...
Корпоративна система автоматизації управління підприємством Technoclass 2000 PDF Печать E-mail

Корпоративна система автоматизації управління підприємством Technoclass 2000

Системі Technoclass 2000 (виробник — фірма L-CLASS, Бол-гарія)притаманні окремі риси корпоративної системи, зокрема можливість консолідації звітності, що має різні рівні ієрархії. Си-стема адаптується як для серійного виробництва, так і для роботи за замовленнями. Technoclass 2000 підтримує організаційну струк¬туру підприємства, при цьому АРМи керівників підрозділів об’єднуються в мережу за схемою «клієнт-сервер». Робочі місця оснащено електронною поштою. На сервері створюються бази даних текстової звітної і довідкової інформації за схемою «клієнт-сервер» і бази графічної інформації за схемою «файл-сер¬вер». У системі забезпечений контроль прав доступу, реєстрація здійснюваних змін. Система підтримує різні плани рахунків і функціонує як за західної, так і за української системи бухобліку. Technoclass 2000 налаштовується на конкретного користувача та його задачі. Перевагою системи є можливість оперативного управ¬ління підприємством через Internet з віддалених місць. Система має у своєму складі вбудовану автоматичну систему управління технологічними процесами (АСУ ТП).
Систему Technoclass 2000 побудовано за об’єктно-орієнтованим підходом, вона є відкритою для різних операційних систем і СУБД.
Technoclass 2000 охоплює всі функціональні ділянки підпри-ємства, яким відповідають групи програмних модулів.
Управління
•    керівник — своєчасно забезпечує необхідною інформацією про діяльність підприємства (ресурси, заборгованість, рентабельність), надає результати аналізу в графічному вигляді;
•    матеріально-технічне забезпечення;
•    платежі;
•    маркетинг — управління контрактами і замовленнями, кореспонденція з клієнтами; формування варіантів планових калькуляцій;
•    кадри — ведення трудових договорів, номенклатури робіт-ників, трудових книжок;
•    контроль прийняття рішень.
Підготовка виробництва
Забезпечує виконання функцій конструкторської і технологіч-ної підготовки виробництва.
Виробництво
•    планове бюро — підготовка квартальної та річної виробничої програми, підтримка журналу виробничих контрактів;
•    диспетчер — управління конструкторською і технологічною інформацією за замовленнями, проектування виробничого графі-ка за замовленнями, управління міжцеховим рухом матеріальних потоків, розрахунок навантаження обладнання і професій за ро-бочими місцями, управління незавершеним виробництвом і ком-плектацією виробів;
•    цех — виконує функцію звіту про виконання виробничих графіків, наявності і дефіциту в цеху, статистики;
•    замовлення — контроль замовлень по всіх етапах — від про-позиції до виставлення рахунка;
•    управління якістю — забезпечує роботу вбудованої системи контролю якості CAQ (Computer Aided Quality Assurance) відпо-відно до вимог стандартів ISO 9001-9004.
Бухгалтерія та аналіз
Реалізує функції: ведення норм витрат матеріалів, підготовки лімітних відомостей за виробничими завданнями; обліку і контролю основних засобів, нематеріальних активів і МШП; обліку розрахунків з постачальниками; розрахунку собівартості товарної продукції; обліку касових операцій; функції ведення головної книги і т. ін.
Адміністратор
•    системний адміністратор — функції підтримки даних і номе-нклатур, управління паролями і правами доступу;
•    генератор довідки — дає змогу створювати нестандартні до-відки з бази даних по модулях;
•    архів;
•    пошта.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >