...
Програма «1С:Бухгалтерія» PDF Печать E-mail

Програма «1С:Бухгалтерія»

Система програм «1С:Підприємство» включає три компонен-ти: «1С:Бухгалтерія», «1С:Торгівля і Склад», «1С:Зарплата і Кадри» (рис. 11.1).
Така конфігурація, зберігаючи всі можливості програм систе-ми, забезпечує інтегроване ведення обліку: єдину систему нормативно-довідкової інформації; автоматичне відображення торгово-складських операцій і розрахунку зарплати у бухгалтерському обліку; фінансовий облік по декількох юридичних особах; консолідований управлінський облік. Можливі також окремі конфігурації програм.
«1С:Бухгалтерія» забезпечує автоматизацію таких розділів бу-х¬галтерського обліку:
•    операції по банку і касі;
•    основні засоби і нематеріальні активи;
•    матеріали і МШП;
•    товари і послуги;
•    облік виробництва продукції;
•    облік валютних операцій;
•    взаєморозрахунки з організаціями;
•    розрахунки з підзвітними особами;
•    розрахунок заробітної плати;
•    розрахунки з бюджетом;
•    облік по декількох підприємствах (у т. ч. на одному комп’ю-тері) і консолідований облік і т. ч.
Існують базова і професійна версії цієї програми, а також різні модифікації, призначені для використання у локальному і мере-жевому варіантах.
«1С:Бухгалтерія» забезпечує гнучкість обліку завдяки таким можливостям:
•    довільна структура коду рахунка дає можливість використо-вувати довгі коди рахунків (субрахунків) і вести багаторівневі плани рахунків;
•    можливість роботи з декількома планами рахунків дає змогу вести облік у декількох системах обліку (українській та GAAP);
•    убудовані механізми ведення кількісного і багатовалютного обліку;
•    на будь-якому рахунку можна вести багатовимірний (до п’яти різних розрізів) і багаторівневий (до 10 рівнів вкладеності) аналітичний облік.
Вхідною інформацією в «1С:Бухгалтерія» є операція, що відо-бражує реальну господарську операцію на підприємстві. Кожна операція може містити бухгалтерські проведення для її відобра-ження у бухобліку. Проведення зв’язані з операцією.
Операції можуть формуватися вручну або автоматично на базі документів, які вводяться. Разом з операцією документ може породжувати бухгалтерські проведення.
«1С:Бухгалтерія» включає набір стандартних звітів, що да-ють змогу бухгалтеру одержати інформацію за довільний період, у різних розрізах і з необхідним ступенем деталізації. Програма формує такі звіти із синтетичного обліку: оборотно-сальдову ві-домість, шахматну відомість, Головну книгу, журнал-ордер і ві-домість по рахунку, аналіз рахунка — за період і за датами, картку рахунка, а також звіти з аналітичного обліку: оборотно-саль¬дову відомість по рахунку у розрізі об’єктів аналітичного обліку, аналіз рахунка у розрізі об’єктів аналітики, аналіз об’єкта аналітики за рахунками, картку операцій по об’єкту аналітики.
Інструментальні засоби настроювання (Конфігуратор) дають змогу пристосувати програми до особливостей обліку на підпри-ємстві, змінювати окремі параметри (наприклад, коди рахунків, суб¬рахунків, аналітичних рахунків, їх назви, ставки податку), досить повно описати і модифікувати правила виконання розрахунків, налаштувати зовнішній вигляд форм уведення інформації і форм звітів. Налаштовування алгоритмів роботи системи може бути здійснене за допомогою убудованої об’єктно-орієнтованої мови.


І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >