...
Мова
1 Реферат на тему: Визначення публікації, її види та функції
2 Конспект 5 клас: Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень
3 Конспект уроку: Словосполучення. Головне та залежне слова у словосполученні
4 Конспект уроку: Речення, його граматична основа
5 Конспект уроку: Зв’язне мовлення. Загальне уявлення про стилі мовлення, сфери вживання кожного з них
6 Конспект 5 клас: Зв’язне мовлення. Усний докладний переказ тексту наукового стилю
7 Конспект уроку: Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)
8 Конспект уроку: Зв’язне мовлення. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум (практично).Особливості будови розповіді. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру
9 Конспект 5 клас: Головні члени речення: підмет і присудок
10 Конспект уроку: Другорядні члени речення. Додаток
11 Конспект уроку: Другорядні члени речення. Означення. Обставина
12 Конспект 5 клас: Головні та другорядні члени речення. Тематичне тестування (тема: Словосполучення, речення)
13 Конспект 5 клас: Зв’язне мовлення. Замітка до газети (зі шкільного життя) інформаційного характеру
14 Конспект уроку: Речення з однорідними членами (без сполучників і з сполучниками а, але, одиничним і). Кома між однорідними членами
15 Конспект уроку: Узагальнювальне слово перед однорідними членами. Двокрапка після узагальнювального слова
16 Конспект: Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Тематичне тестування (тема: Однорідні члени речення)
17 Урок: Звертання. Розділові знаки при звертанні
18 Конспект уроку: Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Виділення їх на письмі комами
19 Конспект уроку: Вставні слова (практично); виділення їх на письмі комами
20 Конспект уроку: Звертання та вставні слова. Тематичне тестування (тема: Звертання та вставні слова)
21 Конспект уроку: Зв’язне мовлення. Складання діалогів зі звертаннями та вставними словами
22 Конспект уроку: Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Кома між простими реченнями, що входять у складне. Кома перед і, й, та, а, але, щоб, тому що, коли, як Мета: поглибити поняття про складне речення; формувати в учнів умінн
23 Конспект уроку: Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Тематичне тестування (тема «Складне речення»)
24 Конспект: Зв’язне мовлення. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру
25 Конспект уроку: Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові після слів автора та перед словами автора
26 Конспект уроку: Діалог. Тире при діалозі
27 Конспект уроку: Пряма мова та діалог. Тематичне тестування (тема «Пряма мова та діалог»)
28 Урок: Зв’язне мовлення. Контрольне читання мовчки. Створення діалогів
29 Конспект: Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки
30 Розробка уроку: Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі
31 Конспект уроку: Зв’язне мовлення. Особливості будови опису. Усний вибірковий переказ опису предмета
32 Конспект уроку: Знаки письма. Алфавіт. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв і, є, ю, я
33 Конспект уроку: Співвідношення звуків і букв. Тематичне тестування (Звуки мовлення та знаки письма)
34 Конспект уроку: Орфограма (практично). Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка (практично)
35 Конспект уроку: Зв’язне мовлення. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру, що включає опис предмета
36 Конспект: Склад. Наголос. Основні правила переносу. Ознайомлення з орфоепічним словником і словником наголосів. Орфоепічна помилка (практично)
37 Конспект уроку: Зв’язне мовлення. Контрольне аудіювання. Аналіз переказу
38 Конспект уроку: Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів
39 Конспект уроку: Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
40 Конспект уроку: Зв’язне мовлення. Аналіз контрольного переказу
41 Конспект з української мови 5 клас: Зв’язне мовлення. Контрольний переказ
42 Конспект уроку: ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИННІ СИНОНІМИ ТА ЇХ ВИДИ (КОНТЕКСТУАЛЬНІ СИНОНІМИ, ПЕРИФРАЗИ; ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛІВ)
43 Конспект уроку: ТЕЗИ
44 Конспект уроку: Лексико-стилістичні синоніми і їх види
45 Конспект уроку: ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ СИНОНІМИ ТАЇХ ВИДИ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ
46 Конспект уроку: Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух
47 Конспект уроку: АНТОНІМИ. ПАРОНІМИ. ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАРОНІМІВ У МОВЛЕННІ
48 Конспект уроку: ОСНОВНІ ГРУПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
49 Конспект уроку: КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ
50 Тема уроку: Основні пунктограми в складному реченні
51 Конспект уроку: Основні пунктограми в складному реченні
52 Конспект уроку: Письмовий твір на морально-етичну тему.
53 Конспект уроку: Тематичне тестування з теми «Будова тексту»
54 Конспект уроку: Письмовий переказ із творчим завданням.
55 Конспект уроку: Робота над виправленням помилок допущених у творі та переказі.
56 Конспект уроку: ТЕМАТИЧНІ ВИПИСКИ, ПЛАН (СКЛАДНИЙ)
57 Конспект уроку: СПЕЦИФІЧНО ПОБУТОВА ЛЕКСИКА. ПРОСТОРІЧНІ СЛОВА
58 Конспект уроку: ПРОФЕСІЙНО-ВИРОБНИЧА, НАУКОВА Й ДІЛОВА ЛЕКСИКА
59 Конспект уроку: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ. КОНСПЕКТ ПРОЧИТАНОГО (ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ СТАТТІ)
60 Конспект уроку: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ. ВИСТУП ПРОБЛЕМНОГО ХАРАКТЕРУ НА ЗБОРАХ, СЕМІНАРАХ
61 Конспект уроку: ДІАЛЕКТНІ СЛОВА, СФЕРИ ЇХ УЖИВАННЯ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
62 Конспект уроку: Застарілі слова, їх стилістичні функції
63 Конспект уроку: ЗАПОЗИЧЕНІ СЛОВА, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ
64 Конспект уроку: НЕОЛОГІЗМИ, ЇХ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ
65 Конспект уроку: КОНТРОЛЬНА РОБОТА (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ)
66 Прислівник сучасній українській діловій мові
67 Тестові завдання з української мови
68 СТАТУС АНГЛІЦИЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
69 Історія розвитку українського правопису
70 Доля рідної мови - доля України
71 Фонетичні закони мови і правила правопису
72 Культура і техніка мовлення в телерадіожурналістиці
73 Новітні технології у засобах масової комунікації
74 Вживання великої літери в українській діловій мові
75 Проблеми двомовності. Суржик
76 Науково-термінологічна, виробничо-професійна лексика, її роль і місце у текстах ділової української мови. Синоніми та пароніми в діловому мовленні.
