...
Система управління підприємством AXAPTA PDF Печать E-mail

Система управління підприємством AXAPTA

Система управління підприємством AXAPTA компанії Damgaard являє собою інтегровану ERP-систему. Технологічні засоби системи уможливлюють масштабування, налаштування за допомогою функціональних ключів, здійснення CASE-розробок. Система є відкритою і допускає спільне використання та обмін даними із зовнішніми програмами.
Систему AXAPTA побудовано за архітектурою «клієнт-сер-вер» моделі Application Server та інтегровано з Internet. Internet-технології AXAPTA забезпечують:
•    реалізацію форми бізнесу Application Service Providing;
•    розміщення замовлень на придбання товарів через Internet з використанням модуля дистанційного обслуговування клієнтів;
•    розроблення власних Web-додатків;
•    установлення та адміністрування віддалених клієнтів через Internet;
•    публікацію даних на корпоративному Web-сервері.
Для організації роботи в Internet у системі AXAPTA викорис-тано продукти Microsoft Transaction Server та Internet Information Server.
Система AXAPTA має багаторівневу модульну структуру й об’єднує модулі: Головна книга (з підсистемами Фінанси, Валю-та, Податки); Банківські операції; Замовлення; Розрахунки з кліє-н¬тами; Закупівлі; Розрахунки з постачальниками; Управління за-пасами; Управління складом; Специфікації; Маршрути; Робочі центри; Виробничі замовлення; Зведене планування; Персонал; Проекти; Управління знаннями; Керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM).
Виробничі модулі AXAPTA забезпечують моніторинг поточ-ного виробництва, виробництва за замовленнями або змішаного виробництва. У системі можливе зведене та детальне планування виробництва, використання графіків Ганта, розрахунки планових потреб виробничих ресурсів. Спеціальні засоби відстежують по-точне та очікуване завантаження потужностей, виявляють «вузькі місця» та виробляють рекомендації щодо організації роботи за змінами та коригування графіка.
Окремі ділянки виробничих ресурсів (зокрема, одиниці облад-нання, постачальник, працівник або інструмент) можуть бути ідентифіковані як виробничі центри. Між групами виробничих центрів можуть існувати зв’язки за принципом належності до де-якої групи задач. Для кожного виробничого центру можна визна-чити щоденний розклад.
AXAPTA надає допомогу у координації випуску замовлень, виробництва і закупівель з потребами клієнтів. Після отримання замовлення на виготовлення певного виробу можливо спрогнозу-вати дату відвантаження готової продукції з урахуванням заван-таження потужностей та наявності компонентів. У разі особливих вимог клієнта система аналізує конфігурацію виробу і розраховує його собівартість, а також визначає відпускну ціну товару та дату його поставки.
Фінансові модулі AXAPTA забезпечують ведення паралельно-го бухгалтерського обліку за українським законодавством і між-народними стандартами (GAAP, IAS, SSAP), аналітичного облі-ку, багатовалютного обліку; складання бюджетів на рівні рахун-ків, окремих клієнтів і постачальників та їх груп; ведення картотек клієнтів і постачальників; формування стандартних і специфічних форм звітності.
Модулі планування закупівель і продажу надають можливість введення прогнозів продажу, які слугують основою зведеного плану закупівель і виробництва. В процесі зведеного планування система відшукує варіант плану, який відповідає умовам і пара-метрам: тривалості періодів від’ємної та додатної ліквідності складу, величині необхідного резервного запасу товару, періоди-ч¬ності планування закупівель, страхових резервів часу і т. ін. У результаті створюється список запланованих закупівель, котрі підлягають затвердженню та переведенню у відкриті закупівлі. Система може видавати користувачеві пропозиції щодо оптимальної організації закупівель і продажу.
Модуль керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM) сис-теми AXAPTA забезпечує виконання функцій:
•    Ділові стосунки — перегляд усіх контактів підприємства (клієнтів, постачальників, партнерів і конкурентів) і виведення основних реквізитів клієнтів, а також списку їх контактних осіб, історії заходів, списку відкритих замовлень, проектів, кореспон-денції і т. ін.;
•    Контактні особи — виведення докладної інформації про кожного клієнта;
•    Робочий журнал — планування завдань з детальним описом дій;
•    Синхронізація з MS Outlook — надає віддалений доступ до завдань співробітникам, що знаходяться поза офісом;
•    Пропозиції CRM — засіб складання комерційних пропозицій і моніторингу процесу укладання угод; включає інструмент мо-делювання ціни з урахуванням індивідуальних цінових домовле-ностей з клієнтом та рівня прибутковості; засоби SWOT-аналізу, відслідковування дій конкурентів та аналізу результатів угод;
•    Маркетинг і масове розсилання кореспонденції — засіб для вибору цільових груп клієнтів за критеріями та телемаркетингу;
•    Управління продажем — інструмент моніторингу процесу продажу;
Звіти — виведення стандартних звітів та формування корис-тувацьких звітів за допомогою «майстра» звітів.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >