...
Стадії створення інформаційної системи PDF Печать E-mail

Стадії створення інформаційної системи

Життєвий цикл інформаційної системи охоплює весь час її іс-нування від виникнення задуму щодо її створення і початку роз-роблення до завершення її функціонування і демонтажу. Існують різні підходи до виділення основних стадій життєвого циклу ІС. Держстандарт установлює вісім стадій створення та експлуа-тації інформаційної системи:
1)    формування вимог до інформаційної системи;
2)    розроблення концепції інформаційної системи;
3)    технічне завдання;
4)    ескізний проект;
5)    технічний проект;
6)    робоча документація;
7)    уведення в експлуатацію;
8)    супроводження інформаційної системи.
Результати різних стадій розроблення ІС оформлюються у ви-гляді відповідних документів. Документація на розроблення ін-формаційної системи може включати звіти про обстеження та про науково-дослідну роботу, технічне завдання, ескізний про-ект, технічний проект, робочий проект.
Технічне завдання на інформаційну систему є основним для розробника і замовника ІС документом, відповідно до якого здійснюється розроблення ІС і приймання її замовником. Технічне зав¬дання на ІС включає такі розділи: призначення і мета створення системи; вимоги до ІС, у тому числі до її структури і функцій; вимоги до складу та змісту робіт з підготовки об’єкта до впровадження ІС; показники ефективності функціонування ІС; стадії ство¬рення ІС; порядок контролю та приймання ІС; джерела розробки.
Технічний проект включає такі частини: «Опис постановки задачі», «Опис алгоритму», «Опис інформаційного забезпечен-ня», «Опис програмного забезпечення», «Опис технічного забез-печення», «Опис організаційного забезпечення». Постановка за-дачі містить необхідні відомості для автоматизованого розв’язан¬ня задачі і включає розділи: характеристика задачі; вихідна інформація; вхідна інформація. Структуру постановки задачі відповідно до держстандарту РД 50-34.698-90 наведено у додатку 1 цього посібника. Документ «Опис алгоритму» (РД 50-34.698-90) вміщує перелік масивів інформації, що використовуються за реалізації алгоритму і формуються в результаті його реалізації; математичний опис та алгоритм розв’язання, який може бути виражений графічно (схема), у вигляді тексту або таблично. Матема¬тичний опис дається за допомогою формул розрахунків.
Приклад постановки та алгоритму автоматизованого розв’я-зання задачі наведено у додатку 2.
До складу документації робочого проекту найчастіше вклю-чають такі документи: опис програм, розроблених для автомати-зованого розв’язання задачі; інструкції щодо операцій технологі-ч¬ного процесу або посібник користувача; класифікатори техніко-економічної інформації.
У західній практиці підходи до виділення стадій життєвого циклу інформаційних систем менеджменту загалом подібні до прийнятих у вітчизняній практиці. Наприклад, виділяють такі етапи процесу впровадження систем ERP:
1)    розроблення стратегії автоматизації;
2)    аналіз діяльності підприємства;
3)    реорганізація діяльності;
4)    вибір системи;
5)    упровадження системи;
6)    експлуатація.
Стратегія автоматизації реалізує базові принципи, використо-вувані у процесі автоматизації підприємств, і включає такі ком-поненти, як напрями та способи автоматизації, технічна політика, обмеження та процедури керування змінами плану. Стратегія автоматизації має бути узгоджена (за цілями і термінами) зі стратегією бізнесу підприємства.
Аналіз діяльності підприємства (організації) передбачає зби-рання і подання інформації про діяльність підприємства у форма-лізованому вигляді, придатному для вибору і подальшого впро-вадження автоматизованої системи. Кінцеве подання інформації на етапі аналізу діяльності відіграє одну з ключових ролей у всій подальшій роботі. Бажано, щоб аналіз підприємства закінчився побудовою набору моделей, які відповідають стандартам IDEF.
Реорганізація діяльності підприємства (організації) являє со-бою етап, що передує автоматизації і передбачає поліпшення, вдосконалення його діяльності, створення раціональних технологій і бізнес-процесів. Реорганізація діяльності має на меті підвищення ефективності діяльності підприємства загалом і може здійснюватися в різні способи: за методикою планування бізнес-систем BSP, з використанням підходу вдосконалення процесів і керування якістю продукції CPI/TQM, за допомогою методики реінжинірингу бізнесу Хаммера і Чампі (BPR) і т. ін.
Вибір системи являє собою багатокритеріальну задачу. Основними критеріями оцінки інформаційної системи мають бути її функ¬ціональні можливості, вартість, можливості масштабування тощо.
Упровадження системи — відповідальний процес, який може проводитися з використанням кількох стратегій, що характери-зуються різним рівнем надійності та ризикованості.
Етап експлуатації або супроводження системи на динамічно змінюваному підприємстві є комплексним процесом, що включає: модернізацію програмно-апаратної частини, викликану фізичним і моральним старінням компонентів ІС; відслідковування змін у законодав¬стві і відображення їх у системі; доопрацювання системи відповідно до нових вимог користувачів; забезпечення захисту інформації і т. ін.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >