...
Мережі АРМ управлінського персоналу PDF Печать E-mail

Мережі АРМ управлінського персоналу

Автоматизоване робоче місце (АРМ) — проблемно-орієнтова-ний апаратно-програмний комплекс, що охоплює апаратні, про-грамні та інформаційні засоби для розв’язання задач користувача (спеціаліста з управління) безпосередньо на його робочому місці в режимі діалогу з ЕОМ.
Комплекс програмного забезпечення АРМ може включати такі засоби:
1.    Загальносистемне програмне забезпечення:
1.1.    Операційні системи та програми системного супрово-дження;
1.2.    Системи управління базами даних;
1.3.    Комплекси програм введення-виведення та контролю даних;
1.4.    Програмні комплекси передавання даних і підтримки ко-мунікацій.
2.    Програмне забезпечення загального призначення — сервіс-ні програми та засоби створення «дружнього» інтерфейсу.
3.    Проблемно-орієнтоване програмне забезпечення:
3.1.    Комплекси програм, орієнтовані на розв’язання конкрет-них прикладних задач предметної області;
3.2.    Програми підтримки прийняття та супроводження плано-вих, управлінських і комерційних рішень;
3.3.    Засоби автоматизації економіко-математичних розрахун-ків.
Упровадження і використання мереж АРМ управлінського пер¬соналу має багато переваг порівняно з локальними АРМ для організації виконання ними функціональних задач. Це, зокрема,
можливість організації спільної роботи користувачів; можливість маневрування ресурсами в границях мережі; можливість резервування потужностей і перерозподілу навантажень; забезпечення доступу до всієї інформації та фондів алгоритмів і програм, нагромаджених у мережі.
АРМ мають бути орієнтовані, в основному, на користувачів, слабо підготовлених для роботи на персональному комп’ютері або таких, що не мають ніякої підготовки. Через це першорядно-го значення набуває раціональна організація діалогу між корис-тувачем АРМ і комп’ютером. Структура локальних мереж АРМ відповідає прийнятій на підприємстві організаційній структурі управління.
За характером використання у процесі управління АРМ класифікуються на індивідуальні та групові (для багатьох ко-ристувачів). У разі побудови АРМ спеціалістів з управління цехом необхідно враховувати високий ступінь взаємозв’яза¬ності функцій управлінського персоналу цеху і виконуваних кожним спеціалістом інтуїтивних рішень на основі нагромадженого досвіду та особистих контактів зі спеціалістами інших рівнів управління, які (рішення) погано піддаються автоматизації. Для підтримки таких рішень на робочих місцях можуть створюватися системи підтримки прийняття рішень та експерт¬ні системи. Використання АРМ увільняє управлінський персонал від виконання рутинної роботи з оформлення документів, проведення розрахунків.
Здебільшого для створення одного АРМ потрібна одна персо-нальна ЕОМ (ПЕОМ). Фізично одна ПЕОМ може обслуговувати й декілька АРМ спеціалістів. Конкретне суміщення АРМ може бути здійснене, виходячи з функціональної близькості цих АРМ, а також з урахуванням фактора територіального розташування відповідних підрозділів і спеціалістів. У деяких випадках одне АРМ може функціонувати на декількох ПЕОМ одночасно: це стосується передусім цехових спеціалістів, що приймають рі-шення з управління виробництвом в оперативному режимі робо-ти (диспетчери). Важливою задачею в процесі створення АРМ є технічно та економічно обґрунтований вибір класу використову-ваної ПЕОМ. Так, наприклад, за умови відсутності потреби у складних розрахунках і збереженні значних обсягів інформації у складі АРМ може бути використаний малопотужний мережевий комп’ютер або термінальний комплекс.
До ЕОМ можуть підключатися периферійні пристрої різно-манітного функціонального призначення (для збирання, нако-пичення, зберігання, виведення і передавання інформації). Одні периферійні пристрої призначені для встановлення взаємодії носія інформації, яка передається і сприймається людиною, з ЕОМ, інші — для встановлення взаємодії ЕОМ з технічними об’єктами. Пристроями першого типу є: клавіатура і монітор ЕОМ, графопобудовник, аналізатори мови та синтезатори, принтери, сканери для зчитування друкованих текстів. До дру-гого типу належать: пристрої зв’язку з автоматикою технологіч-ного обладнання (верстатів з ЧПУ, автоматичних ліній) і тран-спортно-складського обладнання з контрольно-вимірюваль¬ною апаратурою, пристрої мережевого зв’язку з іншими ЕОМ, мо-деми (пристрої для передавання та приймання даних по теле-фонній мережі), пристрої записування-зчитування даних у штриховому коді.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >