...
Послідовність створення та аналізу проекту у Project Expert PDF Печать E-mail

Послідовність створення та аналізу проекту у Project Expert

Порядок роботи з Project Expert, рекомендований розробника-ми і описаний у довідковій системі пакета, передбачає таку пос-лідовність кроків:
1. Побудова моделі.
2. Визначення потреби у фінансуванні.
3. Розроблення стратегії фінансування.
4. Аналіз фінансових результатів.
5. Формування і друкування звіту.
6. Контроль реалізації проекту.
Наведемо стислий опис зазначених кроків.
Побудова моделі
Процес побудови моделі найбільш трудомісткий і потребує значної підготовчої роботи зі збирання та аналізу вхідних даних. Різноманітні модулі Project Expert незалежні й доступні користу-вачеві практично в будь-якій послідовності. Проте відсутність деяких необхідних вхідних даних може блокувати доступ до ін-ших модулів програми. Незалежно від того, чи розробляється детальний фінансовий план, чи хочуть зробити попередній експрес-аналіз проекту, слід насамперед увести такі вхідні дані:
•    дата початку і тривалість проекту;
•    перелік продуктів і/або послуг, виробництво і збут яких здій-снюватиметься у рамках проекту;
•    валюта розрахунку або дві валюти розрахунку для платіжних операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також їхній обмінний курс і прогноз його зміни;
•    перелік, ставки та умови виплат основних податків;
•    для діючого підприємства — опис балансу, включаючи стру-к¬туру і склад наявних активів, зобов’язань і капіталу підприєм-
ства на дату початку проекту.
Наступним етапом процесу побудови моделі є опис плану ро-звитку підприємства (проекту). Для цього необхідно ввести такі вхідні дані:
•    інвестиційний план, включаючи календарний план робіт із зазначенням витрат і використовуваних ресурсів;
•    операційний план, включаючи стратегію збуту продукції або послуг, план виробництва, план персоналу, а також виробничі витрати і накладні витрати.
Визначення потреби у фінансуванні
Для визначення потреби у фінансуванні слід зробити поперед-ній розрахунок проекту, в результаті чого встановлюються ефек-тивність проекту та обсяг коштів, необхідний і достатній для по-криття дефіциту капіталу в кожний період часу розвитку проекту з кроком один місяць.
Потреба у капіталі визначається на підставі даних, відображе-них у Плані грошових потоків (Cash-Flow). Значення сальдо ра-хунка підприємства наводяться в останньому рядку таблиці Cash-Flow і демонструють прогнозований стан розрахункового рахунка підприємства, що реалізує проект, у різноманітні періоди часу. Від’ємне значення сальдо розрахункового рахунку означає, що підприємство не має у своєму розпорядженні потрібної суми кош¬тів. Саме у ті періоди, яким відповідає від’ємне сальдо, має бути залучений додатковий капітал.
Розроблення стратегії фінансування
Після визначення потреби у фінансуванні розробляється план фінансування. Користувач має можливість описати способи фі-нансування:
•    за допомогою залучення акціонерного капіталу;
•    за допомогою залучення позикових коштів;
•    за допомогою лізингу.
У процесі розроблення стратегії фінансування проекту корис-тувач може промоделювати обсяг і періодичність виплачуваних дивідендів, а також стратегію використання вільних коштів (на-приклад, розміщення коштів на депозит у комерційному банку або придбання акцій сторонніх підприємств).
Аналіз фінансових результатів
У процесі розрахунків Project Expert автоматично генерує стан¬дартні звітні бухгалтерські документи:
-  звіт про прибутки і збитки;
-  бухгалтерський баланс;
-  звіт про рух коштів;
-  звіт про використання прибутку.
На основі даних звітних бухгалтерських документів здійсню-
ється розрахунок основних показників ефективності та фінансо-вих коефіцієнтів.
Project Expert забезпечує можливість аналізу чутливості (рис. 10.1), одержання графіків точки беззбитковості (рис. 10.2), статистичного аналізу впливу випадкових факторів за методом Монте-Карло (рис. 10.3). Використання What-If аналізу (рис. 10.4) уможливлює порівняння різних варіантів проекту та вибір найефективнішого.

Формування і друкування звіту
Після завершення аналізу проекту формується звіт (бізнес-план). У Project Expert передбачено спеціальний генератор звіту, що забезпечує компонування і редагування звіту за бажанням ко-ристувача. У звіт можуть бути вбудовані не тільки стандартні графіки і таблиці, а й таблиці та графіки, побудовані користува-чем за допомогою спеціального редактора.
Користувач має також можливість убудувати у звіт текстові коментарі.
Контроль реалізації проекту
У Project Expert передбачено засоби для введення фактичної інформації, що стає відомою під час реалізації проекту. Актуаль-на інформація може вводитися щомісяця. На основі плану проек-ту та введених фактичних даних формується звіт про неузгодже-ності планової і фактичної інформації, який може бути викорис-таний для координації керування проектом.


І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >