...
Завдання і функції заготівельної логістики PDF Печать E-mail

Завдання і функції заготівельної логістики
Основна мета заготівельної логістики полягає у задо-воленні потреб виробництва у сировині, матеріалах, напівфабри-катах з максимально можливою ефективністю. Базовими завдан-нями заготівельної логістики є:
1. Встановлення оптимальних термінів заготівлі сировини і комплектуючих виробів.
2. Забезпечення точного співвідношення між кількістю поста-вок готової продукції та потребами в них.
3. Дотримання вимог виробництва до якості сировини та ком-плектуючих.
Закупівельна логістика має займатися організацією пошуку та закупівлею необхідних матеріалів відповідної якості та за міні-мальними цінами. У підвищенні ефективності заготівельної логіс-тики істотну роль відіграє аналіз можливих логістичних витрат. Хоча ступінь впливу постачальницьких витрат на рівень загальних виробничих витрат досить значний, у працемістких та капітало-містких галузях на відміну від інших, особливо матеріаломістких галузей, розрахунок витрат на придбання сировини та матеріалів визначає подальшу стратегію підприємства. На оптимізацію за-готівельного логістичного ланцюжка впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори. До зовнішніх слід віднести стосунки під-приємців з кредиторами і постачальниками. Внутрішні фактори пов’язані з різним розумінням оптимальної діяльності ланок лан-цюжка, необхідністю пошуку економічних компромісів між різ-ними підрозділами фірм.
Успішне здійснення закупівель передбачає наявність широко-го спектра інформації про стан ринків. Для дослідження ринку регулярно відбирається та оцінюється детальна інформація з ме-тою визначення місткості ринку і створення передумов для оп-тимізації закупівель.
Цю інформацію отримують з даних, котрі створюють внут-
рішні і зовнішні інформаційні потоки. Внутрішні інформаційні
потоки пов’язані з процесами збереження виробничих запасів, виробництвом продукції, з процесами розподілу готової продук-ції, а також фінансами та розрахунками.
Для зовнішньої інформації необхідні дані про потреби у сиро-вині та матеріалах, закупівельні ціни, відстань перевезень, транс-портні тарифи та ін.
На основі цих даних в заготівельній логістиці приймаються рішення з оптимізації управління матеріальним потоковим про-цесом, котрий переміщається від виробника до споживача.
Виходячи з процесів заготівельної логістики, ефективність під-приємства визначається функціонуванням виробництва, орієнтова-ного на ринок кінцевої продукції, а також посередників, котрі здій-снюють закупівлю матеріально-технічних ресурсів. При закупівлі і забезпеченні підприємства необхідно враховувати, що матеріально-технічні ресурси потребують таких кінцевих товарів, котрі стають більш вартісними, більш складними і різноманітними. Важливо й те, що замовлення цього виробництва щодо закупівель та забезпе-чення виявляються все більш дрібними, короткотерміновими і спе-цифічними залежно від потреб кінцевих споживачів. Це спонукає зробити систему забезпечення і закупівлі центром переорієнтації в здійсненні закупівельно-забезпечуваль¬ного процесу.
З переходом на ринкові умови господарювання логістика ефек-тивно використовується у процесі закупівлі. Ринок закупівлі можна поділити на два сегменти :
•    ринок покупців продукції промислового (виробничо-техніч¬ного) призначення для споживання;
•    ринок проміжних продавців як покупців цих товарів.
Більшу частину ринку взагалі займає ринок засобів виробництва, тобто більшість вантажопотоків у складі матеріально-техніч¬них ре-сурсів працюють на ринок підприємств (виробляючих і споживаючих засоби виробництва та послуги), що ускладнює використання логіс-тики. Особливості заготівельної логістики, котра займається закупів-лею засобів виробництва порівняно із закупівлею споживчих товарів у тому, що вона придбаває засоби виробництва та послуги з метою виробничого споживання задоволення потреб своїх внутрішніх під-розділів. Рішення про закупівлю приймаються усіма ланками підпри-ємства. При цьому може існувати декілька попередніх узгоджених пропозицій, і лише потім укладається угода.
Мотивація закупівлі пов’язана з виробничими потребами, котрі визначають споживача за якостями закупівельних товарів. Важ-ливе значення має економічний фактор, тобто ціна, а також орга-нізація доставки товару за місцями призначення (виробничого споживання). Логістичний вплив на ефективність закупівлі і до-ставки придбаних товарів до місць їх виробничого споживання можна простежити завдяки результатам роботи підприємства.
Ефективність застосування закупівельної логістики визначають завдяки принципово новим стратегіям досягнення кінцевого при-бутку підприємства, а, виходячи з цього, і відповідною стратегією закупівлі і забезпечення, теж орієнтованою на мінімальний розпо-діл праці та розмір партії постачань і доставки комплектуючих де-талей виробів фірми; а також новим структуруванням не тільки виробництва, а й закупівлі та забезпечення шляхом урахування принципів стратегій виробництва на підприємствах майбутнього.
При організації закупівлі потрібно визначити потреби у кіль-кості та якості товару, тобто розробити його специфікацію, вихо-дячи з ескізів та креслень, торговельних стандартів, торговельних марок, хімічних формул, детального опису, вихідних продуктів та способу отримання, галузевих стандартів, робочих характерис-тик. Зразок цього подано на рис. 31.
Раціонального обсягу закупівель можна досягти тільки за умови інтеграції виробництва, закупівель і збуту, оскільки заку-півля тісно пов’язана із задоволенням потреб споживачів. Для досліджень обирають безпосередні ринки, тобто ті, що забезпе-чують у цей час потреби у сировині та матеріалах; опосередкова-ні ринки, тобто ринки, що використовуються постачальниками; ринки замінювачів та нові ринки.
Результати досліджень визначають структуру ринку, його ор-ганізацію (балансування попиту та пропозиції). Інструментом до-слідження ринку закупівлі товарів виробничого призначення є запити потенційних споживачів. Досліджуючи ринок і обравши будь-яких конкретних постачальників, функція заготівельної ло-гістики полягає у визначенні потреб у сировині та матеріалах, їх конкретних поставках. Потреба може визначатися шляхом вияв-лення матеріалів і послуг за їх якістю, кількістю в основному двома методами: шляхом визначення потреб на основі замовлень і планомірного визначення потреб на основі витрат чи минулого досвіду.
В західних країнах продукція виробничого призначення, що придбавається фірмами, класифікується за видами заготовленого товару та за способами його закупівлі. Товари, потреба в яких ви-никає непередбачено, і які не вимагають тривалого зберігання, ку-пуються, як правило, в терміни, що близькі до термінів їх спожи-вання. Матеріали разового і постійного споживання, що потрібні у певний момент, купуються на умовах договірного постачання, що визначають точний час підвозу. У такий спосіб обсяг запа¬сів мате-ріалів на фірмі скорочується, а пов’язані з цим витрати зменшу-ються. Регулярні поставки таких партій матеріалів, що доставля-ються споживачеві через певні інтервали часу відповідно до гра¬фіку потреб в них виробництва в той чи інший період, сприяють різкому зменшенню виробничих запасів.

Важливою функцією заготівельної логістики є аналіз ціни то-варів, що придбаваються. Для цього використовують різні види розрахунків: простий метод калькуляції (де показник загальних витрат ділиться на показник обсягу виробленої продукції); каль-куляція за еквівалентними показниками (де витрати поділяються на окремі статті та враховуються усереднено); постійна кальку-ляція (де точний облік витрат по кожній операції здійснюється на базі АСУ). Аналіз цін враховує також і додаткові роботи та по-слуги (проведення консультацій, підготовку документації, паку-вання, митні податі, транспортування тощо).
Ціни аналізуються на етапі від виникнення продукту до його доставки споживачеві на основі корисності продукту за умов тен-денції її підвищення, розробки нового продукту, первинними ви-тратами на одиницю продукції тощо.
Заготівельна логістика досліджує і транспортні витрати. При цьому приймається до уваги не тільки дальність перевезень, а й вид транспорту, швидкість доставки, партіонність вантажів, спо-сіб їх пакування.
Значні витрати виникають на зберігання, основним завданням у цьому разі є забезпечення ефективного виконання виробничих задач за рахунок зведення до мінімуму обсягу запасів.

 

Яндекс.Метрика >