...
Система управління ресурсами підприємства Oracle Applications PDF Печать E-mail

Система управління ресурсами підприємства Oracle Applications

Система Oracle Applications — велика інтегрована ERP-систе-ма, розроблена корпорацією Oracle. Клієнтами корпоративних додатків Oracle є понад 7700 організацій і компаній у 79 країнах світу.
Пакет корпоративних додатків Oracle Applications складається з 55 програмних модулів, кожний з яких являє собою повнофунк-ціональне рішення у сфері управління кадрами, фінансами, виро-бництвом, матеріально-технічним постачанням і збутом. Ство-рюючи Oracle Applications, корпорація Oracle дотримувалася таких принципів:
•    орієнтація на процес як основний об’єкт автоматизації (про-цесно-орієнтований підхід);
•    відмова від традиційних ієрархічних, орієнтованих на функ-ціональність структур;
•    орієнтація на керівника як основного споживача інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.
Систему Oracle Applications реалізовано в архітектурі Inter-net/intranet. За її допомогою стає можливим розподіл бізнес-про-цесів (збуту, постачання) в Internet, за межі підприємства. Cервер баз даних системи реалізується за допомогою СУБД Oracle на платформах UNIX та Windows NT.
Система включає засоби реструктуризації бізнес-процесів (біб¬ліотеку бізнес-моделей).
Oracle Applications об’єднує такі підсистеми та модулі.
Система інформаційного підтримування керівництва (OBIS — Oracle Business Intelligence System) являє собою набір з 20 Internet-додатків, призначених для відстежування та оператив-ного подання керівництву найзначущих показників діяльності пі-дприємства (наприклад, поточної оберненості дебіторської заборгованості, рівня незнижуваних складських залишків і т. ін.).
Фінансовий аналіз і планування. Убудована система глобаль-ної консолідації дає змогу задавати різні правила консолідації ре-зультатів господарчої діяльності та оперативних балансів підприємства на рівні окремих господарських операцій або залишків по рахунках. Передбачається автоматичне створення замовлень на придбання, відрахування податків та оброблення рахунків-фак¬тур і платежів.
Модуль Дебітори підтримує всі способи платежів, облік подат¬ків, видачу акредитивів, допускає автоматичне оброблення надходжень з використанням електронних переказів, векселів і списання з рахунка. Модуль Дебітори підтримує паралельне ведення книги продажу з оплати і відвантаження для цілей оподаткування і цілей бухгалтерського обліку відповідно.
Модуль Фінансовий аналізатор забезпечує необхідний рівень складності фінансового аналізу на базі аналітичних зрізів.
Управління постачанням і збутом. Підсистема включає ба-гатофункціональні інтегровані засоби планування і виконання, що оптимізують управління попитом і пропозицією. Канали збу-ту розміщують замовлення через центри розподілу, які можуть задовольнити попит з використанням різних варіантів поставок. Підсистема підтримує електронний обмін даними з постачальни-ками і замовниками у стандарті EDI.
Планування та управління виробництвом. Модулі управ-ління виробництвом уможливлюють розв’язання задач комплекс-ної автоматизації виробництва як дискретного, так і безперервно-го типу. Oracle дає змогу розвивати можливості виробництва від дрібносерійного складання прототипів до великих обсягів серійного складання і складного планування виробничих замов-лень.
Управління персоналом. Модуль забезпечує розв’язання та-ких задач:
•    Планування організаційних змін, включаючи моделювання структурних і посадових ієрархій організації (ситуаційний аналіз «що — якщо»). Для планування може використовуватися графіч-ний редактор організації.
•    Планування структурних підрозділів, опис розряду, посади, позиції, ведення довідників тощо.
•    Персональний облік працівників і кандидатів з повним запи-сом їхніх професійних якостей, даних для нарахування заробітної плати, даних про використання робочого часу, послужного списку працівників, потреби у підвищенні кваліфікації і результатів навчання працівників.
•    Аналіз і ведення звітності за типовими державними форма-ми, за нестандартною звітністю за допомогою засобів розробки Oracle, оперативний аналіз даних і підтримка прийняття рішень на базі технології OLAP.
Управління проектами. Система дає змогу керівникам проек-тів вести докладний облік витрат, дотримуючись кошторису і графіка робіт у процесі успішного досягнення мети проекту. Схо¬вище даних Oracle Applications уможливлює проведення пошуку потрібної інформації щодо проекту та аналіз її за допомогою засобів багатовимірного аналізу (OLAP).І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >