...
Комплексна система управління ресурсами підприємства Baan PDF Печать E-mail

Комплексна система управління ресурсами підприємства Baan

Система управління ресурсами Baan, розроблена американо-голландською компанією Baan, являє собою велику інтегровану ERP-систему, що підтримує всі напрями бізнесу, включаючи фі-нанси, виробництво, збут, постачання, склади, транспортні пере-везення, сервісне обслуговування і проектно-конструкторські
роботи.
Система Baan є відкритою для різних операційних систем (UNIX, Windows NT, POSIX) і баз даних (Oracle, Informix, On-Line, Ingress, Sybase та ін.), причому допускається одночасна ро-бота з різними базами даних. Доступ до бази даних Baan можли-вий із будь-яких прикладних програм. Імпорт та експорт даних здійснюється завдяки модулю Baan — Обмін. Система може бути сконфігурована як в архітектурі «клієнт-сервер», так і в архітектурі mainframе. Baan може працювати у локальних і глобальних обчислювальних мережах з локалізованими на одному сервері або розподіленими даними. Користувацький інтерфейс Baan налаштовується як на стандарт ASCII — у разі розв’язання управлінських задач, так і на використання графіки на базі X-Windows/ Motif — у разі реалізації розширених функцій.
Система має модульну структуру, що дає змогу реалізувати лише необхідні підприємству функціональні можливості. Baan включає такі основні підсистеми:
•    виробництво;
•    фінанси;
•    збут, постачання, склади;
•    транспорт;
•    проект;
•    сервіс;
•    моделювання підприємства;
•    інструментальні засоби.
На нижчому рівні ієрархії понад 6000 елементарних модулів. Модулі вищих рівнів утворюються шляхом агрегування модулів нижчих рівнів ієрархії. Система може впроваджуватися поетапно.
Підсистема Baan-Виробництво забезпечує можливість упро-вадження будь-якої стратегії управління виробництвом (серійне виробництво, виготовлення на склад, складання на замовлення, виготовлення на замовлення, конструювання на замовлення). Іс-нують можливості для управління проектно-орієнтованим і без-перервним виробництвом.
Ядром підсистеми є модуль «Основний виробничий план-графік», який забезпечує підтримку як оперативного управління виробничим процесом, так і довгострокового планування. За до-помогою основного виробничого плану-графіка можуть бути встановлені потрібні норми виробітку за умови забезпечення не-обхідного рівня матеріальних запасів і збереження постійної кі-лькості працюючих. Виробничий графік регулює використання основних виробничих ресурсів, як-от: робоча сила, обладнання, будівлі, матеріали та фінанси. Складання графіка починається з об’єднання планів продажу по кожному підрозділу в єдиний план, який стає базою для розроблення спільного виробничого плану. Потім через внутрішньокорпоративні замовлення вироб-ничі замовлення розподіляються між конкретними підрозділами. Внутрішньокорпоративні відносини задаються, виходячи з того, хто є постачальником, а хто отримувачем продукції.
У систему вбудовано модуль планування виробничих ресурсів на рівні багатоланкової кооперації (MRPII), конфігуратор продук¬ту і модуль аналізу критичних шляхів. На рівні багатоланкової організації виробництва підсистема дає змогу здійснювати управ¬ління серійним випуском продукції, відслідковувати роботу
кожного підрозділу і контролювати весь ланцюжок поставок.
Підсистема Baan-Фінанси дає змогу працювати з головною бухгалтерською книгою, рахунками дебіторів і кредиторів, здій-
снювати контроль і регулювання грошових операцій, використо-вувати електронні та інші методи обліку платежів і надходжень. В інших підсистемах (Збут, Постачання, Склади) користувач мо-же визначити, які господарські операції мають бути відображені у фінансовій системі і на якому рівні. У підсистемі Baan-Фінанси всі операції зберігаються у центральному файлі інтеграції, з яко-го вони можуть бути запитані для використання.
Підсистема Baan-Збут, постачання, склади забезпечує упра-в¬ління продажем і закупівлями, контрактами, матеріальними запасами і зберіганням, багаторівневе управління партіями і відслідковування руху партій. Крім того, підсистема здійснює управління зовнішньою логістикою і транспортуванням, забезпе-чує опти¬мізацію маршрутів, управління замовленнями на транс-портування, підтримку складування та управління пакувальними роботами. Підсистема Baan-Збут, постачання, склади надає статистику із закупівель і продажу, використовує комплексну методику планування і прогнозування, є інтегрованою з графічною інформаційною системою підприємства, забезпечує підтримку даних у мультивалютному середовищі, роботу одночасно з декількома складами і компаніями, у тому числі управління ланцюжком поставок. Зав¬дяки використанню модуля електронного обміну даними (Electronic Data Interchange, EDI) надається можливість швидкого зв’язку з постачальниками і замовниками, що може сприяти зниженню рів¬ня складських запасів і підвищенню гнучкості управління.
Підсистема Baan-Транспорт дає змогу автоматизувати упра-в¬ління зовнішніми транспортними послугами у рамках спеціалізованих транспортних компаній, а також у рамках інших фірм, що мають власні транспортно-експедиційні підрозділи. Включає модулі: управління замовленнями на транспортування і зберігання; обліку товарно-матеріальних запасів, автотранспорту і паливно-мастильних матеріалів. Підсистема дає змогу розраховувати вартість фрахту, планувати вантажні роботи і потреби у матеріальних потоках.
Підсистема Baan-Проект здійснює комплексне управління одночасно декількома проектами та їх оцінювання. Забезпечує всі етапи розроблення та реалізації проектів, а також підготовки контрактів, включаючи попереднє оцінювання проектів, укладання кон¬трактів, складання бюджетів, планування, контроль за виконанням проектів, а також гарантійне і післягарантійне обслуговування. Система автоматично складає замовлення на закупівлю та виготов¬лення виробів, необхідних для реалізації проектів, на транспортування, готує рахунки-фактури, здійснює контроль платежів.
Підсистема Baan-Сервіс призначена для автоматизації інфор-маційної підтримки процесу сервісного обслуговування і поточ-ного ремонту. Включає в себе модулі управління періодичним обслуговуванням і поточним ремонтом, обліку замовлень, управління договорами на обслуговування, розроблення графіків робіт для спеціалістів і графіків обслуговування, а також модуль аналізу витрат.
Підсистема Baan-Адміністратор діяльності підприємства призначена для створення робочого місця керівника підприємст-ва. Надає інструментарій для вдосконалення фінансово-госпо-дарської діяльності та отримання достовірної інформації за всіма напрямами діяльності компанії. Форма презентації даних дає змогу проводити швидкий аналіз для прийняття правильних рі-шень. Убудована «система раннього попередження» дає можли-вість своєчасно вносити необхідні корективи.
Підсистема Baan-Моделювання підприємства призначена для скорочення строків упровадження системи Baan. Основу під-системи становлять засоби прискореного налаштовування Orgware. Процес упровадження починається з опису референтної моделі, яка відповідає типу і профілю підприємства. На наступній стадії здійснюється коригування параметрів бізнес-моделі з урахуванням вимог замовника. Далі система конфігурується і для кожного конкретного користувача створюється меню, у структуру якого можуть бути включені інструкції та нормативні документи, потрібні для виконання окремих задач. До можливостей системи належить також аналіз діяльності підприємства, в результаті якого формуються рішення щодо модернізації виробництва, визначаються подальші напрями розвитку.
Підсистема Baan-Інструментальні засоби являє собою сере-довище розробника, в якому створюються і модифікуються за-стосування системи Baan. В інструментальну систему включено власну мову 4GL, а також програми для підтримки і налаштову-вання прикладного програмного забезпечення: драйвер бази да-них, логічний сервер, драйвер користувацького інтерфейсу, гра-фічні засоби і т. ін.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >