...
Функціональна характеристика фінансово-аналітичних інформаційних систем PDF Печать E-mail

Функціональна характеристика фінансово-аналітичних інформаційних систем

Інформаційні системи фінансового аналізу об’єднують велику кількість систем різного призначення та функціональних можли-востей, серед яких — системи-аналізатори валютних ринків і ри-нків цінних паперів, інформаційні системи аналізу ефективності інвестиційних проектів, підсистеми фінансового планування та аналізу у межах інформаційних систем автоматизації управління підприємствами тощо.
Серед програмних інструментів, призначених для аналізу і прогнозування динаміки ринкових цін фінансових активів (акцій, облігацій, валюти, опціонів, фьючерсів і т. ін.) відомими є про-грами Trade Station Real Time, MetaStock, SuperCharts, Window On WallStreet, AIQ Trading Expert та інші. Програми забезпечу-ють: функції підключення до терміналів інформаційних агентств; щоденне відслідковування та збирання оперативних даних від зо-в¬нішніх інформаційних служб у режимі on-line; регулярне напов-нювання бази даних інформацією фундаментального та аналітич-ного характеру; технічний аналіз даних для підтримки прийняття рішень щодо купівлі або продажу цінних паперів; використання бібліотек фінансових індикаторів; визначення трендів динаміки цін цінних паперів; побудову діаграм тощо.
Інформаційні системи фінансового аналізу підприємницької діяльності слугують інструментом для керівників і фінансових аналітиків, який допомагає приймати обґрунтованіші управлінсь-кі рішення. Головним їх призначенням є аналіз поточного фінан-сового стану підприємства і вибір оптимальної стратегії його ро-звитку, розроблення інвестиційних проектів, управління збутом і маркетинговою діяльністю.
Програмні системи фінансового аналізу підприємницької дія-ль¬ності забезпечують реалізацію таких функцій:
•    можливість аналізу та оцінювання окремих показників виро-б¬ничо-фінансового стану підприємства за різними методиками і визначення тенденцій його змінювання;
•    економічний аналіз діяльності об’єкта дослідження, прогно-зування майбутнього стану;
•    відповідність методик аналізу та оцінювання міжнародним стандартам, можливість порівняння показників діяльності вітчиз-няних і зарубіжних фірм;
•    розрахунок варіантів бізнес-плану, ранжування варіантів за пріоритетами користувача;
•    розрахунок додаткових показників за алгоритмами користувача;
•    можливість одночасного використання великої кількості по-казників, залучення до аналізу різних факторів як економічного, так і неекономічного характеру;
•    можливість використання статичних і динамічних методів аналізу;
•    табличне і графічне подання інформації тощо.
Організацією UNIDO було розроблено низку фінансово-аналі-тичних програм для оцінювання бізнес-проектів і контролю фі-нансового стану бізнесу.
COMFAR (Computer model for feasibility analysis and reporting) Expert — програмний продукт, призначений для проведення фінансового та економічного оцінювання інвестиційних проектів. За його розроблення були розвинені положення Посібника з підготовки техніко-економічних досліджень (UNIDO). Програма надає користувачеві можливість моделювати короткострокову і довгострокову фінансову ситуацію для промислових і непромислових інвестиційних проектів різного типу — нових проектів, проектів реабілітації і розширення, спільних підприємств або проектів приватизації.
BEST (Business Environment Strategic Tool-kit) — комп’ю-терна програма для підтримання прийняття стратегічних рішень менеджера в умовах ринкової економіки виходячи з концепції одержання максимального прибутку. Програма побудована на використанні оригінальних економічних індикаторів для виміру ефективності виробництва і перетворює стратегічні цілі фірми у набір послідовних заходів і кроків до забезпечення ефективності бізнесу.
FIT (Financial Improvement Toolkit) — програма, що надає допомогу у прийнятті рішень на базі сучасних концепцій бізнесу. Оцінювання об’єкта господарювання здійснюється з використан-ням 23 індикаторів діяльності (інвестицій, маркетингу, доданої вартості, прибутку на одного працівника та ін.), які розрахову-
ються на базі бухгалтерських даних про прибутки, збитки та ба-лансу аналізованого об’єкта.
PHAROS Business Navigator — робочий інструмент для мене-джера, що контролює стан підприємства на базі оперативної ін-формації, яка зіставляється з агрегованими індикаторами бізнесу. Ключові індикатори подаються як модулі — маячки з кольоро-вими сигналами (зеленим — «усе краще, ніж планувалося», жов-тим — «усе йде, як заплановано», червоним — «значення зроби-лися неприйнятними, є проблеми»), а також із різноманітними графіками. Бізнес-навігація у PHAROS забезпечується роботою модулів: Витрати, Ефективність, Якість, Конкурентоспромож-ність, Вклад від продукції, Вклад від клієнтів. Модуль витрат за-безпечує менеджера інформацією для аналізу і прийняття рішень: середнім значенням витрат за категоріями, середньомісячним від¬ношенням фактичних витрат до запланованих у бюджеті за категоріями витрат, середньомісячним значенням планових витрат і т. ін. Колір маячка ефективності залежить від сполучення показників двох індикаторів: грошового потоку та норми прибутку.
Для керування бюджетом проекту призначено систему Cobra фірми Welcom Software. За розроблення системи враховувалися вимоги до систем управління, запропоновані Міністерством обо-рони США (Cost/Schedule Control System Criteria, C/SCSC). Сис-тема може застосовуватися не тільки комерційними, а й держав-ними організаціями. Cobra дає змогу планувати бюджет проекту «згори вниз», від попередньої узагальненої оцінки витрат до рів-ня окремих робіт, ураховуючи як витрати, так і фінансові надхо-дження. Можливе моделювання з урахуванням декількох джерел фінансування. Функції аналізу «що—якщо» (What—If) дають мо-ж¬ливість створювати та оцінювати декілька варіантів бюджету. Система має відкриту архітектуру і може використовуватись як самостійно, так і в рамках іншої ІС.
Функції фінансового планування та аналізу реалізовані у низці продуктів фірми «Про-Інвест-ІТ»: Project Expert, Audit Expert, Marketing Expert, Forecast Expert .
Програма Audit Expert являє собою інструмент комплексного аналізу фінансового стану і результатів діяльності підприємства. Вхідною інформацією для аналізу є бухгалтерський баланс і стан¬дартні фінансові звіти підприємства. Система уможливлює приведення їх до аналітичних таблиць, що відповідають міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (IAS) і дають змогу розрахувати показники ліквідності, стійкості, рентабельності та ділової активності підприємства, проаналізувати динаміку зміни структури балансу з різним часовим кроком, оцінити фінансовий стан підприємства. Програма автоматично виконує прогнозування фінансових звітів підприємства на заданий період часу і здійснює трендовий аналіз інформації. На базі результатів аналізу система автоматично формує експертний висновок. Audit Expert забезпечує можливості консолідації звітності декількох підприємств та їх ранжування, що може бути використане для порівняль¬ної оцінки підприємств.
Інформаційна система Marketing Expert надає користувачу можливість використання аналітичних методик (GAP-аналізу, се-г¬ментного аналізу, SWOT-аналізу, Portfolio-аналізу) для розроб-лення оптимальної маркетингової стратегії і тактики, оцінювання ризиків і розрахунку основних планових фінансових результатів. Система здійснює аналіз і оцінювання становища компанії у рин-ковому середовищі, порівняння зі збутовою діяльністю конку-рен¬тів, допомагає сформувати оптимальну структуру збуту. Сформований системою Marketing Expert стратегічний план маркетингу може бути експортований у систему Project Expert і використаний у модулі «План збуту».
Система Forecast Expert уможливлює прогнозування у сфері виробництва, маркетингу і фінансів. Система дає змогу з високим ступенем надійності передбачати попит на послуги або продук¬цію компанії, майбутні обсяги їх реалізації або прибутків компанії, залишки коштів на рахунках, а також курси валют, акцій або фьючерсів тощо. Forecast Expert спроможна запропонувати напрямок  до одержання максимального прибутку та знижує ризики прийняття рішень у фінансовому плануванні і керуванні.


І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >