...
Вимоги до аналітичного обліку у бухгалтерських інформаційних системах PDF Печать E-mail

Вимоги до аналітичного обліку у бухгалтерських інформаційних системах

Сучасні розвинені програмні бухгалтерські системи мають забезпечувати такі можливості аналітичного обліку:
1. Багаторівневий бухгалтерський облік, тобто розбиття групи аналітичних ознак на підгрупи.
Підприємства можуть вести крім синтетичного аналітичний облік по основних засобах, нематеріальних активах, матеріалах, МШП, видах витрат, постачальниках і покупцях, товарах, під-звітних особах. Багаторівневий бухгалтерський облік передбачає об’єднання первинних аналітичних ознак у підгрупи, потім у гру-пи і т.д. Бухгалтерські програми мають давати змогу вести ана-літичний облік по декількох рівнях, формувати розгорнуті звіти по останньому рівню з проміжними підсумками по вищих рівнях, вільні звіти по будь-якому рівню, звіти по будь-якій групі ана-літичних ознак і т. ін.
Програма «1С» підтримує до 10 рівнів аналітики, SoNet (ТОВ «Баланс», Дніпропетровськ) — необмежено, «Янус» — до чоти-рьох, «Інфо-Бухгалтер» — до п’яти рівнів. Кількість рівнів у програмі «Турбо-Бухгалтер» не обмежена.
2. Багатовимірний бухгалтерський облік, аналіз рахунка (гру-пи рахунків) за декількома незалежними ознаками.
Це дає змогу аналізувати рахунок (або групу рахунків) за та-кими ознаками, як постачальники і товари, підзвітні особи та ін-струменти і т. ін.
Багатовимірність аналітики реалізовано в програмі «1С:Бух-галтерія», де підтримується до п’яти розрізів аналізу, в програм-ному комплексі «Акцент-бухгалтерія», де існує можливість вико-ристання таких аналітичних ознак: дата, номер документа, кореспонденти-одержувачі, кореспонденти-відправники, об’єкти облі¬ку, замовлення або їх групи.
3. Уведення додаткових реквізитів до аналітичних ознак.
Ця вимога означає можливість указання, наприклад, для групи аналітичних ознак Співробітники реквізитів: паспортні дані (для автоматичного занесення у прибуткові та видаткові касові ордери), адреси, телефони, дати народження, оклади (для розрахунку зар-
плати) і т. ін. Для організацій можна вказувати банківські реквізи-ти (для формування платіжних доручень), адреси, телефони, ПІБ директора і бухгалтера (для автоматичного формування догово-рів).
Програмний комплекс «Акцент-бухгалтерія» («Імпакт») пере-д¬бачає можливість уведення стандартних і довільних реквізитів аналітичних ознак. Стандартні:
?    Кореспонденти — найменування, коди, реквізити підпри-ємств, паспортні дані працівників і т. ін.;
?    Об’єкти обліку — найменування, коди, каталогові номери, одиниці виміру, балансові рахунки;
?    Замовлення — відповідальні особи, дати початку та закінчення.


І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >