...
Системи інтеграції ланцюжків поставок SCI PDF Печать E-mail

Системи інтеграції ланцюжків поставок SCI

Системи інтеграції ланцюжків поставок SCI (Supply Chain Integration) об’єднують покупців і постачальників у межах єдиної структури оброблення даних. Поява цих систем припадає на другу половину 90-х.
Планування виробничого ланцюжка належить до вищого рівня системи планування. Цей підхід до планування передбачає врахування необхідних чинників як всередині, так і за межами підприємства. При цьому можуть ураховуватися такі зовнішні чинники, як потужності суміжників і постачальників, рівень попиту з боку покупців продукції, варіанти організації транспортування.
В умовах SCI спочатку виробляються допустимі плани з ура-хуванням обмежень на виробничі потужності та матеріальні ре-сурси виробництва. Потім ці плани поліпшуються з урахуванням інших обмежень і цілей підприємства. Як обмеження звичайно розглядаються місткість каналів збуту, ресурсні можливості по-стачальників, а як цілі — ступінь задоволення попиту замовни-ків, прибуток, рівень запасів і т. ін. Оптимізації можуть підлягати як плани бізнесу, так і виробничі потужності та матеріальні ресу-рси підприємства.
Програмний пакет mySAP Supply Chain Management автома-тизує розрахунки з проектування мереж логістичних ланцюжків на базі витрат і прибутків, прогнозує виробничі потреби на осно-ві можливостей збуту, динамічно синхронізує операції заготов-лення та виробництва з потребами й планує матеріальні потоки для повного логістичного ланцюжка, контролює відповідність виробничих і транспортних можливостей термінам поставок, здій¬снює планування транспортування з оптимізацією маршрутів і вибору суб’єктів транспортування, за допомогою Internet інтегрує виробниче планування із заготовленням матеріалів і т. ін.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >