...
Розвинені системи планування APS PDF Печать E-mail

Розвинені системи планування APS

Розвинені системи планування APS (Advanced Planning and Scheduling) з’являються приблизно з середини 90-х років. Архі-тектурно вони здебільшого створюються як окремі програмні мо¬дулі, використовувані разом із системами MRPII/ERP. Появі систем APS сприяли такі чинники, як швидке нарощування потужностей обчислювальних систем і пошук нових, ефективніших методів управління в умовах конкуренції. Для цих систем характер¬не застосування економіко-математичних методів для розв’язан¬ня задач планування з поступовим зниженням ролі календарно-планових нормативів.
Основними перевагами методології APS є:
•    підвищення ступеня деталізацїї у плануванні виробничих потужностей, що дає змогу отримувати обґрунтованіші планові рішення;
•    включення у системи засобів підтримки прийняття рішень працівниками вищої ланки управління;
•    розгляд задач з одночасними обмеженнями на досяжні мате-ріальні ресурси і потужності;
•    паралельне формування планових рішень для декількох під-приємств;
•    поліпшення зворотного зв’язку завдяки реалізації задач об-ліку фактичного стану процесів за рахунок підвищення точності та оперативності оброблення інформації;
•    широке застосування методів оптимізації планових рішень;
•    динамічний підхід до ведення інформації про виробничі ци-кли.
APS-засіб mySAP Supply Chain Management корпорації SAP об’єднує функції розвинених систем планування та систем упра-в¬ління ланцюжками постачань і може бути інтегрований з існую-чим ядром ERP. Інструменти оптимізації (оптимізатори), що пос-тачаються разом з mySAP SCM, забезпечують можливості оптимізації: розподілених мереж, глобальних логістичних лан-цюжків від розподілювальних центрів до заводів і постачальни-ків, правил прийняття рішень, графіків і маршрутів руху транс-портних засобів, планування замовлень за умови обмежень виробництва, виробничих заходів тощо. Оптимізаційні розрахун-ки здійсню-
ються з використанням методів лінійного та змішаного диск-ретного програмування, методів декомпозиції, евристичних ме-тодів, алгоритмів розподільної відомості на основі поширення обмежень, табличного пошуку, генетичних алгоритмів та ін.
Головним компонентом mySAP SCM є інструментальний па-кет планування та оптимізації SAP Advanced Planner and Optimy-zer, до складу якого входять: інструменти APS; набір базових та специфічних галузевих оптимізаторів; база даних; графічний ко-ристувацький інтерфейс; засіб Optimization Extension Workbench, призначений для виконання функцій інтеграції SAP APO із зов-нішніми оптимізаторами. При цьому можливі два види інтеграції: функціональна інтеграція — специфічний для користувача оптимізатор включається у середовище SAP APO, та інтеграція даних, що забезпечує поставку даних із бази даних SAP APO для специфічного користувацького оптимізатора.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >