...
ЗАВДАННЯ І МЕТА ЛОГІСТИКИ PDF Печать E-mail

ЗАВДАННЯ І МЕТА ЛОГІСТИКИ
Здебільшого логістика розглядається крізь призму досяг-нення стратегічних цілей фірми та оптимізації її основних оператив¬них процесів, наприклад, транспортування і зберігання вантажів.
У зв’язку з цим завдання логістики можна розподілити на три групи:
1. Глобальні.
2. Загальні.
3. Локальні.
Головним глобальним завданням логістики є зростання прибутку фірм за рахунок досягнення з найменшими витратами максимальної пристосованості фірм до мінливої ринкової ситуації, підвищення на ринку своєї частки та одержання переваг перед конкурентами. Одне із загальних завдань логістики полягає також у створенні інтегрова-ної ефективної системи регулювання й контролю за матеріальними та інформаційними потоками, які забезпечували б високу якість по-стачання продукції. З цим завданням тісно пов’язані такі проблеми, як забезпечення взаємної відповідальності матеріальних та інформа-ційних потоків, контролювання матеріального потоку та передача даних до єдиного центру, визначення стратегії і технології фізичного переміщення товарів, розробка способів управління операціями руху товарів, встановлення форм стандартизації напівфабрикатів та паку-вання, визначення обсягів виробництва, транспортування і складу-вання, розбіжностей між потребами та можливими закупівлями і ви-робництвом.
До загальних завдань логістики відносять:
1. Створення інтегрованої системи регулювання матеріальних та інформаційних потоків.
2. Контроль за рухом матеріальних потоків.
3. Визначення стратегії та технології фізичного переміщення товарів.
4. Розробка засобів управління руху товарів.
5. Прогнозування обсягів виробництва перевезень, складування.
6. Вияв безбалансовості між потребами і можливостями заку-півлі і виробництва.
7. Прогнозування попиту на товари, що виробляються чи пе-реміщуються в рамках логістичної системи.
8. Розподіл транспортних засобів.
9. Організація передпродажного і післяпродажного обслуго-вування споживачів.
Прикладом локального завдання логістики є оптимізація ви-робничих запасів та максимальне скорочення часу зберігання та транспортування вантажів.
Відсутність тісного зв’язку концепції логістики з активною ринковою стратегією часто призводить до того, що сама по собі закупівля сировини, напівфабрикатів, комплектуючих стає моти-вом для випуску тієї чи іншої продукції без належного попиту на неї. Проте, у нинішній ринковій ситуації такий підхід до випуску продукції здатний викликати комерційний провал. Безперечно, орієнтація на мінімізацію витрат залишається в силі, але лише за умови знаходження оптимального рівня сполучення витрат та рентабельності основного і оборотного капіталу, що задіяний у межах ринкової стратегії.
Цілями сучасної логістики є:
•    своєчасне постачання відповідної кількості, якості та асор-тименту усіх матеріалів до місця їх споживання;
•    зміна запасів матеріалів відповідно до інформації про наяв-ність можливості їх швидкого придбання;
•    узгодження політики продажу товарів з політикою їх вироб-ництва;
•    зниження розміру партії постачань та обробки до одиниці;
•    виконання всіх замовлень з найвищою якістю та у стислі терміни.
Сукупність цілей, які переслідуються, є ідеалом, прагнення досягти якого є стратегічною метою. Це буде зробити тим легше, чим буде вищим рівень виробничого та інфраструктурного поте-нціалу. У разі реалізації цієї концепції логістики до беззапереч-них успіхів окремих фірм слід буде віднести створення систе-
ми оперативної доставки вантажів. Наприклад, в Німеччині це означає, що замовлення на матеріали та вироби необхідного
асортименту виконуються за 24 години. Замовлення, що при-ймають до уваги індивідуальні потреби замовника, виконуються
за 14 днів.
Порівняльний аналіз традиційної та логістичної концепцій уп¬равління подано у табл. 1.
Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ
Ознаки традиційної
системи управління    Ознаки логістичної
системи управління
1. Низький рівень виробничої ін-
теграції
2. Збільшення випуску продукції
3. Оптимізація функцій виробни-
цтва
4. Створення запасів
5. Подовжений годинний цикл диспозиції
6. Використання універсального об¬ладнання при виробництві
7. Виробництво багатосерійне або масове
8. Скорочення витрат на вироб-
ництво
9. Отримання прибутку за рахунок збільшення продажу    1. Високий рівень виробничої інте-
грації
2. Задоволення платоспроможного
попиту
3. Оптимізація переміщення матеріаль-ного потоку
4. Отримання інформації про швидке придбання матеріалів
5. Дуже скорочений цикл диспозиції
6. Використання обладнання для роз¬міщення товарів при виробництві
7. Виробництво індивідуальне та дріб¬носерійне
8. Скорочення витрат на надання
послуг
9. Отримання прибутку за рахунок
надання послуг

© А. Г. Кальченко, 2003
ISBN 966-574-484-4    © КНЕУ, 2003

 

Яндекс.Метрика >