Цей процес, який в результаті швидкого апаратного та програмного розвитку ІКТ вже набув ознак перманентного процесу, одержав назву – «процес інформатизації освіти». Накопичений в процесі інформатизації освіти в Україні практичний досвід та спеціальні педагогічні дослідження показують, що використання засобів ІКТ в освіті приводить до певних позитивних впливів на результати навчально-виховного процесу.
Процес інформатизації освіти  інтегрує в собі всі вищеназвані складові системи впливів, що визначає, зокрема, складність та багатовимірність цього процесу. Важливою складовою процесу інформатизації є підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів в галузі ІКТ, яка має бути випереджаючою відносно впровадження засобів ІКТ у практику освіти, відповідних методик щодо їх застосування у навчально-виховному та освітньо-організаційному процесах. Зокрема, система підвищення фахової кваліфікації  педагогічних працівників в галузі ІКТ може здійснюватися у різних формах, включаючи дистанційну форму навчання на базі засобів ІКТ з використанням глобальних комп’ютерних мереж [1].
З точки зору системного підходу процес інформатизації можна розглядати як множину процесів, спрямованих на задоволення освітніх інформаційних потреб (організаційних, економічних, наукових, технічних, виробничих, управлінських та навчально-методичних) всіх учасників навчально-виховного процесу. Виходячи з того, що залучення до навчальної діяльності засобів ІКТ суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління, а також спричинює істотні зміни в діяльності учнів, учителів, керівників навчальних закладів і установ, процес інформатизації має охопити всі напрямки та сфери їх діяльності. В контексті запропонованого підходу інформатизація освіти розглядається як процес створення комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища на базі сучасної обчислювальної і телекомунікаційної техніки, яка дозволяє використовувати у навчально-виховному та освітньо-організаційному процесах інформаційні системи, мережі, ресурси та технології [2].

Дану роботу можна отримати по замовленню!

 

Яндекс.Метрика >