77 Характеристика прислівників часу у творах Ольги Кобилянської
78 Складнопідрядні речення часу.
79 ПРИЙМЕННИКОВІ ТА БЕЗПРИЙМЕННИКОВІ КОНСТРУКЦІЇ, ЩО ВИРАЖАЮТЬ ЧАСОВІ ВІДНОШЕННЯ, У ТВОРАХ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ.
80 Сучасне вивчення української мови в початкових класах
81 Розвиток української мови.
82 Складносурядні речення.
83 Складнопідрядні речення часу.
84 Складні випадки української орфографії у текстах ділових паперів.
85 Нормативи оформлення довідково-інформаційної документації, класифікація службових листів та правила ділового листування. Склад реквізитів
86 Розкрити синтаксичні особливості текстів професійного характеру
87 Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові
88 Професіоналізми
89 Етикет ділового листування
90 Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії
91 Правила побудови ділової бесіди
92 Термін у системі професійного мовлення
93 Український мовленнєвий етикет
94 Основні норми усного професійного мовлення
95 Культура мови і культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення
96 Стилі сучасної української літературної мови
97 Основні ознаки літературної мови
98 Українська національна та літературна мова.
99 Місце української мови серед інших мов світу. З історії становлення та розвитку української мови
100 Мова як суспільне явище. Основні функції мови
101 ТИПОВІ ПОМИЛКИ У СЛОВОВЖИВАННІ
102 Документ, його функції. Класифікація документів
103 Координація присудка з підметом
104 Порядок слів у реченні
105 Особливості синтаксису ділового мовлення
106 Дієслово в діловому мовленні
107 Займенник у діловому мовленні
108 Норми вживання числівника в професійному мовленні
109 Прикметник у професійному мовленні
110 Нормативні аспекти граматичних категорій іменника (рід, число, відмінок)
111 Абревіатури в діловому мовленні. Правила скорочування слів
112 Пароніми в діловому мовленні
113 Омоніми
114 Конспект уроку: «Закріплення правильної артикуляційної позиції при вимові звука л»
115 Конспект уроку: "Вироблення правильної артикуляції звука р, введення його в склад та слово"
116 Конспект уроку: "Робота над диференціацією звуків с-ш, з-ж. Аналіз слів, складних за звуковою структурою"
117 ІМЕННИК
118 Числівник
119 СТИЛІ МОВЛЕННЯ
120 Прикметник
121 ПРИЙМЕННИК
122 ЗАЙМЕННИК
123 ДІЄПРИСЛІВНИ
124 ДІЄПРИКМЕТНИК
125 ГЕНЕАЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ЛІТЕРАТУРНА МОВА
126 Переклад прийменникових конструкцій з англійської на українську мову
127 Переклад тексту У.Теннеси та аналіз цього перекладу
128 Сюрреалізм
129 Реферат з курсу “Основи зіставного мовознавства“ на тему: “Історія порівняльно-історичного мовознавства X|X – початку XX століття“
130 Реферат З курсу “Основи компаративістики” На тему: Переклад як форма літературних взаємин.
131 НОВАТОРСТВО В ПОЕЗІЇ ПАВЛА ТИЧИНИ
132 Трансформацiя образу Фауста у творчостi Й.В.Гете та О.С.Пушкiна
133 Реферат на тему «Микола Аркас - адмірал, історик, письменник»
134 Духовний поклик Лесі Українки
135 Микола Хвильовий
136 Реферат на тему : Поети “Молодої музи”.
137 Реферат за темою: “Український романтизм. Микола Васильович Гоголь”
138 РЕФЕРАТ З УКРАІНСЬКОЇ МОВИ НА ТЕМУ: ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛІВ-ТЕРМІНІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В МОВЛЕННІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
139 Твори з української мови та літератури
140 Тема: “Я ЄСТЬ ЛЮДИНА, СИН СВОГО НАРОДУ…”
141 Реферат: Ефект очуження в драматургії Бертольда Брехта
142 Реферат з курсу “Фольклористика” на тему: Синкретизм поганських та християнських вірувань в українському фольклорі.
143 Реферат з курсу “Сучасна українська поезія” на тему: Поезія Емми Андієвської.
144 Реферат з курсу “Загальне мовознавство” на тему: Мова як історична категорія.
145 Реферат на тему: “Біографія Євгена Маланюка”
146 Драматургія В.Винниченка та її роль у становленні українського модерного театру.
147 Український романтизм.
148 Реферат з курсу “ Основи зіставного мовознавства ” на тему: Мовні універсалії
149 Реферат з курсу “ Основи зіставного мовознавства “ на тему: “Мовні реалії та проблеми їх перекладу“
150 Зміни в українському правопису в наш час.
151 Приклади ділових документів
152 Генеза української національної мови
 

Яндекс.Метрика >