...
Класифікація бухгалтерських інформаційних систем за функціональними можливостями PDF Печать E-mail

Класифікація бухгалтерських інформаційних систем за функціональними можливостями

За функціональними можливостями бухгалтерські програ-ми поділяються на такі класи.
1. Міні-бухгалтерія. До цього класу належать програми, приз-начені для бухгалтерій з малою чисельністю працівників (від од-ного до трьох) без явного їх закріплення за конкретними розділа-ми обліку. Програми орієнтовані на малий бізнес і реалізують функції ведення синтетичного і вартісного аналітичного обліку, дають змогу вводити та обробляти бухгалтерські проведення, оформляти невелику кількість первинних документів і формува-ти звітність. На малих підприємствах основна частина робіт при-падає на фінансовий облік і значно менша — на ведення управ-лінського обліку.
Цей клас може бути представлений програмами: «Фінанси без проблем» («Хакерс-Дизайн», Маріуполь), «Міні-бухгалтерія» (фір¬ма «1С», Москва), «Бухгалтерія малого підприємства» (фірма «Фор», Москва).
2. Інтегрована бухгалтерська система. До цього класу нале-жать програми, що об’єднують і підтримують ведення всіх осно-в¬них функцій і розділів бухгалтерського обліку. Реалізовані в рамках єдиної програми, ці системи орієнтовані в основному на малий і середній бізнес і призначені для бухгалтерій чисельністю від двох до п’яти осіб. Інтегровані системи розраховані в основ-ному на роботу на одному комп’ютері, хоча можливі варіанти їх використання на декількох комп’ютерах, а також у локальній ме-режі. При цьому на кожному комп’ютері відображається здебіль-шого вся система.
Прикладами інтегрованих бухгалтерських систем є програми фірм «Інотек», «Модуль Пі» (Мінськ).
3. Бухгалтерський конструктор — бухгалтерська система з розширеними інструментальними можливостями. Така програм-на система являє собою універсальну заготовку, з якої за допомогою настроювання можна зробити програму для певного застосування (у певній фірмі). Програма включає спеціальну вбудовану процедурну мову (макромову), засоби налаштовування і має гнуч¬ку модульну архітектуру. Адаптація програми до конкретних умов обліку може здійснюватись або самим користувачем або дилером розробника.
До цього класу належать:
?    система «1С:Бухгалтерія», яка має вбудовану макромову, інструментальні засоби настроювання;
?    «Акцент-бухгалтерія» («Імпакт») — включає вбудовану об’єктно-орієнтовану мову VBScript, спеціальні засоби налашто-вування — «майстри»;
?    «Універсал» (ТОВ СофтПро) — включає середовище прое-к¬тування структур планів рахунків, об’єктів обліку, структур ре-жимів, первинних документів, схем проведень по них, методів перегляду, звітної документації.
4. Бухгалтерський комплекс. Являє собою комплекс програм, що реалізують функції як окремих розділів обліку, так і бухгал-терського обліку в цілому. Бухгалтерський комплекс реалізується як комплекс АРМ відповідних основних розділів або ділянок бух¬галтерського обліку і передбачає мережеві засоби обміну даними між окремими АРМ та об’єднання інформації для зведення балансу, одержання синтетичних вихідних форм і формування звітності. Він підтримує аналітичний облік у натурально-вартісному вимірі та аналітичний облік з розгорнутим відображенням залишків; надає можливість одночасної роботи з АРМ декількох користувачів; може включати елементи управління, аналізу, виробничого обліку і т. ін.
Такі програмні засоби призначені для автоматизації роботи бух¬галтерії з чисельністю персоналу більше п’яти осіб і з явним розподілом функцій між працівниками. Застосовуються в основному в середньому, а іноді й великому бізнесі або у бюджетній сфері.
До класу бухгалтерського комплексу належать програми фірм «Інтелект-Сервіс» (Росія) (БЕМБІ, БЕСТ-4), «Аргос», «Інфософт» (Москва), «Комтех+» («Комплексна планово-економічна і бухгал¬терська система»).
5. Бухгалтерія-Офіс — бухгалтерська підсистема у складі си-стеми автоматизації управління підприємством. Компонентами системи є: функціонально повна система бухгалтерського обліку, підсистеми планування, управління, діловодства, елементи аналізу та прийняття рішень тощо. Бухгалтерська підсистема у цій системі не є головною, більшого значення набуває підтримання фун¬кцій і задач управління.
Підсистема бухгалтерського обліку входить до складу про-грамних комплексів «Галактика», «ІТ-підприємство», «Комплек-с¬на планово-економічна і бухгалтерська система» (фірма «Ком-тех+», Москва), «Суперменеджер» (Москва) та ін.
6. Системи на замовлення — системи на базі типового бухгалтерського ядра, що індивідуально доопрацьовуються і впроваджу¬ються. Цьому класу притаманні індивідуальне налаштовування відповідно до вимог клієнта, навчання користувачів, введення в експлуатацію та обов’язкове подальше супроводження. Здебільшого такі системи мають високу вартість.
Подібні розробки пропонують фірми «Ост-Ін», «БІТ» (СПб), «Нікос-Софт», «Екософт» (Мінськ).
7. Системи обліку у міжнародних стандартах — системи, що забезпечують підтримання як вітчизняних, так і найбільш поширених західних стандартів обліку та звітності (GAAP, IAS), підтримують декілька мов і валют, найбільш поширені форми внутрішньофірмової звітності і т. ін. У першу чергу таким вимогам мають відповідати системи, призначені для інофірм і спільних підприємств. Останнім часом підтримання міжнародних стандартів реалізовано у більшості бухгалтерських інформаційних систем, зокрема у системах:
?    «Універсал» (ТОВ «СофтПро», Харків) — український стан¬дарт, GAAP, IAS;
?    «Облік у міжнародних стандартах» (фірма «Інотек»);
?    «1С:Бухгалтерія» — український стандарт, російський, GAAP.
8. Консультаційні бухгалтерські системи — системи для збе-рігання та регулярного оновлення баз нормативних документів і роботи з ними. Представниками таких систем є:
?    інтегрована система, що об’єднує «1С:Підприємство» і ком¬п’ютерну правову систему «Ліга:Закон» (спільний проект «Лабораторії Форт» і ІАЦ «Ліга»);
?    системи фірми «Консультант Плюс» (Москва): «Консуль-тант Плюс: Податки; Бухоблік» (включає федеральні нормативні документи з бухобліку та оподаткування), «Консультант-Фінан-сист» (містить консультації щодо застосування законодавства з бухобліку та оподаткування, банківської, інвестиційної і зовніш-ньоекономічної діяльності, з валютного регулювання, акціонер-них товариств, ринку цінних паперів);
?    система «Консультант-Бухгалтер» (фірма «Консультант Плюс»), яка дає змогу одержати консультацію з видів податків, внесків і платежів за ключовими словами, використовуючи пов-нотекстовий пошук. Крім того, необхідний матеріал можна знай-ти, здійснюючи пошук за Планом рахунків. За допомогою Плану рахунків можна описати будь-яку фінансово-господарську ситуа-цію на підприємстві й одержати відповідну консультацію. Попов-нення інформації у системі — одержання нормативних докумен-тів і актуальних консультацій — здійснюється за допомогою Загальноросійської мережі розповсюдження правової інформації «Консультант Плюс». Нормативні акти згідно з прямими догово-рами з федеральними відомствами одразу після прийняття пере-даються для внесення до систем «Консультант-Бухгалтер»;
?    система «Парус-консультант» (ТОВ «Парус») — являє собою інформаційно-аналітичну систему із законодавства України, що міс¬тить офіційні документи з бухобліку та аудиту, роз’яснювальну
інформацію, визначення юридичних і фінансово-економічних термінів, посилання на друковані видання. На теперішній час у базі даних ІАС «Парус-консультант» зібрано понад 60 000 нормативних документів України, що регулюють фінансово-господарську та адміністративну діяльність юридичних і фізичних осіб (порядок оподаткування, ведення бухобліку, зовнішньоекономічну діяльність і т. ін.). Система уможливлює актуа¬лізацію документації, контекстний пошук, прямі та зворотні гіпертекстові посилання на документи, створення «закладок» і добірок документів, збереження історії перегляду документів, передання текстів в MS Word. Система пошуку і відбору документів забезпечує пошук за темою, ключовими словами, словами з назви документа, за типом або характеристикою документа, за автором, номером і часовим ін-тервалом тощо.


І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >