...
Сутність маркетингу і його сучасна концепція. PDF Печать E-mail

1.    Сутність і концепція маркетингу.
2.    Принципи і функції маркетингу.
3.    Види маркетингу в залежності від критеріїв.
4.    Види у сутність складових маркетингу.
5.    Характеристика маркетингового комплексу і його елементів.

1. Маркетинг – комплексна система організації виробництва і збуту продукції, орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і одержання прибутку. Концепція маркетингу – підхід щодо організації маркетингової діяльності, який базується на основній ідеї, ефективній маркетинговій стратегії та конкретному інструментарії досягнення визначених цілей. Види  маркетингових  концепцій:
-    виробнича концепція: споживачі будуть благоволити товарам, доступним за низькими цінами;
-    товарна концепція: споживачі віддають перевагу товарам високої якості;
-    збутова концепція: товари не будуть купувати, якщо не докладати зусиль щодо його просування;
-    традиційна маркетингова концепція: фірма повинна задовольняти потреби споживачів краще за конкурентів;
-    концепція соціально-етичного маркетингу: фірма повинна задовольняти потреби споживачів краще за конкурента з одночасним поліпшенням життєвого рівня усього суспільства;
-    концепція маркетингу стосунків: спрямованість маркетингової діяльності фірми на встановлення довгострокових привілейованих стосунків із потенційними клієнтами.

2. Принципи маркетингу – основні положення, обставини, вимоги, які визначають сутність маркетингу:
-    орієнтованість на споживача, його потреби і вимоги;
-    гнучкість у досягненні поставленої мети шляхом адаптації до вимог ринку – створення нових товарів, технологій, вдосконалення форм стимулювання збуту, каналів товароруху, методів виходу на нові ринки;
-    комплексний підхід до розробки маркетингових планів;
-    спрямованість на довгострокову перспективу розвитку фірми – прогнозування розвитку ринку і розробки відповідної стратегії маркетингу.
Функції маркетингу: маркетингові дослідження; розробка стратегії маркетингу; товарна політика; цінова політика; політика розподілу; комунікаційна політика; контроль маркетингу.

3. Кожна фірма у своїй діяльності використовує різні види маркетингу.
1. Залежно від цілей обміну і результатів діяльності:
-    комерційний маркетинг – діяльність, мета якої – отримання прибутку;
-    некомерційний маркетинг – діяльність неприбуткових організацій (лікарні, політичні партії).
2. Залежно від сфери застосування:
-    споживчий маркетинг орієнтований на покупців, які є кінцевими споживачами цих товарів;
-    промисловий маркетинг орієнтований на фірми, підприємства і організації, які купують товари для використання у виробництві, перепродажу або здавання в оренду;
-    маркетинг послуг спрямований на задоволення потреб споживачів у нематеріальних видах товарів або в корисному ефекті з метою отримання фірмою прибутку;
-    банківський, інвестиційний, страховий, аграрний і ін. види маркетингу.

3. За територіальною ознакою:
-    внутрішній маркетинг спрямований на внутрішній ринок і має такі форми – локальний (у межах магазинів), регіональний (у межах областей) і національний (охоплює національний ринок);
-    міжнародний маркетинг – маркетингова діяльність фірми на закордонних ринках, який набуває одну з форм: імпортний/експортний, зовнішньоекономічний, багатонаціональний, глобальний маркетинг.

4. Залежно від ступеня ринкової орієнтованості фірми і періоду:
-    стратегічний маркетинг передбачає постійний аналіз потреб споживачів, сегментування ринку та вибір базового ринку, розробку маркетингової стратегії;
-    тактичний маркетинг – процес розробки заходів і реалізації цілей на обраному базовому ринку з конкретної номенклатури товарів на певний термін.

5. Залежно від виду діяльності окремої особистості або організації:
-    маркетинг організації;
-    маркетинг окремої особистості (егомаркетинг);
-    соціальний маркетинг – діяльність щодо розробки соціальних програм, направлених на певні соціальні групи з метою сприяння певним соціальним ідеям і рухам, практичним діям різних організацій.

6. Залежно від особливостей суб'єкта:
-    мікромаркетинг – діяльність щодо конкретного виду товару;
-    макромаркетинг – діяльність щодо широкого кола товарів і послуг  на рівні фірми, держави.
7. Залежно від попиту:
-    конверсійний маркетинг має на меті змінити негативне ставлення споживачів до товару на позитивне;
-    стимулюючий маркетинг має на меті стимулювати збут за умов байдужого ставлення споживачів до товару;
-    креативний маркетинг застосовується в умовах прихованого попиту, завданням якого є перетворення потенційного попиту на реальний;
-    ремаркетинг має на меті відновлення попиту методом надання товарові ринкової новизни або переорієнтації підприємства на нові ринки;
-    синхромаркетинг має на меті пошук засобів згладжування сезонних, часових коливань попиту;
-    підтримуючий маркетинг має на меті підтримування існуючого рівня попиту;
-    демаркетинг має на меті зменшити надмірний попит через підвищення ціни, припинення реклами, продажу ліценцій на право виробництва;
-    протидіючий маркетинг має на меті переконати споживача відмовитися від споживання певних продуктів.
Нестаток – почуття, що відчувається людиною від нестачі чого-небудь. Потреба – нестаток, що прийняв специфічну форму відповідно до особистості індивіда (фізіологічні потреби, потреби в безпеці, соціальні потреби, потреба в повазі і потреба в самореалізації). Запит – потреба, підкріплена купівельною спроможністю.
Товари – все, що може задовольнити потребу або нестаток і пропонується ринку з метою привертання уваги, придбання, використання та споживання. Споживча цінність – результат зіставлення вигод, що споживач одержує від придбання і використання товару і витрат на його придбання. Задоволеність споживача – ступінь збігу характеристик товару з очікуванням, яка прямо залежить від якості товару:
•    якщо достоїнства товару нижче зв'язаних із ним чекань, то споживач залишиться незадоволеним;
•    якщо збігаються з чеканнями – задоволений;
•    якщо перевершують чекання –  у захваті.
Способи одержання бажаного об'єкта товару:
1)    самозабезпечення – виробництво;
2)    відібрання – крадіжка;
3)    жебрацтво;
4)    обмін – акт одержання від кого-небудь бажаного об'єкта з пропозицією чого-небудь замість.
Угода – комерційний обмін цінностями між двома сторонами, що передбачає погодження умов, терміну та місця реалізації. Ринок – сукупність покупців і продавців, які намагаються та здатні купити, зацікавлені у продажу і схильні до обміну.

5. Комплекс маркетингу – сукупність маркетингових засобів, певна структура яких забезпечує досягнення поставленої мети та вирішення маркетингових завдань. Комплекс маркетингу складається з елементів  “4 Р”:
1)    продукт (рroduct) – властивості, асортимент, розмір, сервіс, упаковка, колір, дизайн, торгова марка;
2)    ціна (рrice) – прейскурантна ціна, знижки, націнки, терміни виплати, умови кредитування;
3)    розподіл (рlace) – канали збуту, форми торгівлі, транспортування, запаси;
4)    просування (рromotion) – реклама, стимулювання збуту, персональний продаж, зв'язки з громадкістю, прямий маркетинг, синтетичні засоби (виставки, спонсорство).
В даний час маркетологи додають додаткові можливості  маркетингового впливу на споживача:
5)    люди (рeople) – безпосередньо зв'язані з реалізацією товарів і послуг споживачам;
6)    обстановка (рhysical premises) – інфраструктура послуг (ресторани, перукарні);
7)    прибуток (рrofit) – норма віддачі на авансований чи акціонерний капітал.

 

Яндекс.Метрика >