...
Система фінансового моделювання та аналізу Project Expert PDF Печать E-mail

Система фінансового моделювання та аналізу Project Expert

Система Project Expert виробництва фірми «Про-Інвест-ІТ» (Росія) являє собою систему підтримки прийняття рішень для ро-зроблення, аналізу та вибору оптимального плану розвитку біз-несу, створення та аналізу фінансових планів та інвестиційних проектів. Project Expert дає можливість моделювати діяльність під¬приємств будь-якої галузевої належності та різних масштабів — від невеликих приватних підприємств до холдингових структур.
Лінійка програмних продуктів Project Expert відповідає різним масштабам підприємств і різним рівням складності задач плану-вання їх розвитку:
•    Project Expert Professional (PE Prof) — орієнтований на сере-д¬ні та великі підприємства, дає змогу проаналізувати доцільність відкриття нових напрямів бізнесу та альтернативні сценарії роз-витку, визначити ефективність інвестицій із використанням ін-
струментарію оцінювання вартості бізнесу. Система забезпечує контроль процесу виконання проектів. З використанням PE Prof оцінюється ефективність реалізації групи інвестиційних проектів.
•    Pic Holding (модифікація Project Expert Professional) — для групи диверсифікованих підприємств, що реалізують декілька проектів. Програма дає змогу створити систему фінансового ке-рування холдингової компанії, за якої одне з підприємств розпо-діляє фінансові ресурси, необхідні для виконання проектів. Мо-дель відстежує взаємні зобов’язання фірм, які входять у холдинг, і грошові потоки між ними. Pic Holding орієнтований також на кредитні відділи банків та інвестиційних компаній і дає можли-вість раціонально організувати їх роботу. Програма допомагає вибрати найефективніше сполучення проектів, що фінансуються спільно, забезпечити контроль їх виконання, своєчасно прийняти рішення про припинення фінансування.
•    Project Expert Lite (PE Lite) — версія для малого підприємства. Система дає змогу швидко розробити бізнес-план, який відповідає міжнародним стандартам, для подання у банк та одержання кредиту.
•    Project Expert Standard (PE Standard) — для відділів плану-вання і розвитку невеликих підприємств. Дає змогу групі корис-тувачів фінансової служби підприємства спланувати розвиток бі-з¬несу, оцінити його «запас міцності», а також ризики і невизна-чені вхідні дані.
Імітаційна фінансова модель підприємства, побудована з ви-користанням Project Expert, забезпечує генерацію стандартних бухгалтерських процедур і звітних фінансових документів за до-помогою реалізованих у часі бізнес-операцій. Під бізнес-опера-ціями розуміються конкретні дії, здійснювані підприємством у процесі економічної діяльності, наслідком яких є зміни в обсягах і напрямках руху грошових потоків. Ці моделі відбивають реальну ді-
яльність підприємства через опис грошових потоків (надходжень і виплат) як подій, що відбуваються в різноманітні періоди часу.
Для розроблення стратегічного плану та аналізу ефективності проекту застосовується сценарний підхід. Він передбачає прове-дення альтернативних розрахунків з даними, що відповідають рі-з¬ним варіантам розвитку проекту.
Імітаційні фінансові моделі підприємства або інвестиційного проекту дають змогу змоделювати різні варіанти стратегій і при-йняти обґрунтоване управлінське рішення щодо подальшого роз-витку підприємства (проекту).
Project Expert дає змогу:
•    підготувати бізнес-план інвестиційного проекту, який відпо-відає міжнародним стандартам (в основу Project Expert покладено методику оцінювання інвестиційних проектів UNIDO і методику фінансового аналізу, що відповідає міжнародним стандартам IAS);
•    розрахувати різні варіанти проекту і порівняти їх між собою;
•    провести всебічний аналіз проекту: аналіз загальної ефектив-ності (розрахувавши, зокрема, період окупності проекту, індекс прибутковості, чистий приведений дохід, внутрішню норму рен-табельності), аналіз чутливості та аналіз ефективності проекту для окремих його учасників;
•    провести аналіз проекту із урахуванням неточності початко-вих даних з застосуванням методу статистичного аналізу Монте-Карло;
•    побудувати інтегровані фінансові потоки для групи проектів; оцінити ефективність діяльності компанії, яка здійснює комплекс різних проектів; скласти бюджет для групи проектів;
•    здійснювати контроль за виконанням проектів, порівнюючи проектні та реальні грошові потоки.
Project Expert реалізує функції обміну даними (проектами, стартовими балансами, планами збуту, підсумковими таблиця-ми, текстовими файлами) з системами планування та управління проектами (MS Project, Primavera Project Planner), імпорту даних з програми фінансового аналізу Audit Expert і програми розроблення стратегічного плану маркетингу Marketing Expert, експорту даних у MS Word, MS Excel, MS Access, MS FoxPro тощо.


І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >