...
Система комплексного планування ресурсів підприємства J.D.Edwards OneWorld PDF Печать E-mail

Система комплексного планування ресурсів підприємства J.D.Edwards OneWorld

Система OneWorld (виробник — компанія J.D.Edwards) являє собою повнофункціональну ERP-систему середнього рівня інте-
грації, яка надає можливість управляти фінансами, виробницт-вом, збутом, а також документообігом.
Систему побудовано за архітектурою «клієнт-сервер», вона здат¬на працювати з різними стандартами баз даних, включаючи Oracle, MS SQL, DB/2 i DB/400. Система OneWorld сумісна з різними програмними платформами: UNIX, Windows NT, IBM AS/400, Solaris від SunMicrosystems. Вона допускає необхідне масштабування, тобто змінювання кількості користувачів системи, платформ і СУБД.
OneWorld базується на об’єктно-орієнтованих технологіях. Убудована в систему об’єктно-орієнтована мова програмування дає змогу створювати специфічну функціональність для конкрет-них підприємств.
В основі технології OneWorld закладено передумову динаміч-ного розвитку підприємства і бізнес-процесів. Прикладні програ-ми OneWorld будуються на базі єдиної сумісної архітектури, а інструментарій ActivEra дає змогу адаптувати їх до змін бізнесу.
У системі J.D.Edwards OneWorld реалізовано концепцію керу-вання ланцюжками постачань (Supply Chain Management, SCM), яка являє собою процес планування, виконання і контролю з пог-ляду зниження витрат сировини, матеріалів, незавершеного ви-робництва, готової продукції, сервісу і пов’язаної з ними інфор-мації від моменту зародження замовлення до моменту спожи-вання (включаючи імпорт, експорт, внутрішні та зовнішні переміщення), тобто до повного задоволення вимог клієнтів. Рі-шення J.D.Edwards OneWorld з реалізації концепції керування ланцюжками постачань (SCM) базується на методі залучення окремих взаємозалежних елементів системи у загальний процес керування підприємством з метою запобігання нераціональним витратам використовуваних ресурсів.
Головними підсистемами J.D.Edwards OneWorld є Базове Сис-темне Середовище, Фінанси, Виробництво, Збут і Постачання, Управління Проектами, Управління Персоналом, Керування Вза-є¬мовідносинами з Клієнтами.
Базове Системне Середовище є ядром системи і створює не-обхідні умови для роботи інших підсистем. Ця підсистема скла-дається з декількох модулів:
•    Система керування документообігом;
•    Адресна книга;
•    Засоби бізнес-аналізу;
•    Генератор звітів;
•    Інструментарій ActivEra.
Система керування документообігом підприємства слугує за-собом автоматизації формалізованого бізнесу, перетворюючи документообіг із паперової форми на електронну. Всі процеси в OneWorld описуються на основі документообігу, і кожній дії у системі відповідає документ. Інформація, документи і доручення надходять від одного учасника до іншого відповідно до визначе-них заздалегідь правил. Частиною електронного документообігу є система внутрішньої електронної пошти.
Можливості системи керування документообігом підприємст-ва:
•    інтеграція різноманітних додатків у єдину систему;
•    використання багаторівневого опрацювання повідомлень;
•    використання примусової зміни маршруту документа в екс-
тремальних ситуаціях на правах адміністратора;
•    автоматична реєстрація дати і часу на всіх етапах прохо-дження проекту для цілей аналізу та аудиту;
•    автоматична генерація документа за будь-якою подією або умовою, відправлення його на розгляд визначеному співробітни-ку та автоматична реакція на отриману відповідь;
•    автоматичне пересилання повідомлень іншому адресату піс-ля закінчення зазначеного терміну, за умови відсутності адресата або за будь-якої іншої умови;
•    використання вкладених процесів і відповідних процедур ру-ху документів;
•    використання списків розсилання, як заздалегідь запрогра-мованих у сценаріях, так і сформованих користувачем.
Адресна книга являє собою глобальну централізовану базу да-них, інформація якої використовується рештою модулів. Адресна книга містить актуальну інформацію про роботи, реквізити замов¬ників, постачальників, працівників тощо і знижує ймовірність виникнення помилок під час оброблення даних.
Засоби бізнес-аналізу призначені для оперативного аналітич-ного оброблення даних і можуть застосовуватися у разі організа-ції робочого місця керівника. Засоби бізнес-аналізу базуються на використанні технології OLAP і сховищ даних.
Генератор звітів є потужним засобом формування нестандарт¬ної звітної документації. Додатково до можливостей інтерактивного процесу генерації звітів модуль дає змогу реалізовувати процедури аналізу звітів і реагування в автоматичному режимі, коли результат аналізу значення деякого поля у звіті може викликати запуск будь-якої системної процедури.
Інструментарій ActivEra уможливлює використання спеціаль-них інструментів — активаторів, тобто утиліт або прикладних програм, які з мінімальною складністю дають змогу користува-чам налаштовувати систему програмного забезпечення для підп-риємства відповідно до вимог, що постійно змінюються. Актива-торам притаманні такі характеристики:
•    вони вносять суттєві функціональні зміни або доповнення у систему;
•    вони надають спрощений метод навігації під час внесення змін, використовуючи функціональні прийоми, оформлені у ви-гляді «майстрів».
У складі ActivEra існує два типи активаторів: бізнес-актива-тори та технологічні активатори.
Бізнес-активатори призначені для швидкого і зручного вне-сення спеціалістами з управління змін у систему без застосування складних ресурсів розробки. Бізнес-активатори можуть застосовуватися, наприклад, для додавання у базу даних нового підрозділу або об’єкта обліку, створення рахунків і процедур оброблення замовлень, налаштовування структури звіту. Бізнес-активато¬ри поділяються на такі типи:
•    робочі активатори — дають змогу виконувати миттєві зміни у галузях користувацького інтерфейсу, навігації, опцій виве-дення;
•    активатори прикладних програм — слугують для настрою-вання функціональних можливостей програмного забезпечення. Існують три види активаторів прикладних програм: активатори властивостей програм, активатори мови прикладної програми, активатори безпеки;
•    активатори процесу — дають змогу налаштовувати ERP-систему для контролю над бізнес-процесами на трьох рівнях: на рівні підприємства, на глобальному рівні та на практичному рів-ні. Рівень підприємства стосується бізнес-процесів, які вплива-ють на бізнес усього підприємства. За допомогою активатора можна встановити фундаментальні вимоги компанії до сценарію бізнес-процесу і здійснювати зміни щодо розвитку компанії. Гло-бальний рівень передбачає визначення процесів, що підтримують у системі багатовалютність, різні мови інтерфейсу, локалізацію системи для певної країни. Практичний рівень належить до спе-цифічної бізнес-практики, у рамках якої впроваджується система, і дає змогу встановлювати види бізнесу, технологічні процеси, форми і звіти. Шаблони процесів є ключовими властивостями в ActivEra. Вони уможливлюють перегляд графічних презентацій бізнес-процесу та його вдосконалення.
Технологічні активатори призначені для використання техні-ч¬ними спеціалістами з інформаційних технологій і дають змогу вносити у систему зміни, пов’язані з підтримкою баз даних, пла-т¬форм апаратного забезпечення, програмних модулів і місць розташування бізнесу. Технологічні активатори відповідно до виконуваних функцій поділяються на такі види:
•    системні активатори — дають змогу користувачам модифі-кувати способи взаємодії прикладного програмного забезпечення із системним програмним середовищем;
•    інтеграційні активатори — дають змогу налаштовувати спо-соби інтеграції прикладного програмного забезпечення для упра-в¬ління підприємством з іншими прикладними програмами;
•    об’єктні активатори — уможливлюють розширення функціо-нальних можливостей прикладних програм через управління об’єктами і компонентами програмного забезпечення.
Фінансова підсистема J.D.Edwards OneWorld дає можливість вести багатовалютний облік, розрахунки з дебіторами і кре-диторами, фінансове моделювання і складання бюджету, ведення обліку основних засобів і підзвітних осіб і т. ін. Фінансова підси-стема здатна здійснювати інформаційну підтримку спільної ро-боти декількох компаній, кожна з яких має власну організаційну структуру, план бухгалтерських рахунків, вимоги до консоліда-ції. При цьому передбачені можливості повторної та вибіркової консолідації, а також аналізу операцій.
Підсистема виробництва J.D.Edwards OneWorld являє со-бою комплекс інтегрованих прикладних програм, у рамках яких реалізовано вимоги до різноманітних специфічних типів вироб-ничих процесів: дискретного і безперервного виробництва у транс¬національному, багатооб’єктному та багаторежимному середовищі. Підсистема дає змогу управляти конфігурацією виробів, планувати потреби у виробничих потужностях і вимоги до них, здійснювати управління виробничими цехами та технічне управління обладнанням, вести облік випуску виробів та облік собівартості, складати прогнози, здійснювати контроль якості.
Підсистема збуту і постачання J.D.Edwards OneWorld міс-тить набір прикладних програм для автоматизації роботи відділів збуту, постачання та управління запасами, які дають змогу планувати потреби підприємства, управляти закупівлями, замовленнями на продаж, запасами, складами готової продукції, перевезеннями та контрактами, процесами ціноутворення та коригу¬вання цін, а також виконувати операції електронної торгі-влі.
Підсистема управління проектами J.D.Edwards OneWorld реалізує функції об’єднання окремих робіт у рамках проекту, формування бюджету проекту, контролю його виконання та аналізу рентабельності. Управління проектами являє собою «наскрізну» підсистему, що інтегрує операції решти підсистем у розрізі проекту.
Підсистема управління персоналом J.D.Edwards OneWorld надає інструменти управління трудовими ресурсами підприємст-ва і використовується для організації раціональної роботи відді-лів кадрів. Підсистема дає змогу автоматизувати табельний облік, розрахунок заробітної плати, управління персоналом компанії.
Підсистема керування взаємовідносинами з клієнтами J.D.Edwards OneWorld (Customer Relationship Management, CRM) об’єднує всі бізнес-процеси, що стосуються інтересів клієнта, і пов’я¬зані з ними прикладні програми. Таке CRM-рішення J.D.Edwards визначає як Collaborative Commerce CRM, або CRM-рішення для ділового співробітництва. Collaborative Commerce CRM є клієнт-орієнтованим рішенням для оптимізації процесів планування, керування маркетингом, продажем, виконанням зобов’язань, доставкою та обслуговуванням.
Підсистема CRM для ділового співробітництва включає:
•    візуальний конфігуратор продажу через Іntеrnеt;
•    модуль самообслуговування через Іntеrnеt;
•    модуль автоматизації сервісу;
•    модуль автоматизації продажу і маркетингу;
•    модуль керування взаємовідносинами з партнерами;
•    контакт-центр;
•    електронну вітрину.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >