...
ТРАНСПОРТНІ ТЕРМІНАЛИ ЯК ВИД ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ PDF Печать E-mail

ТРАНСПОРТНІ ТЕРМІНАЛИ ЯК ВИД ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ
В останні роки логістичні фірми-посередники почали створювати транспортні термінали, тобто з’явились так звані ло-гістичні термінали, з якими взаємодіють промислові підприємст-ва і транспортні фірми.
Термінальні підприємства є самостійним господарчим суб’єк¬том, створеним для надання складських і транспортно-експе¬диційних послуг з метою задоволення громадських потреб у них. Термінали можна створювати на державній муніципальній і змі-шаній формовласності. Спільні термінали утворюють за участі іноземних юридичних осіб. В розвитку термінального господарс-тва зацікавлені закордонні фірми, зокрема, при виконанні транзит¬них перевезень через територію України і забезпеченні необхід-ним транспортно-складським устаткуванням.
Основні завдання терміналів полягають у забезпеченні коор-динації транспортного процесу, вантажопереробки і складування на короткий час при передачі вантажів з магістрально-транс¬портного, автотранспортного, підвозу-розвозу вантажів та інших перевезень. Діяльність терміналів заснована на договірних умовах. Свої послуги вони реалізують за договірними цінами і тарифами. Послуги, котрі надають працівники терміналів, крім транспорт-но-складських, дуже різноманітні і не поступаються послугам, котрі надають логістичні посередницькі організації інших видів:
•    узгодження часу прибуття і відправки вантажів при перевалці з одного виду транспорту на інші;
•    митні, вантажні операції;
•    прийняття вантажу на відповідальне збереження;
•    підсортування, підкомплектування, укрупнення і розукруп-нення партій вантажу;
•    переадресування вантажів, тарно-пакувальні операції;
•    оформлення документів;
•    різні види експедиційних і транспортних послуг;
•    інформаційні послуги, в тому числі і місце знаходження ван¬тажу.
Всі ці операції можуть виконуватись комплексно або частко-во, залежно від спеціалізації терміналів.
Термінали розподіляються на універсальні, спеціалізовані з урахуванням характеру послуг, що надаються, вони можуть ви-конувати операції з вантажопереробки, складування, транспорт-но-експедиційного обслуговування та інші.
Залежно від району і масштабів діяльності, характеру терито-ріальних зон обслуговування і спеціалізації, зважаючи на види вантажу, можуть функціонувати міжрегіональні, регіональні, міс-цеві і міжнародні термінали. Міжрегіональні термінали забезпе-чують роботу великих транспортних вузлів, регіонів, підпри-ємств, котрі мають поширені господарчі зв’язки. Регіональні термінали обслуговують транспортні вузли і підприємства, регіо-нального і місцевого значення. Міжнародні термінали пов’язані з обслуговуванням міждержавних господарчих і транспортних зв’язків. Класифікацію терміналів можна побачити на схемі.

Універсальні термінали являють собою групу складських комплексів з дистриб’юційним центром. Функцією цих терміна-лів є збір, завіз, розвіз, вантажопереробка в основному дрібних відправлень, збереження вантажу та інші логістичні послуги. Універсальні термінали можуть мати спеціалізовані складські приміщення і обладнання для вантажопереробки вантажів великої ваги, динамічних, вантажів, що швидко псуються, а також кон-тейнерні площадки. Як правило, ці термінали мають власні заліз-ничні під’їзні колії. Основними операціями універсальних термі-налів є:
•    вивчення ринку транспортно-експедиційних послуг;
•    оформлення угод з клієнтами і обробка замовлень;
•    складування, збереження, комплектування вантажів;
•    організація доставки вантажів;
•    надання інформаційних послуг;
•    надання послуг в оформленні документів і розрахунках з пе-ревезень;
•    митні послуги.
Спеціалізовані термінали виконують операції з надання різ-них видів послуг для визначеного виду вантажів. Через спеціалі¬зацію терміналів можна краще враховувати вимоги клієнтів з перевезення, збереження і переробки вантажів, підвищити ефек-тивність логістичного управління і якість сервісу, знизити логіс¬тичні витрати.
При міжнародних перевезеннях на термінали завозять вантажі, котрі потребують виконання митних формальностей, угрупован-ня, збереження. Необхідність виконання тих чи інших операцій визначається видом вантажу, розміром відправки, відстанню пе-ревезень, часом вантажопереробки та ін. Для більш ефективного сортування, комплектування необхідне обладнання терміналу ав-томатизованою технікою.
При перевезенні між терміналами можуть бути використані різні види транспорту. Перевозячи вантаж автомобільним транс-портом, використовують автопоїзди великої ваги, котрі працю-ють по регулярних лініях за встановленим розкладом. Заванта-ження терміналів здійснюється, як правило, у нічний час, а рух автопоїздів виконується вночі, щоб зранку можна було прибути до пункту призначений під розвантаження. Якість термінальних перевезень характеризується високою швидкістю доставки ван-тажів і ефективним використанням транспортних засобів.
Технологічно процес термінального транспортування склада-ється із завезення вантажу на термінал і розвезення його з термі-налу, вантажопереробки на термінали, перевезення вантажів між терміналами призначення і відправлення.

 

Яндекс.Метрика >