...
Організація оброблення інформації з використанням технології intranet PDF Печать E-mail

Організація оброблення інформації з використанням технології intranet

Intranet-технологія виникла головним чином через те, що технологія «клієнт-сервер» не завжди відповідала вимогам щодо швидкості передавання даних, які висувались у реальних інформаційних системах. Крім того, клієнт-серверній технології притаманна низка вад, що не сприяють раціональній організації роботи ІС. До них належать:
•    використання закритих протоколів у процесі обміну між клі-єнтом і сервером;
•    розміщення на клієнтських комп’ютерах фрагментів прикла-д¬ної системи;
•    необхідність розроблення великої кількості складних клієнт-ських програм відповідно до зростання інформаційних потреб користувачів;
•    складність адміністрування і супроводження системи;
•    доступність інформаційної системи для зловмисних дій ко-ристувачів.
Подолання цих вад стає можливим за умови введення таких обмежень:
-    мінімальної кількості нескладних і точно визначених відк-ритих протоколів взаємодії між клієнтом і сервером;
-    використання простої стандартної мови опису даних і взає-мозв’язків між даними;
-    розміщення прикладної системи на сервері;
-    централізованого управління як серверною частиною, так і клієнтськими робочими станціями.
Досягнення зазначених цілей можливе у разі використання та-ких стандартів Internet, як протоколи обміну даними HTTP (Hyper¬Text Transfer Protocol) — протокол обміну гіпертекстами, FTP (File Transfer Protocol) — протокол передавання файлів; формат подання даних HTML (HyperText Markup Language) — мова розмітки гіпертекстів.
Велику корпоративну мережу, побудовану за принципами та на програмному забезпеченні Internet, називають intranet (інтра-нет). У табл. 7.1 наведено порівняльну характеристику техноло-гій intranet і «клієнт-сервер».
Таблиця 7.1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ ПРОЕКТУВАННЯ
Intranet    Архітектура «клієнт-сервер»
Універсальність    Орієнтованість на задачі
Відповідність будь-яким платфор-мам    Ефективність
Прийнятні показники якості
функціонування в умовах низької
пропускної здатності каналів    Достатня пропускна здатність каналів

Технологія intranet розуміє під собою створення локальної ін-формаційної системи клієнт-серверної архітектури з урахуванням суворих обмежень (протоколів обміну даними — HTTP i FTP та основної форми подання інформації — HTML (XML)). Intranet забезпечує високу пропускну здатність каналів зв’язку (до 1000 Mbps) між клієнтом і сервером й використання як стандартних серверів і клієнтів (HTTP-сервер і броузер), так і стандартних механізмів розширення можливостей системи, наприклад CGI. HTTP-сервер призначений для виконання таких функцій: прийом запиту від клієнта; можливий запуск CGI-прикладної програми; повернення файла, що вимагається у запиті (результату виконання CGI-прик¬ладної програми), або повідомлення про помилку клієнту.
Системи intranet приблизно у 2,5 рази дешевші за спеціалізо-вані клієнт-серверні прикладні програми. Ефективність intranet обумовлена такими чинниками:
•    зниження витрат на впровадження та експлуатацію через централізоване зберігання значної частини програмного забезпе-чення на сервері;
•    використання відкритих стандартів, що забезпечує незалеж-ність від виробників програмно-апаратного забезпечення;
•    універсальний доступ до інформації, який забезпечується стандартними броузерами (Netscape Navigator, Internet Explorer, Oracle PowerBrowzer), та легкість їх освоєння користувачами;
•    робота з мультимедійними даними (аудіо- та відеоінформа-цією) у середовищі Web-броузера;
•    розподілений доступ до інформації і централізоване управ-ління інформацією (документи публікуються та управляють-
ся централізовано, а доступ до них здійснюється з робочих місць);
•    спрощення взаємодії користувачів і групової роботи завдяки електронній пошті, технології WWW, організації дискусійних робочих груп;
•    уніфікований доступ до прикладних програм і баз даних;
•    забезпечення інформаційної безпеки.
Останнім часом технологія intranet все частіше слугує середо-вищем та інструментом для побудови систем автоматизації підп-риємства. Сполучення централізованого зберігання інформації і розподілених комунікацій надає зручні можливості для створен-ня корпоративних інформаційних систем. Прикладом системи, побудованої на базі intranet, є система управління ресурсами під-приємства Oracle Applications корпорації Oracle.
Програмні продукти корпорації Netscape для використання в Internet та іntranet включають:
-    Netscape FastTrack Server — Web-сервер, який підтримує мови програмування Java та JavaScript;
-    Netscape Navigator — Web-броузер;
-    Netscape Suitespot — інтегрований пакет, призначений для розробників intranet-мереж, до складу якого входять:
-    Enterprise Server — засіб для управління вмістом Web-серверу, публікації Web-сторінок і виконання інтерактивних при-кладних програм, що формують основу intranet;
-    LiveWire — засоби для розроблення online-програм з убудованою підтримкою доступу до баз даних Oracle, Informix, Sybase i Microsoft;
-    Mail Server — засіб для функціонування систем електронної пошти в мережах Internet та intranet;
-    News Server — забезпечує системи телеконференцій та ін-формаційну взаємодію у дискусійних групах;
-    Catalog Server — забезпечує повне інформаційне обслугову-вання в Internet та intranet, зокрема індексування, пошук і перег-ляд вмісту інтерактивних сторінок;
-    Directory Server — забезпечує обслуговування мережевих каталогів для задоволення запитів користувачів, а також для управління доступом і змінення конфігураційних параметрів;
-    Certificate Server — видає та управляє сертифікатами і клю-чами захисту користувачів;
-    Proxy Server — забезпечує реплікацію інформації і фільтра-цію її вмісту, контроль інформації, що надходить із зовнішніх мереж, та мережевий захист.
Серверні intranet-рішення корпорації Microsoft об’єднують такі засоби:
•    сервер Windows NT — уможливлює побудову всіх традицій-них сервісів Internet: серверів Web, новин, поштових серверів, брандмауерів;
•    Internet Information Server — Web-сервер у складі Windows NT, який дає змогу налаштовувати всі Web-сервери в організації, створювати зони з конфіденційною інформацією, надаючи доступ до них окремим користувачам або їх групам; створювати прикладні програми, використовуючи інтерфейс CGI і мову Perl.
•    Search Server — пошуковий сервер у складі Windows NT, який уможливлює створення індексів і пошук за ключовими сло-вами на файл-серверах, серверах Web, будь-яких комп’ютерах у межах компанії або в Internet. Сервер забезпечує автоматичне оновлення інформації, що підтримує актуальність індексів і міні-мізує час пошуку;
•    Microsoft Access Server — продукт Microsoft, призначений для захисту від проникнення в локальну мережу.
Фірма Microsoft випускає серію засобів розроблення докуме-нтів і програм для використання в мережах Internet та intranet. До їх складу входять:
•    засоби розроблення гіпертекстових документів (у форматі HTML) у складі додатків MS Office;
•    FrontPage — інструмент для проектування корпоративного серверу Web для правильного відстеження посилань та оформ-лення сторінок;
•    Internet Studio — продукт для оформлення Web-сторінок і створення Internet-програм з використанням технології ActiveX та автоматизованого програмування;
•    мови програмування Visual Basic i Visual J++.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >