...
Класифікація інформаційних систем менеджменту PDF Печать E-mail

Класифікація інформаційних систем менеджменту

Системи автоматизації управління за ступенем завершеності розробки поділяються на дві групи:
•    системи під замовлення (унікальні системи);
•    системи, що адаптуються.
Системи під замовлення (унікальні системи) — це системи, що створюються для конкретного підприємства, не мають анало-гів і не підлягають подальшому тиражуванню. Розроблення уні-кальних систем є доречним або для автоматизації діяльності під-приємств з унікальними характеристиками, або для розв’язання обмеженого кола спеціальних задач. Сфера застосування систем даної групи здебільшого обмежується органами державного управ¬ління, освіти, охорони здоров’я, військовими організаціями. Системи під замовлення або взагалі не мають прототипів, або використання прототипу потребує його значних змін.
Основою автоматизованої системи управління, що адаптує-ть¬ся, є базова система, яка містить у собі пакети прикладних
програм для розв’язання задач управління, засоби комплексуван-ня задач у необхідні конфігурації, засоби сполучання з іншими системами, зокрема із САПР. Базова система дає змогу створювати для підприємства гнучку, придатну до модифікації інформаційну систему, в якій сполучаються типові підходи до розв’язан¬ня задач управління та специфічні особливості підприємства. Базові системи здебільшого орієнтовані на певний клас підприємств і функціональну структуру інформаційної системи управління підприємством. Ці ознаки впливають на вибір базової системи і на процес створення ІС.
Прикладом засобу адаптації базових систем є методологія Orgware, використовувана фірмою BAAN.
За повнотою функцій управління, що автоматизуються в ін-фор¬маційних системах управління підприємством, організацією, мож¬на виділити такі чотири групи:
1. Системи нижнього рівня Low-End — прості системи, приз-начені для автоматизації малих підприємств. У системах цієї гру-пи практично повністю відсутнє налаштовування на параметри підприємства. Основні функції систем не є глибоко розгалуженими і розраховані на виконання досить обмеженої кількості стандартних бізнес-процесів. Здебільшого такі системи працюють на одному комп’ютері або в мережі з чотирьох-восьми комп’ютерів.
Прикладами систем Low-End є невеликі бухгалтерські, торго-вельні та складські системи (фірми «Інфін»).
2. Системи середнього рівня Middle-End — характеризуються більшою (порівняно з попередньою групою) глибиною і широ-тою охоплення функцій. Вони потребують налаштовування, яке здебільшого здійснюють спеціалісти фірми-розробника, а також навчання користувачів. Можливості систем цього рівня охоплю-ють автоматизацію десятків бізнес-процесів.
Системами середнього рівня є облікові системи, що дають змогу вести облік діяльності підприємства за багатьма напряма-ми: фінанси, логістика, персонал, збут (системи фірми «Парус»).
3. Системи вищого рівня High-End — мають розвинені механі-з¬ми налаштовування з великою кількістю встановлюваних пара-метрів, досить складні генератори звітів і призначені для застосування на середніх підприємствах або в організаціях, що не висувають особливих вимог до функціональності та гнучкості систем управління. Проте функціональність таких систем вже є досить розгалуженою і передбачає автоматизацію сотень бізнес-проце¬сів. Кількість користувачів системи може досягати кількох десятків. Працюють такі системи в мережах ПК у середовищі Windows NT, UNIX тощо.
Прикладами систем High-End є «IT-підприємство» та «Га-лактика».
4. ERP-системи (Enterprise Resource Planning) — забезпечують управління всіма ресурсами організації, містять описи тисяч біз-нес-процесів, можуть мати до 100 тис. налаштовуваних парамет-рів. Здебільшого у разі впровадження таких систем здійснюються моделювання існуючих на підприємстві бізнес-процесів і тривале налаштовування параметрів системи відповідно до вимог бізнесу. Системи можуть застосовуватись як на середніх, так і на дуже великих підприємствах і потребують упровадження на підприємстві спеціального підрозділу або групи спеціалістів, які здійснюватимуть переналаштовування системи відповідно до змін бізнес-процесів. Ці системи можуть працювати на різних платформах (NT, UNIX, AS/400, мейнфрейми) і з різними потужними СУБД.
Рівню ERP відповідають системи SAP R/3, BAAN, Oracle Application.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >