...
Комплексна система управління підприємством «IT-підприємство» PDF Печать E-mail

Комплексна система управління підприємством «IT-підприємство»

«ІТ-підприємство» (розробник — науково-виробниче підпри-ємство «Інформаційні технології», м. Київ) являє собою інтегро-вану повнофункціональну MRPII-систему, орієнтовану на великі і середні вітчизняні виробничі підприємства. Систему «ІТ-під-приємство» впроваджено на ВАТ «Завод «Ленінська кузня», ВАТ «Завод «Київпродмаш» (м. Київ), тепловозоремонтному заводі (м. Полтава), ВАТ «Хімволокно» (м. Чернігів), ВАТ «Саранськ-
кабель» (м. Саранськ) та ін.
Система «ІТ-підприємство» забезпечує повний набір функцій управління матеріальними, виробничими і фінансовими ресурсами; планування постачання, виробництва і продажу; планування завантаження виробничих потужностей; опису виробничих технологій і нормативів; контролю якості продукції. Система дає змогу відслідковувати механізми взаємодії з клієнтами. З метою супроводження клієнтів і замовлень у системі реалізовано елементи CRM-технологій.
Система «ІТ-підприємство» функціонує в архітектурі «клієнт-сервер» на платформі MS SQL Server 2000. Web-розширення системи дає змогу віддаленим користувачам приєднуватися до системи через Internet для складання замовлень на купівлю продукції, одержання довідок з бази даних і т. ін. Система може здійснювати обмін даними з додатками MS Office, Crystal Reports, поштовими службами, системами автоматизованого проектування.
Систему «ІТ-підприємство» побудовано за такими принципа-ми:
•    наявність блоку аналізу оперативної інформації;
•    єдиний інформаційний простір та інтегрованість системи — одноразове введення інформації в систему і доступність її для аналізу і розрахунків для всіх користувачів;
•    модульність системи і можливість поетапного впроваджен-ня;
•    адаптивність системи, наявність генераторів звітів, запитів, форм експорту інформації тощо;
•    відкритість системи;
•    санкціонування та авторизація доступу.
Структура системи об’єднує декілька контурів.
Контур оперативного управління підприємством складаєть-ся з підсистем, що забезпечують автоматизацію оперативного планування, обліку та управління виробничою діяльністю підп-риємства, й охоплює весь ланцюжок від розроблення технічної документації та управління угодами до складання варіантних ба-гаторівневих планів виробництва та обліку їх виконання, управ-ління якістю продукції і завантаженням виробничих потужнос-тей, управління матеріальними і фінансовими потоками. Підсис-теми оперативного управління забезпечують:
?    інформаційна система керівника — аналіз інформації з кон¬турів оперативного управління, планування, бухгалтерського обліку; налаштування необмеженої кількості показників для контролю та аналізу; використання графіки та технології «світлофору» для подання контрольованих даних; налаштування реакції системи для кожного рівня управління;
?    управління документообігом — розподіл доступу користу-вачів до документів; контроль виконання документів; наявність єдиного сховища документів; обмін між територіально віддале-ними підрозділами;
?    технічна підготовка виробництва — підтримка багаторів-невого складу виробів, модифікацій, видів виконання; інтеграцію з CAD-системами; багаторівневе нормування ресурсів, заміни ма¬теріалів; динаміку нормативів за періодами;
?    управління матеріальними ресурсами — планування потреби у матеріалах, оперативне лімітування матеріалів, виявлення дефіциту, облік руху і залишків матеріалів, облік матеріалів у виробництві, управління запасами;
?    оперативне управління виробництвом — об’ємне плану-вання виробництва, планування замовлень, календарні графіки, розрахунок дефіциту ресурсів;
?    управління завантаженням обладнання — облік обладнан-ня в цехах і формування графіків його роботи; об’ємне плануван-ня завантаження обладнання;
?    управління збутом продукції, маркетинг — облік розрахунків за договорами, планування продажу, формування прайс-листів, формування рахунків, наказів і накладних на відвантаження продукції, облік залишків готової продукції на складах і у підрозділах, зведений аналіз відвантаження продукції;
?    управління фінансовими розрахунками — багатовалютність, контроль стану розрахунків, контроль зобов’язань, аналіз дебі-торської і кредиторської заборгованості;
?    корпоративні засоби обліку та аналізу — одночасний облік за необмеженою кількістю підприємств; корпоративний обмін документами між підприємствами; консолідовану звітність; аналіз стану розрахунків з контрагентами по корпорації; консолідований аналіз стану матеріальний запасів;
?    облік готової продукції і напівфабрикатів — складський облік готової продукції в розрізі замовлень і партій; облік матеріальних цінностей і напівфабрикатів у виробництві; облік браку і відходів;
?    управління якістю — аналіз показників якості продукції, ма¬теріалів, сировини; формування сертифікатів на продукцію; статистичний контроль якості.
Контур фінансового і техніко-економічного планування об’єд¬нує такі підсистеми:
•    бюджетування — ведення бюджетів підрозділів, видів діяль-ності, підприємства; касовий бюджет; контроль бюджетів під час виписування документів;
•    платіжний календар — підтримка календарного плану пла-тежів та автоматичний облік виконання;
•    фінансовий аналіз — розрахунок коефіцієнтів ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності то-що;
•    техніко-економічне планування — планування виробництва і собівартості продукції, багатоваріантне калькулювання собівар-тості продукції, розрахунок цін, розрахунок точки беззбитковос-ті; зіставлення планової і фактичної собівартості.
Контур бухгалтерського обліку забезпечує наскрізне прохо-дження інформації від місць первинного обліку до бухгалтерії підприємства. Включає ієрархічну систему статей аналітичного обліку, апарат типових господарських операцій, контроль допус-тимих кореспонденцій рахунків, багатовалютний облік, налашто-вувані форми звітності. Підтримує розмежування доступу до до-кументів, рахунків обліку, ділянок бухобліку, підрозділів, періо-дів. Контур бухгалтерського обліку реалізує:
•    облік товарно-матеріальних цінностей і МШП;
•    облік розрахунків з контрагентами;
•    облік відвантаження та реалізації продукції і послуг;
•    фінансово-розрахункові операції;
•    зведений аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості;
•    облік фактичних витрат на виробництво;
•    податковий облік;
•    облік основних засобів;
•    Головна книга, зведена бухгалтерська і податкова звітність.
Контур управління персоналом об’єднує підсистеми:
?    облік кадрів — ведення картотеки особових справ, облік руху персоналу, підготовка наказів, ведення штатного розкладу;
?    табельний облік — варіантне налаштування табельного об-лі¬ку, погодинний табельний облік, формування типових форм та-беля;
?    заробітна плата — ведення картотеки особових листків; гнучке налаштування нарахувань і відрахувань; розрахунок ліка-р¬няних, відпускних, премій; облік заборгованості по зарплаті; дру¬кування розрахункових відомостей і листків;
?    відрядна зарплата — підтримання різних типів нарядів; налаштування розподілу; різні види нарахувань і доплат.
Контур адміністрування системи включає засоби:
•    ведення нормативно-довідкової інформації — ведення слов-ника даних, авторизація коригувань, контроль суперечливості;
•    інструментальні засоби користувачів — засоби розвитку системи, конструктор запитів, конструктор звітів, експорт звітів, інтеграція з Crystal Reports;
•    адміністрування інформаційної бази — засоби перегляду, резервного копіювання, автоматичного відновлення, модифікації словника тощо;
•    управління доступом і безпекою — підтримка прав доступу і меню користувачів, системи паролів, протоколювання дій корис-тувачів, ведення журналу подій.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >