...
ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ PDF Печать E-mail

ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ
Є декілька визначень логістичної системи. На наш по-гляд, найбільш доцільним є те, що логістична система — це гос-подарсько-управлінський механізм планування та організації ко-ординування дій усіх підрозділів, котрі займаються управлінням переміщення різних видів потоків. У розподільчій логістиці — це потоки готової продукції. Можна також визнати, що це упоряд-кована сукупність логістичних операцій, котрі організовані у вза-ємопов’язані ланцюжки.
Логістичні системи можуть бути як автономними, тобто неза-лежними, так і релятивними, тобто відносними чи залежними. За характером взаємозв’язку між елементами розрізняють прості та ешелоновані (багаторівневі) системи. За способом організації можна виділити системи, побудовані на принципах субординації (супідрядності) і координації (взаємозалежності), тобто суборди-новані і координовані системи. За масштабом охоплення збуто-вих процесів правомірно називати макро- і мікрологістичні сис-теми. Макрологістичні системи розподільчої логістики достатньо ефективні в межах промислово-фінансових груп чи холдингів, а мікрологістичні придатні для моделювання збутової діяльності підприємства.
При побудові логістичних систем розподільчої логістики слід керуватися такими основними принципами:
1) узгодженість технологій виробництва і збуту продукції;
2) організаційне забезпечення системи на основі спеціальних функціональних підрозділів;
3) інформаційне забезпечення системи, наявність технологіч-них та програмних засобів обробки інформації;
4) кадрове забезпечення системи, включаючи висококваліфі-кованих маркетологів;
5) правове забезпечення системи і надійні господарчі зв’язки між всіма її учасниками;
6) відсутність протиріч інтересів учасників системи чи досяг-нення балансу інтересів на основі взаємних компромісів;
7) постійне удосконалення системи.
Будь-яка логістична система розподільчої логістики функ-ціонує як відкрита, гнучка, адаптивна система організації збу-тової діяльності. На рівні підприємства вона включає сукуп-ність підсистем:
•    матеріально-технічну;
•    організаційно-економічну;
•    соціально-психологічну;
•    нормативно-правову.
Матеріально-технічна підсистема включає складське і тарне господарство, транспортні та інформаційні комунікації, засоби пакування і підготовки продукції до споживання, системи ремон-ту і обслуговування, а також інші матеріальні та технічні компо-ненти збутової діяльності.
Організаційно-економічна підсистема будується на взаємо-дії планування, організації, контролю, оцінки, аналізу, регулю-вання збутової діяльності.
Соціально-психологічна підсистема об’єднує такі взаємо-пов’язані елементи, як кадри, стимули, спонукальні мотиви, інте-реси учасників збутового процесу тощо.
Нормативно-правова підсистема створює нормативну базу логістичної системи і будується на основі законів, підзаконних актів, а також внутрішніх нормативів підприємства, що регламен-тують порядок організації збутової діяльності.

 

Яндекс.Метрика >