...
Розподіл автоматизованих функцій виробничого менеджменту на підприємстві PDF Печать E-mail

Розподіл автоматизованих функцій виробничого менеджменту на підприємстві

В умовах ІСМ організація управління виробництвом орієнто-вана на високий ступінь автоматизації планово-облікових робіт, притаманний функціональним підрозділам цехів і підприємства в цілому.
Автоматизація технічної підготовки виробництва на рівні під-приємства здійснюється в умовах АРМ конструктора та АРМ те-хнолога у відділах головного конструктора і головного техноло-га. АРМ конструктора та АРМ технолога разом з АРМ технолога цеху виконують функції автоматизації проектування нових виро-бів, спецоснастки, оптимальної технології оброблення деталей, розрахунку зведеної застосовності предметів у виробі, розрахун-ку норм витрат матеріальних і трудових ресурсів на одиницю ви-робу.
Автоматизація управління виробництвом на рівні підприємст-ва здійснюється спеціалістами планово-економічного і виробни-чо-диспетчерського відділів на відповідних АРМ, забезпечуючи розроблення виробничої програми підприємства, її економічне обґрунтування, розподіл за цехами і, в разі потреби, відповідне коригування. Цей вид роботи належить до функції управління виробничою програмою підприємства та реалізує міжцехове пла-нування і регулювання виробництва.
Розрахунок середньострокових планів виробництва базується на визначенні можливостей підприємства, які залежать від вироб-ничих потужностей, основного і понаднормового робочого часу, запасів продукції, виконання послуг зовнішніми партнерами. До-цільно розглядати декілька варіантів планів, що різняться підхо-дами до компенсації коливань попиту. Для формування серед-ньострокових планів використовуються методи лінійного програ¬мування, керуючих коефіцієнтів, квадратичні функції витрат, моделювання різних сполучень ресурсів та ін. На базі середньострокових планів складаються графіки випуску продукції. При цьо¬му використовується інформація про замовлення, прогнози попиту, стан запасів і виробничі потужності.
Автоматизовані робочі місця плановика та економіста плано-во-економічного відділу реалізують функції планування собівар-тості продукції, прибутку та рентабельності.
На рівні цехів здійснюється розроблення серії виробничих програм і завдань для цеху, виробничих дільниць, бригад, тобто реалізується функція управління виробничою програмою цеху. Цю роботу виконують спеціалісти виробничого бюро цеху та планово-економічного бюро цеху на АРМ економіста. На цих же АРМ розраховується планова потреба у ресурсах на виконання місячного плану виробництва.
АРМ майстра дільниці забезпечує автоматизацію цехового оперативного управління і виконує функції реагування за прийнятний час на різні порушення виробничого графіка, ведення поопераційного обліку виготовлення деталей. У ході оперативного управління на рівні виробничих дільниць виконуються дії з: визначення пріоритетності замовлень і встановлення черговості їх виконання; формування диспетчерських списків з переліком замовлень і термінами їх виконання для кожної дільниці; коригування інформації про запаси незавершеного виробництва; обліку продуктивності та завантаження обладнання й персоналу на кожній дільниці.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >