...
МЕТОДИ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ PDF Печать E-mail

МЕТОДИ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ
Наведені правила легше сформулювати, ніж їх до-тримуватися. Щоб виконувати їх, необхідні певні умови (від-
повідне зовнішнє середовище і внутрішня організація) і, що та¬кож важливо, знання методів, а головне, ефективне викорис-тання розподільчої логістики. Ці методи можна поділити на дві групи:
•    методи моделювання;
•    методи мотивації.
Необхідність широкого використання моделювання у розподі-льчій логістиці пояснюється як складністю збутової діяльності, так і основним приладдям розподілу — логістичним моделюван-ням. У роз¬подільчій логістиці успішно можуть бути використані такі моделі:
•    моделі теорії ігор;
•    моделі теорії черг чи теорії масового обслуговування;
•    моделі управління запасами;
•    моделі лінійного програмування;
•    імітаційне моделювання тощо.
Зрештою всі логістичні моделі можна уявити як сукупність фізичних, аналогових та математичних моделей.
Фізична модель дає змогу уявити досліджуваний процес (яви¬ще), як правило, в мініатюрі. Наприклад, мініатюрні моделі складів та транспортних засобів дають можливість змоделювати транс¬портно-складські процеси. Подібні моделі наочні, узгоджені в часі, просторі, але об’єктивно обмежені лише фізичним розподілом това-рів, складовими якого є склади, транспортні засоби, комерсанти, пе-ревізники тощо.
Аналогова модель являє собою розподільчу логістику через аналог, що нагадує реальний збутовий процес. Це можуть бути графіки (мережні графіки і моделі), рисунки (план-карти розмі-щення об’єк¬тів), схеми (організаційні структури) тощо. Поши-реним прикладом аналогової моделі розподільчої логістики є організаційна схема взаємодії усіх учасників збутового процесу. Аналогова модель значно простіша за фізичну, тому ширше ви-користовується. Основний її недолік — слабка уява про резуль-тати і ресурси на їх досягнення.
Математична модель, що називається також символічною, будується на описі реального збутового процесу певними симво-лами, що характеризують всі основні ознаки системи.
За наявності достатньої і достовірної інформації, швидкоді-ючої обчислювальної техніки і відповідного програмного забез-печення математичні моделі дають змогу досить точно моделю-вати як збутову діяльність підприємства в цілому, так і окремі її елементи (стадії).
Навіть ідеальна модель не дає бажаного результату, якщо в її реалізації не будуть зацікавлені виконавці. Інтерес до досягнення поставлених цілей виникає під впливом спонукальних мотивів, тобто мотивації. Різноманітність мотивів необмежена, як необ-межена різноманітність учасників збутової діяльності і факторів, що впливають на їх поведінку. Абстрактно всі способи мотивації в межах розподільчої логістики можна розподілити на дві групи:
•    матеріальні;
•    соціально-правові.
При цьому передбачаємо, що спонукальним мотивом будь-якої людської діяльності, в тому числі і збуту, є задоволення потреб.
Конкретний набір спонукальних мотивів учасників збутової діяль¬ності включає: задоволення попиту споживачів, одержання прибутку, одержання винагороди за працю, професійну спеціалізацію тощо. Успіх функціонування розподільчої логістики значною мірою ви¬значається узгодженням інтересів (мотивів) всіх учасників збутової ді¬яльності, націленістю цих мотивів на досягнення кінцевих результатів.
Функції розподільчої логістики полягають у:
1) оцінці платоспроможного попиту споживачів;
2) формуванні раціонального портфеля замовлень товарови-робників;
3) оптимальному завантаженні виробничих потужностей за-мовленнями споживачів;
4) розробці асортиментного плану виробництва і організації його виконання;
5) проведенні кількісного і якісного приймання готової продук-ції та передпродажної підготовки товарів;
6) установленні господарчих зв’язків з поставок готової про-дукції і вибору каналів товароруху;
7) проектуванні каналів розподілу готової продукції та їх оп-тимізації;
8) формуванні попиту і стимулюванні збуту;
9) створенні складського і тарного господарства, системи збе-рігання, переробки, транспортування готової продукції;
10) організації післяпродажного обслуговування і наданні по-слуг споживачам;
11) плануванні, аналізі, контролі і регулюванні збутової діяльності.

 

Яндекс.Метрика >