...
Система управління фінансами та бізнесом SunSystems PDF Печать E-mail

Система управління фінансами та бізнесом SunSystems

SunSystems, розроблена британською компанією Systems Union, упроваджується в країнах СНГ з 1993 р. Система SunSystems являє собою інтегровану систему для автоматизації фінансового і господарського обліку на середніх підприємствах і дає змогу вести бухгалтерський облік як у різних валютах, так і паралельно у внутрішньому та декількох міжнародних (GAAP, IAS, SSAP, FASB, ASRB) стандартах. Система побудована за клі-єнт-сер¬верною архітектурою і працює на платформах Windows, Windows NT, Novell NetWare, UNIX з використанням СУБД MS SQL Server, Oracle. Дані вводяться у систему одноразово і застосовуються для складання внутрішніх і зовнішніх звітних форм.
Система має гнучкі можливості налаштування аналітичного обліку і підтримує по 10 категорій аналітики для кожного ра-хунка і кожної операції. Допускаючи понад 100 символів для кодування рахунка, система дає змогу вести багаторівневі плани рахунків.
Система є параметрично налаштовуваною, має потужні мож-ливості імпорту та експорту даних, дає змогу обмежити до-
ступ до функцій і ділянок обліку, забезпечує аудиторський ко-нтроль.
SunSystems має модульну структуру й об’єднує такі основні програмні комплекси.
Фінанси та основні засоби (SunAccount) — включає в себе об’єднану книгу, реєстр основних засобів, модуль розподілів і модуль перерахунку валют.
Особливістю модуля «Об’єднана книга» є те, що бухгалтерські рахунки містять останні дані, а сама книга завжди перебуває у балансі. У SunAccount існує можливість використовувати так звану Чорнову книгу (аналог Головної) і розносити проведення спочатку у чернетку, а потім, після їх перевірки, у Головну книгу без сторнування і збільшення оборотів. Інформацію про завершені операції за закриття звітного періоду SunAccount дає змогу вміщувати у файл архіву, де вона є доступною завжди, коли виникне потреба у ній. SunAccount надає потужні можливості формування та аналізу бюджетів: підтримка 10 бюджетних регістрів, формування бюджетів на декілька років, гнучке порівняння бюджетів, порівняння бюджетних і фактичних даних.
Модуль «Реєстр основних засобів» підтримує такі можливості:
•    дотримання стандартів обліку для різних країн;
•    облік кожного основного засобу в двох валютах;
•    оцінювання основного засобу і нарахування амортизації у двох валютах;
•    декілька міжнародних методів нарахування амортизації.
Модуль розподілів призначений для здійснення розподілу та аналізу доходів і витрат за різними напрямами (видами продукції, типами проектів, філіями). Модуль підтримує різні види розподілу: пропорційний, за визначеним процентом, фіксованими сумами. Процес розподілу може контролюватися користувачем і регулюватися за допомогою опцій.
Модуль перерахунку валют забезпечує такі можливості бага-товалютного обліку:
•    необмежена кількість валют для рахунку;
•    розрахунок нереалізованого договорного прибутку (збитків) від змінення курсів валют;
•    вибіркове переоцінювання;
•    налаштовуване введення сум за зазначеним курсом;
•    можливість вибору середнього, банківського або готівкового курсу;
•    перегляд курсів перерахунку;
•    забезпечення точності перерахунку до трьох десяткових знаків;
•    забезпечення необмеженої кількості ставок для почасового обліку валют і перерахунок вартості за зміни ставки.
Генератор місцевої звітності (Local Report Pack) — забез-печує створення бухгалтерських звітів на основі даних, уведених у SunAccount і SunBusiness. Програма реалізує можливості:
•    генерування понад 30 вбудованих стандартних фінансових і податкових звітів (балансу, звіту про фінансові результати, дові-док у податкову інспекцію і т. ін.);
•    створення нестандартних управлінських і корпоративних звітів високого ступеня складності з параметрами відбору даних;
•    генерування понад 20 стандартних журналів-ордерів (Каса, Розрахунки, Доходи і т. ін.);
•    форматування зовнішнього вигляду звіту і розрахункових формул з використанням стандартних засобів Excel та Access;
•    налаштовування звітів на будь-який план рахунків.
Торгівля і склад (SunBusiness) — об’єднує модулі управління запасами, оброблення замовлень купівлі і продажу, включаючи виписування рахунків-фактур продажу та реєстр рахунків-фактур купівлі. Під час оброблення даних продажу виконуються такі дії: введення пропозиції, замовлення або рахунка-фактури; визначення користувачем типу операції; оброблення інформації щодо складської або нескладської номенклатури продукції; пе-ревірка кредитоспроможності покупця у разі наявності рахунка; оформлення документів. Процес оброблення даних купівель за-безпечує можливості: введення замовлення, рахунка-фактури або боргового зобов’язання; контроль власної платоспроможності та зобов’язань; визначення користувачем типів операцій; ві-докремлення етапу підбору рахунків-фактур від етапу акцепту. Модуль управління запасами забезпечує: оброблення інформації щодо руху запасів; перевірку унікальності серійного номера під час надходження матеріальних цінностей; перевірку терміну придатності за витрачання та переміщення; співвіднесення за-пасів з різним місцезнаходженням; визначення користувачем типів операцій.
Планування і логістика (Distribution Resource Planning) — складається з двох незалежних модулів — системи планування зовнішніх закупівель і системи планування внутрішніх пере-міщень товару. Основними можливостями планування і логіс-тики є:
•    можливість об’єднання планованих товарів (продуктів) у то-варні ланцюжки (наприклад, із сучасних і застарілих товарів);
•    можливість підтримки як фіксованих рівнів товарних запасів, так і плаваючих, що змінюються відповідно до прогнозованого попиту;
•    контроль користувача за всіма стадіями процесу плануван-ня;
•    аналіз товарних запасів за допомогою набору стандартних звітів (виключних ситуацій, плану-графіка закупівель і т. ін.).
Виробництво (Manufacturing) — являє собою додатковий програмний комплекс до системи SunSystems, що був розробле-ний фірмою Robertson & Blums Corporation, який розширив мож-ливості системи до класу MRP II. Виробничі модулі мають дос-туп до всіх даних SunSystems і дають змогу планувати ресурси підприємства, контролювати виробничий цикл та управляти ви-робничою діяльністю у реальному часі, визначати виробничі ви-трати і мінімізувати їх, вести розрахунок собівартості. Комплекс виробництва включає такі програмні модулі:
•    Планування (Planning) — охоплює виробничу діяльність під-приємства (планування виробництва, виробничих потужностей, матеріалів);
•    Основний план-графік виробництва (MPS) — створює графік виробництва готової продукції на основі прогнозу продажу, під-
тверджених замовлень покупців і поточних складських запасів;
•    Планування сировини і напівфабрикатів (MRP) — створює графіки виробництва напівфабрикатів і поставок сировини на базі графіка виробництва готової продукції, поточних складських запасів і раніше замовлених поставок;
•    Планування виробничих потужностей (CRP) — визначає до-статність виробничих потужностей (ресурсів) для виконання за-планованого графіка виробництва;
•    Управління цехом (Shopfloor Control) — управляє виробни-чими процесами і дає змогу контролювати виконання виробни-чих замовлень і нарядів;
•    Розрахунок собівартості (Costing) — забезпечує розрахунок фактичної собівартості продукції, дає змогу оптимізувати витра-ти. Собівартість може одночасно визначатись у двох різних ва-лютах за різними бухгалтерськими правилами.
Система управління персоналом і розрахунку зарплати (RB Human Resources & Payroll) — дає змогу автоматизувати типові операції у сфері управління персоналом:
•    управління штатним розкладом;
•    прийом, просування по службі, переведення між підрозділа-ми, звільнення робітників;
•    навчання та атестацію персоналу;
•    розрахунок зарплати;
•    управління бюджетами підрозділів по зарплаті, найму, нав-чанню персоналу тощо.
Система електронного бізнесу (RB eStore) — дає змогу автоматизувати повний цикл процесу продажу товарів через Іntеrnеt та обміну даними між Іntеrnеt-магазином і SunSystems у режимі on-line. Система підтримує детальний опис продукції з мультимедійними можливостями і деревоподібну структуру каталогу. Нові версії продукту мають забезпечувати інтегрування з банківськими системами платежів, системами авторизації кредитних карт. У рамках підтримки взаємовідносин з клієнтами система забезпечує можливості ведення «Профілю користувача», управління правами доступу клієнта до зазначеного профілю, самореєстрації клієнтів і т. ін.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >