...
Система автоматизації менеджменту DeloPro PDF Печать E-mail

Система автоматизації менеджменту DeloPro

Система DeloPro (виробник — фірма Ксиком Софт, м.Київ) призначена для використання на малих підприємствах торгівлі та комплексних послуг (складальне виробництво, сервісні центри, будівельні та автомобільні компанії і т.ін.). Програма автоматизує основні бізнес-процеси та операції, пов’язані з проведенням торгових угод і формуванням комерційного документообігу, здійснює аналіз господарської діяльності підприємства. При цьому забезпечується технологічний цикл продажу товарів і послуг, що включає закупівлю товарів і складальне виробництво під замовлення.
Система має такі функціональні можливості.
Управління продажем — реалізує формування специфікації угоди та умов поставки, підготовку документів, фіксацію руху товару (відвантаження або повернення) та руху грошей і доку-мен¬тів, облік замовлень, розрахунок продажної ціни товару.
Закупівлі товарів — реалізує підготовку документів, фікса-цію руху товарів, грошей, документів, формування карт складсь-кого обліку, розрахунок дефіциту і формування замовлень на ку-півлю, облік закупівель.
Виробництво — реалізує автоматизацію складального вироб-ництва під замовлення: автоматичне приймання виробничих за-вдань із замовлень або формування специфікацій в ручному ре-жимі, розрахунок реальної і нормативної собівартості робіт, поетапне здавання робіт, автоматизація сервісного центру.
Управління фінансами — автоматизує рух грошей на розра-хункових рахунках, підтримує зв’язки між товарними і грошови-ми потоками, формування податкових документів.
Бухгалтерія — реалізує автоматизацію повного технологічного циклу бухгалтерського обліку, кількісний і валютний облік, консолідований і внутрішній облік довільної кількості підприємств.
Облік товарів — забезпечує використання трирівневої схеми класифікації товарів, гнучку систему ціноутворення, формування списків замін, подання товару у вигляді складальної одиниці, комплекту або модельного ряду, введення маркетингової інфор-мації про умови поставки і продажу.
Складський облік — автоматизує ведення карт складського обліку, облік руху товарів.
Облік контрагентів — забезпечує ведення історії контактів, довгострокових договорів, персональних знижок, маркетингової інформації, торговельних балансів.
Прайс-листи — передбачають автоматизацію ціноутворення: формування і введення в дію цін товарів і послуг, використання курсів постачальника для формування цін, ведення історії зна-чень курсів валют і курсів постачальників.
Статистика — автоматизує функції управлінського аналізу: формування статистичних звітів про рух товарів, грошей і доку-ментів, звітів щодо замовлень і закупівель, звітів з виробництва, фінансів, складів. Існує можливість виконання OLAP-аналізу да-них з БД DeloPro з використанням засобу MS OLAP Services у складі MS SQL Server.
Web-розширення системи надає користувачам можливість до-ступу до баз даних DeloPro через Internet або внутрішню корпо-ративну мережу (Intranet) і забезпечує спільну роботу віддалених підрозділів компанії (філій, складів, магазинів) та її партнерів і клієнтів у реальному часі.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >