...
Структура і функції програмного комплексу «Галактика» PDF Печать E-mail

Структура і функції програмного комплексу «Галактика»

Програмний комплекс «Галактика», розроблений корпорацією «Галактика», в яку входять акціонерні об’єднання Росії, України (ЗАТ «Гелексі Україна», Київ), Білорусії, Казахстану, являє собою інтегровану інформаційну систему стандарту MRPII з елементами ERP.
Система реалізується за архітектурою «клієнт-сервер» і функ-ціонує у розподіленій обчислювальній мережі або на локальних комп’ютерах. Працює на платформі мережевих ОС UNIX, Novell NetWare, Windows NT Server і клієнтських ОС Windows NT Work¬station, Windows 98/2000. Використовує сервери баз даних Btrieve, Oracle, MS SQL, систему управління базою даних «Атлантіс».
У системі «Галактика» можлива схема повної релаксації да-них, коли забезпечується ідентичність даних у центрі і на місцях, але використовується також варіант збирання всієї інформації на центральному сервері з наступним розсиланням тільки необхід-ної для філій інформації. Функції корпоративного міжофісного обміну даними реалізує модуль Corpo.
Система «Галактика» за необхідності здатна взаємодіяти зі спеціалізованим програмним забезпеченням, з програмами, що постачаються у складі інтелектуальних касових апаратів, з про-грамами «клієнт-банк», стикується з системами управління тех-нологічними процесами.
У складі «Галактики» текстовий редактор «Бізнес-текст» за-безпечує виконання функцій текстового редактора, редактора звітів, перегляду текстових файлів.
В основу архітектурної побудови системи «Галактика» покла-дено принцип розділення комплексної системи автоматизації на низку взаємопов’язаних контурів, кожний з яких включає до сво-го складу відповідні модулі. Модульна архітектура системи «Га-лактика» дає змогу будувати потрібну замовнику технологію управління, що охоплює всі елементи бізнесу.
Контур управління підприємством дає змогу аналізувати за-мовлення на продукцію, товари і послуги з урахуванням об-межень на виробничі потужності й матеріальні, трудові та фі-нансові ресурси, моделювати та оптимізувати їх розподіл; фор-мувати портфель замовлень і координувати плани виробництва, постачання, збуту і фінансових надходжень; контролювати со-бівартість продукції та послуг, аналізувати відхилення фактич-них показників від планових. Дані контуру управління підпри-ємством слугують джерелом інформації для «ситуаційної кім-нати» — програмно-апаратної системи контролю за станом підприємства і прийняття управлінських рішень вищим керів-ництвом підприємства.
Фінансовий контур забезпечує бізнес-планування, форму-вання сукупності (ієрархії) фінансових планів і складання бю-джетів за всіма напрямами діяльності підприємства, контроль фактичного виконання бюджетів і кошторисів; включає засоби фінансового менеджменту — оперативне планування та управ-ління платежами і надходженнями, цінними паперами, депозита-ми, кредитами; управління акціонерним капіталом; прогнозуван-ня і моделювання фінансових ситуацій.
Контур управління виробництвом забезпечує технічну під-готовку і планування виробництва, формування на базі портфеля замовлень планів-графіків і виробничих програм, контроль їх ви-конання, оперативне управління виробництвом на рівні цеху.
Контур логістики забезпечує деталізацію і контроль вико-нання планів постачання і збуту, управління матеріальними по-токами всередині підприємства у взаємодії з постачальниками та одержувачами продукції, товарів, послуг, проводити взаємороз-рахунки з постачальниками та одержувачами.
Контур керування взаємовідносинами з клієнтами дає мож-ливість реєструвати контакти з клієнтами, збирати та аналізувати маркетингову інформацію, прогнозувати попит, формувати порт-фель замовлень, управляти гарантійним обслуговуванням.
Контур управління персоналом призначений для автомати-зації обліку кадрів і розрахунків з оплати праці.
Контур адміністративного керування призначений для ор-ганізації електронного документообігу, планування і контролю виконання проектів тощо.
Контур галузевих і спеціалізованих рішень включає інстру-ментальні засоби для реалізації спеціалізованих галузевих техно-логій управління, а також програмні модулі, що доповнюють стандартну конфігурацію системи і призначені для автоматизації специфічних функцій управління конкретними галузями.
Контур бухгалтерського обліку призначений для оброблення даних первинного обліку і формування фінансової звітності підприємства. Він включає такі основні модулі:
•    модуль «Зведена і консолідована звітність»;
•    модуль «Банківські, касові і валютні операції»;
•    модуль «Облік праці і розрахунок заробітної плати»;
•    модулі обліку основних засобів і нематеріальних активів;
•    модулі обліку ТМЦ і МШП.
Функції модулів управління виробництвом
Технічна підготовка виробництва. Програмний модуль «Тех¬нічна підготовка виробництва» дає змогу автоматизувати розв’я¬зання задач, зв’язаних з конструкторською і технологічною підготовкою виробництва. Модуль необхідний як за освоєння серійного виробництва, так і за підготовки одиничних виробничих замовлень. Для автоматизації формування конструкторської доку¬ментації у стандарті ЄСКД ведеться база даних з номенклатури виробів, що випускаються.
Технологічна підготовка виробництва у стандартах ЄСКД пе-редбачає опис послідовності виготовлення виробів на рівні видів робіт, технологічних операцій. При цьому існує можливість здій-снювати розрахунок потреби у матеріалах, трудових ресурсах, обладнанні, оснащенні та інструменті в розрізі підприємства, під¬розділу, виробу, групи продукції, замовлення тощо.
Модуль призначений для використання у конструкторських відділах, службах технічної документації, технологічних, плано-во-економічних і планово-диспетчерських службах підприємства. Склад задач модуля:
•    конструкторська підготовка виробництва:
-  підтримка (формування і ведення бази даних) номенклату-ри виробів;
-  підтримка складу виробів (конструкторських специфікацій у стандарті ЄСКД);
-  підтримка повідомлень на конструкторські зміни;
•    технологічна підготовка виробництва:
-  підтримка подетально-специфікованих норм витрат матері-а¬лів за технологічними операціями;
-  підтримка поопераційних технологічних процесів у станда-ртах ЄСТД;
-  підтримка повідомлень на технологічні зміни;
•    розрахункові функції:
-  розвузлування виробів;
-  розрахунок потреби в матеріальних ресурсах;
-  розрахунок потреби в трудових ресурсах;
-  розрахунок потреби в обладнанні, оснащенні, інструменті (за виробами, техпроцесами, цехами).
Виробниче планування. Програмний модуль «Виробниче пла¬нування» є центральним у контурі управління виробництвом системи «Галактика» й охоплює задачі об’ємного виробничого планування у підсистемі техніко-економічного планування та задачі оперативно-календарного планування виробництва на міжцеховому рівні. Горизонт планування може дорівнювати періоду від одного року до робочої зміни.
Техніко-економічне планування складається з перспективного і поточного планування. Оперативно-виробниче планування реалізує функції розподілу виробничої програми підприємства за виконавцями і періодами часу.
Модуль «Виробниче планування» надає можливість розробляти оперативні плани виробництва шляхом деталізації об’ємних і календарних показників виробничої програми і потреб у ресурсах, формування завдань виконавцям і контролю їх виконання, коригування оперативних планів на основі даних про виконання виробничих замовлень.
Модуль забезпечує розв’язання таких задач:
•    техніко-економічне планування:
-  ведення бази даних виробничих нормативів;
-  розрахунок виробничої потужності;
-  розрахунок плану випуску товарної продукції;
-  розрахунок плану випуску напівфабрикатів внутрішнього споживання;
-  розрахунок виробничої програми цехів у натуральному, вар¬тісному і трудовому вимірі;
-  розрахунок потреби у робітниках за спеціальностями і роз-рядами на виробничу програму підприємства на заданий період;
-  розрахунок забезпеченості ресурсами виробничої програми підприємства на заданий період;
•    оперативно-виробниче планування:
-  розрахунок календарно-планових нормативів;
-  розподіл річної (квартальної) виробничої програми підпри-ємства за періодами планового року і підрозділами;
-  розрахунок балансу виробництва і споживання напівфабри-катів цехами підприємства за період;
-  розрахунок оперативно-календарного плану виробництва;
-  розрахунок завантаження груп обладнання;
-  формування маршрутних листів на партії виробів;
-  розрахунок плану-графіка міжцехових передач.
Контролінг. Модуль «Контролінг» системи «Галактика» автоматизує розв’язання задач планування та управлінського обліку витрат, калькулювання планової і фактичної собівартості, оцінювання виробничих результатів, розрахунку економічних показників діяльності підприємства, оцінювання ефективності роботи підрозділів.
Модуль забезпечує розв’язання таких задач:
•    класифікація витрат;
•    попереднє оцінювання собівартості виробничих замовлень, виробів і послуг до включення у виробничу програму;
•    планування витрат на період;
•    формування на базі виробничої програми планового вироб-ничого балансу підприємства на період;
•    розрахунок фактичних витрат за звітний період;
•    формування на основі первинних облікових документів звіт-ного виробничого балансу;
•    налаштування методик калькулювання;
•    розподіл непрямих витрат на об’єкти виробництва з викори-станням баз розподілу;
•    планування цін виробничих ресурсів і готової продукції;
•    можливість урахування декількох варіантів цін покупних ресурсів;
•    факторний аналіз відхилення фактичної собівартості від планової.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >