...
Система автоматизації бухгалтерського обліку «Парус» PDF Печать E-mail

Система автоматизації бухгалтерського обліку «Парус»

Система «Парус-Підприємство» (виробник — корпорація ПАРУС складається з модулів «Парус-Бухгалтерія», «Парус-Реалізація і Склад», «Парус-Адміністратор». Додатково із системою може по-
ставлятися модуль «Парус-Персонал і Заробітна Плата».
«Парус-Бухгалтерія» автоматизує бухгалтерський і податко-вий облік на підприємствах малого і середнього бізнесу.
Структура системи об’єднує такі чотири розділи.
Первинні документи — слугують базою для ведення бухгал-терського обліку. Існує можливість ведення типових форм. До-кументи реєструються в системі, їх можна копіювати, редагувати, переглядати, можливо здійснювати різні вибірки. Первинні доку¬менти переносяться до журналу господарських операцій з оформ¬ленням бухгалтерських проведень.
Облік господарських операцій — призначений для зберігання всіх бухгалтерських проведень, з якими можна працювати у будь-якому періоді часу. Всяка господарська операція у загальному випадку являє собою інформацію щодо назви, номера і дати документа, на основі якого здійснюється операція (наприклад, рахунок, договір, контракт), дати самої операції, а також назви, номера і дати документа, за яким здійснюється операція (напри-
клад, платіжне доручення, акт, видатковий касовий ордер тощо). Додавання нового проведення здійснюється за допомогою слов-ника типових операцій. У цьому ж розділі формується звіт про господарські операції в цілому або лише про операції, відібрані з використанням багатьох умов відбору.
Оборотні відомості — формуються на базі проведень, здій-
снених в обліку господарських операцій. Прикладами таких відо-мостей є оборотні відомості руху коштів по рахунках, руху матеріальних цінностей, розрахунків з дебіторами і кредиторами.
Існують також оборотні відомості, за допомогою яких можна одержати звіт в розрізі аналітичних рахунків або групувати суми в розрізі проведень.
Звіти — у цьому розділі на базі проведень формуються під-сумкові звіти: баланс, оборотний баланс, головна книга, журнал, меморіальні ордери, книга касових витрат, картка касових ви-трат, касова книга, книга цільових витрат, книга фактичних ви-трат, зведені меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку. Крім типових форм бухгалтерської звітності, в системі існує мо-ж¬ливість формувати звіти довільної форми, використовуючи засоби MS Excel і генератора звітів Seagate Crystal Reports.
Система забезпечує автоматизацію розділів і функцій бухгал-терського обліку:
•    облік банківських і касових операцій;
•    облік основних засобів, нематеріальних активів і МШП;
•    облік господарських операцій;
•    податковий облік;
•    облік матеріальних цінностей;
•    облік витрат на виробництво;
•    формування Головної книги.


І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >