...
Система управління корпоративними бізнес-процесами R/3 PDF Печать E-mail

Система управління корпоративними бізнес-процесами R/3

Система управління корпорацією R/3 німецької фірми SAP (SAP — Systems, Applications and Products in Data Processing) за-ймає одну з провідних позицій у переліку розробок великих інтегрованих інформаційних систем стандарту ERP. Частка продажу системи R/3 становить близько 36 % світового ринку програмного забезпечення прикладних програм для бізнесу. В Україні систему або її окремі модулі впроваджено на Донецькому металургійному заводі, у Нацбанку України, компанії «КримЕнерго», компанії «УкрТелеком», на Чорнобильській та Рівненьській АЕС тощо.
Система R/3 є відкритою й може бути впроваджена на базі операційних систем і СУБД різних виробників.
Система R/3 базується на архітектурі «клієнт-сервер» типу Application Server. R/3 розподіляє обчислювальні процеси між серверами баз даних, серверами прикладних програм і клієнтсь-кими машинами, які (за термінологією SAP) називаються «серве-рами презентації». На рівні презентації важливою складовою є графічний інтерфейс користувача.
З метою підтримки клієнтів системи до її складу включено сервіс¬ну програму EarlyWatch Alert, яка дає змогу клієнтам SAP регуляр¬но відправляти інформацію про стан їх інсталяцій R/3 до онлайнової сервісної системи OSS (Online Service System). SAP автоматично аналізує цю інформацію на базі існуючих правил і накопиченого практичного досвіду. Вироблені в результаті аналізу рекомендації та вказівки щодо розв’язання проблем надсилаються клієнтам SAP.
Система R/3 має вбудований інструментальний засіб розроб-лення прикладних програм ABAP/4 (CASE-систему), який можна використовувати для розроблення власних специфічних проектів клієнтів незалежно від стандартних модулів R/3.
Починаючи з версії 3.1 R/3 забезпечує функціонування бізнес-додатків у мережі Іnternet. Складовою програмного забезпечення, що поставляється із системою, є понад 25 різних Іnternet-додат¬ків. Ці компоненти охоплюють широкий спектр функцій у сфері фінансів, обліку та звітності, логістики та управління персоналом. Іnternet-додатки R/3 забезпечують можливість взаємозв’яз¬ків між користувачем і підприємством, між різними підприємствами, а також між співробітниками однієї фірми у мережі intranet. Іntеrnеt-додатки отримують доступ до логіки системи завдяки інтерфейсам BAPI (Business Application Programming), що поставляються разом із системою.
Інформаційне середовище R/3 має трирівневу структуру. Дже-релами інформації слугують оперативні системи — прикладні програми SAP, які разом з зовнішніми джерелами даних утво-рюють нижчий рівень ієрархії. На другому рівні знаходяться оде-ржувачі інформації — інформаційні системи R/3, як-от:
•    інформаційна система логістики (LIS), яка об’єднує управ-ління матеріальними потоками, закупівлями матеріалів, плану-вання та управління виробництвом, реалізацію готової продукції;
•    інформаційна система аналізу внутрішньогосподарської діяльності — контролінгу (CIS);
•    інформаційна система фінансового обліку і звітності (FIS);
•    інформаційна система управління персоналом (HIS).
Зазначені інформаційні системи у свою чергу є джерелами да-них для інформаційного сховища адміністративної системи верх¬нього рівня (EIS). Система EIS використовує модель багатовимір¬ного кубу даних інформаційного сховища для гнучкого багатоаспектного аналізу даних і здійснення на цій основі підтримки
прийняття рішень керівним персоналом. EIS виконує стандартні для технології OLAP операції над багатовимірними даними: вра-хування або ігнорування ієрархічних структур під час навігації по кубу даних, поворот куба даних, утворення фрагментів і т. ін. У системі передбачено стандартні формуляри звітів, що їх за по-треби можна модифікувати. Результати оброблення інформації і графічні зображення можуть бути розіслані адресатам EIS за до-помогою комунікаційного обладнання.
Прикладне програмне забезпечення системи R/3 має модульну структуру й об’єднує взаємопов’язані програмні модулі різного функціонального призначення.
Базис (модуль BC) призначений для виконання базисного налаштовування системи, оптимального налаштовування системи управ¬ління базами даних (СУБД), організації резервного копіювання, роз¬роблення розширень системи з використанням мови ABAP/4.
Модулі фінансового менеджменту FI, управління основними засобами AM, управління ризиками TR спрямовані на фінансові аспекти діяльності підприємств і автоматизують бухгалтерський та податковий облік на підприємстві, формування зовніш¬ньої і внутрішньої звітності.
Модулі контролінгу CO та управління проектами PS приз-начені для розв’язання задач управлінського обліку: обліку та перерахунку внутрішніх робіт, обліку результатів господарської діяльності, обліку прямих і непрямих витрат, обліку витрат за міс¬цями їх виникнення, а також ведення довгострокових проектів.
Модулі матеріального обліку ММ та управління складами WM слугують для інформаційної підтримки процесів заготівлі, складування і споживання товарно-матеріальних цінностей, ор-ганізації обліку виробництва, підготовки звітності з логістики для керівного персоналу.
Модуль планування виробництва РР забезпечує підготовку та аналіз інформації для планування та управління виробницт-вом, ведення специфікацій і технологічних карт, розрахунок ка-ль¬куляцій на виріб, організацію планування для дискретного і се-рійного виробництва, а також планування потреби матеріалів на базі виробничих замовлень.
Модуль збуту SD підтримує організацію обліку збуту продук-ції та підготовку звітності для менеджерів відділу збуту. Модуль інтегрований з модулями управлінського обліку.
Модуль управління персоналом і розрахунку заробітної пла-ти HR автоматизує функції відділу кадрів, оптичне архівування даних персоналу, зв’язок з системами розрахунку за кредитними картками у відрядженнях, розрахунок заробітної плати та облік заходів з підвищення кваліфікації персоналу.
Модуль управління якістю QM призначений для автоматиза-ції системи забезпечення та контролю якості продукції.
Модуль технічного обслуговування обладнання PM автома-тизує облік одиниць обладнання та технічних об’єктів, складання календарного графіка та формування замовлень на технічне об-слуговування обладнання, планування виробничих потужностей.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >