...
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ PDF Печать E-mail

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ
Вище розглядалося питання, яке стосувалося виникнення та розвитку логістики за кордоном, де основною причиною її актуаль-ності став пошук резервів у позавиробничій галузі за рахунок систем-ного підходу до виробничих процесів та їх транспортно-складського забезпечення з урахуванням особливостей то¬варообороту. Справді, технологічна межа резервів виробництва на даному етапі розвитку НТП умовно існує, а ось господарчо-орга¬нізаційних резервів, тим бі-льше в умовах ринку, немає. Тому застосування логістики як засобу, що сприяє виявленню й використанню цих резервів, цілком закономі-рне. У цьому зв’язку заслуговують на увагу відповіді американських менеджерів та господарників на запитання: яким проблемам у розвит-ку й удосконаленні транспортно-складського господарства підпри-ємств слід сьогодні віддати перевагу? Пріоритети розподілилися
таким чином: впровадження ЕОМ у транспортно-складське госпо¬дарство (70 % опитаних), скорочення запасів (60 %), автоматизація транспортних засобів (60 %), інтегрування технології (30 %), підви-щення компетентності керівників виробничих підрозділів у органі-
зації транспортно-складського господарства (30 % опитаних).
Відповіді на аналогічні запитання, одержані на підприємствах колишнього СРСР, є такими: будівництво нових складів (80 % опитаних), механізація ручних робіт (60 %), покращання органі-зації праці (50 %), впровадження нової техніки (36 %), впрова-дження АСУ та міні-ЕОМ (15 % опитаних). Як бачимо, наведені «рецепти» ліквідації відставання транспортно-складського гос-подарства підприємств від вимог дня американських і радянських спеціалістів докорінно відрізняються. Тому, логістика має зміни-ти застарілу психологію у цьому плані.
Щоб прискорити розвиток логістики в Україні, важливо з’ясу¬вати причини, які стримують її практичне застосування. По-перше, це відсутність належного державного підходу до проблем логісти-ки, що виявляється як у відсутності відповідної бази, так і у відсут-ності спеціалістів та центрів їх підготовки. По-друге, загальна еко-номічна криза, незавершеність вирішення питання власності, скорочення обсягів виробництва, інфляція гальмують будь-які но-вації. По-третє, відсутній комплексний облік витрат, при якому їх зростання у транспортно-складсько¬му господарстві перекриваєть-
ся ефективністю, досягнутою за межами цієї галузі господарства.
Разом з тим, існуюча система бухгалтерського обліку, методика внутрішньовиробничого гос¬прозрахунку, що застосовуються на практиці, поки що не дають можливості для повної оцінки витрат та результатів на рівні відповідних підрозділів і служб підприємства. По-четверте, логістичний підхід передбачає проведення кардиналь-них змін у структурі підприємства, перехід до більш гнучких органі-заційних структур, створення спеціалізованих цехів та служб транс-портно-складського господарства. По-п’яте, розвиток ідей логістики гальмується недоліками у професійній підготовці кадрів. Існують і ін¬ші причини, ліквідація яких прискорила б впровадження логістики
у практику.
Логістика як наукова дисципліна та практика менеджменту може стати надійним помічником в удосконаленні діяльності під-приємств. З цією метою в Україні необхідно створити розгалужену мережу логістичних утворень, що в сучасних кризових умовах до-поможе підприємствам швидше встановити нові господарчі зв’язки. Такі служби, як ніякі інші заходи, спроможні швидко відновити виробничий ритм, знявши бар’єр у господарських відносинах.
Існуюча нині система управління матеріальними потоками є тра¬диційною. При розробці логістичних моделей, орієнтованих на ви-користання на загальноекономічному просторі колишнього СРСР, слід зважати на ряд особливостей. Перша особливість полягає
у великій території, яка ускладнює проектування логістичних мо-
делей, сприяє збільшенню обсягів запасів та транспортно-заготі¬вельних витрат. Друга особливість — у нерозвинутій інфраструк-
турі (засоби транспорту зв’язку, устатковані склади, пакувальне
обладнання). Поряд з уповільненням обороту матеріальних об’єктів
це спричиняє великі втрати, пошкодження матеріальних ціннос-тей. Необхідно враховувати, що відсоток їх збереження буде знач-но нижчим, ніж у нормативах, прийнятих на Заході. З розвитком матеріально-технічної бази сфери обороту дія цього фактора по-слаблюється. Третя особливість — це високий ступінь концент-рації виробництва та споживання на великих підприємствах. З од-ного боку, це сприяє інтенсифікації матеріальних потоків, а з дру¬гого — уповільнює реакцію та гнучкість у зв’язку зі зміною потреб клієнтів. Малі підприємства мають перевагу у реакційній спроможності, оскільки вони експлуатують здебільшого просте універсальне устаткування та інструмент. Нововведення не спри-чиняють тривалих і збиткових простоїв. Четверта особливість по¬лягає у високому ступені концентрації управління, що знижує реак-цію виробництва на зміну попиту. Концентрація управління виявляється в обмеженості самостійності виробничих та постача-льницько-збутових підприємств та організацій, у необхідності уз-годжу¬вати прийняті рішення з вищими органами управління. Че-рез це малі підприємства мають значну перевагу, оскільки скорочується час диспозиції за рахунок оперативності прийняття відповідних рішень, прискорюється надходження документів та оперативної інформації. П’ята особливість полягає у низькому ступені інтеграції виробництва. Вона виявляється в об’єднанні ба-гатьох проміж¬них етапів технологічного циклу, у намаганні досяг-ти макси-
мального ступеня готовності продукції до кінцевого споживання. На багатьох підприємствах поряд з основною продукцією виго¬товляються технологічне оснащення, інстру¬мент, інші засоби ви-робництва. При регулюванні матеріальних потоків провідну роль відіграє виробнича логістика як найбільш комплексна ланка логіс-тичної моделі великого підприємства. Шоста особливість полягає у слабкій насиченості ринку. Дія цього фактора полегшує проек-тування і функціонування маркетинг-логістики, але створює вели-кі складності для постачальницької логістики. Сьома особливість характеризується відсутністю резервів виробничих потужностей
і має вираз у нагромадженні великих резервів матеріальних ресурсів у вигляді матеріалів, сировини, що значною мірою перешкоджає гнучкості виробництва і свідчить про низький рівень інтенсивності матеріальних потоків. Концепція логістики в управлінні матеріаль-ними потоками тільки-но починає застосовуватись в Україні. Необ-хідною умовою успішного її розвитку є підготовка висококваліфі-кованих фахівців, спроможних здійснювати проектування автома¬тизованих систем логістики й застосовувати їх на підприємствах
та у постачальницько-збутових організаціях.

 

Яндекс.Метрика >