...
Класифікація бухгалтерських інформаційних систем за способом організації PDF Печать E-mail

Класифікація бухгалтерських інформаційних систем за способом організації

За способом організації бухгалтерські програми можуть бути поділені на такі групи.
1. Бухгалтерські системи з традиційною (класичною) схемою побудови. Системи складаються з модулів (АРМ), що від-повідають ділянкам бухгалтерського обліку: облік основних за-собів, складський облік, облік банківських операцій і т. ін. У кожному АРМ зібрано всі функції відповідної ділянки: в АРМ банківських операцій — оформлення платіжних документів, ре-єстрація виписок, формування журналів-ордерів, оборотно-саль-дових відомостей та ін.; в АРМ обліку основних засобів — функ-ції ведення картотеки, розрахунку зносу, формування інвентаризаційних відомостей і т. ін. Здебільшого в усіх таких програмах існує АРМ головного бухгалтера, в якому збираються всі проведення з основних АРМ, формуються документи вну-трішньої і зовнішньої звітності.
До інформаційних систем цього класу висуваються такі вимо-ги: повнота представлення функцій в АРМ (виконання всіх функ-цій ділянки обліку без потреби переходу до іншого АРМ); підт-римання взаємозв’язків між АРМ.
До цієї групи належать усі програми «Інтелект-Сервіс» (БЕМБІ, БЕСТ, БЕСТ-4), програма АБАКУС та ін.
2. Системи із зосередженням в АРМ однорідних дій (видова схема). У таких системах в окремому АРМ збираються всі дії з оформлення первинних документів незалежно від того, до якої ділянки обліку вони належать; в іншому АРМ — усі операції з проведення; у третьому — формування всіх звітів і т. ін. Задачі бухгалтерського персоналу зводяться до регулярного оформлен-ня первинних документів, з одного боку, і розвитку аналітичного обліку — з іншого.
За такої побудові системи значну роль відіграє механізм філь-трації. Наприклад, для одержання інформації по рахунках слід відфільтрувати їх з усього списку первинних документів; для одержання журналу операцій по основних засобах слід відфільт-рувати їх з загального набору проведень.
Прикладом видової побудови бухгалтерської системи є систе-ма «Парус».
3. Бухгалтерські програми з прив’язкою до журналу господарських операцій (журнальний спосіб). У такій програмі користувач починає роботу з журналом господарських операцій, а решта дій є похідними. Такій підхід зручний для малих підприємств, але зумовлює необхідність частих фільтрацій даних у разі великого обсягу і різноплановості звітної інформації.
За таким принципом побудовані системи «1С», «Турбо-Бух-галтер», «Інтегратор».
4. Системи з гнучким механізмом побудови містять засоби настроювання програми.
Система «Інтегратор» фірми «Інфософт» (Москва) початково поставляється з класичною схемою організації, але містить засо-би створення нових АРМ і навіть дає змогу створювати декілька однотипних АРМ, кожний з яких буде незалежним від решти.
Система RS-Bank («R-Stile Software Lab.») включає вбудоване спеціалізоване середовище розроблення програм RSL, за допомогою якого користувачі можуть реалізувати всі відсутні функції
(у тому числі й внутрішньобанківський бухгалтерський облік).
Продукти фірми «1С» розвиваються у напрямі розширення ін-струментальних засобів на базі власної платформи V7.
«Акцент-бухгалтерія» використовує мову програмування VBScript, конструктори первинних документів, майстри звітів, шаблонів бухгалтерських проведень, баз даних.


І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >