...
Характеристика технології оперативного аналітичного оброблення даних OLAP PDF Печать E-mail

Характеристика технології оперативного аналітичного оброблення даних OLAP

Технологію оперативного аналітичного оброблення даних OLAP (OnLine Analytical Processing) було виокремлено як особливий підхід до оброблення даних у зв’язку з появою спеціальних засобів збереження та аналізу нагромаджених облікових даних. OLAP-програми являють собою сукупність засобів багатовимірного аналізу даних, накопичених у сховищі даних. Користувачу OLAP надається інтуїтивно зрозуміла модель даних, організована у вигляді багатовимірних кубів (Cubes). Осями — вимірами (Dimen¬sions) багатовимірної системи координат слугують основні атрибути аналізованого бізнес-процесу (наприклад, для процесу продажу — товар, регіон, тип покупця). На перетинах вимірів знаходяться дані, що кількісно характеризують процес, — міри (Measures) (наприклад, обсяги продажу, витрати). Значення, що відкладаються на осях кубу, називаються членами виміру (mem¬bers). Члени виміру можуть утворювати ієрархії, що складаються з декількох рівнів. Наприклад, для виміру «Час» ієрархією може бути «Рік ? квартали ? місяця ? тижні ? дні».
Системи на основі OLAP дають змогу аналітикам і менедже-рам, які потребують оперативного прийняття рішень, досягти ро-зуміння процесів, що відбуваються на підприємстві, шляхом швидкого інтерактивного доступу до даних у сховищі і виконан-ня над ними різноманітних аналітичних операцій: зрізів, поворо-тів, згорток, розгорток, проекцій тощо. OLAP-операції над дани-ми організовано так, щоб відобразити різні аспекти діяльності підприємства, наприклад:
•    базовий рівень або зведення даних, наприклад, загальна сума продажу по регіону за певний період;
•    зрізи даних, що стосуються певного періоду в минулому і поточного часу;
•    агрегування даних за певною ознакою (наприклад, за видами товарів) і можливість у режимі діалогу пересуватися по рівнях агрегації;
•    похідні дані, що підраховуються на базі збережуваних даних, (наприклад, різниця між фактичним і запланованим показ-ником).
Термін OLAP вперше було запропоновано Е. Ф. Коддом, ві-домим дослідником в галузі баз даних, коли він сформулював
(у 1993 р.) 12 визначальних принципів OLAP. У 1995 р. до них було додано ще 6 принципів. Усі вони розбиваються на такі гру-пи:
1.    Базові характеристики (багатовимірне подання даних, інтуї-тивне маніпулювання даними, доступність, пакетне отримання даних, моделі аналізу OLAP, архітектура «клієнт-сервер», прозо-рість, багатокористувацька підтримка).
2.    Спеціальні характеристики (оброблення ненормалізованих даних, збереження результатів OLAP, виокремлення відсутніх значень, ігнорування відсутніх значень у процесі аналізу).
3.    Особливості подання звітів (гнучкість формування звітів, стандартна продуктивність, автоматичне налаштовування фізич-ного рівня).
4.    Управління вимірами (універсальність вимірів, необмежена кількість вимірів і рівнів агрегації, необмежені операції між да-ними вимірів).
Різновиди OLAP
Залежно від способу зберігання інформації прикладні програ-ми OLAP поділяються на такі види:
•    MOLAP (Multidimensional OLAP) — і детальні дані, і їхні агрегати зберігаються у багатовимірній БД. При цьому забезпе-чується велика продуктивність роботи, але збільшуються витра-ти пам’яті;
•    ROLAP (Relational OLAP) — докладні дані зберігаються у реляційній БД; агрегати зберігаються у тій самій БД у спеціально створених службових таблицях. У цьому разі досягається еконо-мія пам’яті;
•    HOLAP (Hybrid OLAP) — докладні дані зберігаються у ре-ляційній БД, а агрегати — у багатовимірній БД.
Засоби OLAP-аналізу компанії Microsoft
У комплект Microsoft SQL Server 7.0 входить повнофункціо-нальний OLAP-сервер — OLAP Services for SQL Server. Для об-слуговування запитів клієнтів сервер використовує спеціальний протокол взаємодії і мову запитів.
Основним засобом адміністрування OLAP Services є OLAP Manager, за допомогою якого адміністратор може створювати бази даних і будувати куби. У цьому процесі йому допомагає май-
стер Cube Wizard, що здійснює формування кубів із реляційних баз даних. Вибір технології збереження здійснюється за допомо-гою майстра Storage Designe Wizard. Для кожного куба адмініст-ратор може вибрати будь-яку з трьох технологій збереження — MOLAP, ROLAP або HOLAP. MOLAP рекомендується викорис-товувати, коли потрібний швидкий доступ до невеликого або се-реднього обсягу даних.
Служба OLAP Services дає змогу управляти правами доступу користувачів до кубів. Користувачі відповідно до їхніх імен іден-ти¬фікуються в Windows NT. Права видаються на куб цілком і можуть бути трьох видів: «читання», «читання-запис» та «адміністрування».
Наступна версія продукту Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services, крім засобів побудови сховищ даних і OLAP, містить засоби Data Mining, нові засоби управління доступом до даних і безпекою, нові клієнтські утиліти для побудови і адміністрування багатовимірних сховищ і аналізу даних, а також надає можливос-ті для створення і адміністрування розподілених сховищ даних.
У ролі OLAP-клієнта OLAP Services може використовуватися Microsoft Excel 2000.
Засоби OLAP-аналізу корпорації Oracle
Корпорація Oracle розробила родину продуктів Oracle Express, яке об’єднує серверні та клієнтські засоби управління та аналізу багатовимірних даних:
•    Oracle Express Server — сервер багатовимірних баз даних, що забезпечує їх створення та використання у процесі аналізу;
•    Oracle Express Administrator — інтерфейсний програмний за-сіб для реалізації серверних функцій у зручному для користувача середовищі;
•    Personal Express — система управління багатовимірними ба-зами даних для персональних комп’ютерів;
•    Oracle Express Objects — об’єктно-орієнтований інструмен-тальний засіб для професійного розроблення прикладних про-грам клієнт-серверної архітектури;
•    Oracle Express Analyzer — засіб аналізу багатовимірних даних і підготовки презентацій, орієнтований на кінцевого корис-тувача;
•    Oracle Financial Analyzer — розподілена система OLAP-програм для планування, контролю та підготовки звітності з фі-нансової діяльності;
•    Oracle Sales Analyzer — засіб OLAP-аналізу корпоративних даних для підрозділів продажу та маркетингу;
•    Web Publisher та Oracle Express Web Agent — програмні про-дукти для підготовки Web-орієнтованих аналітичних прикладних програм.
Приклад роботи презентаційної аналітичної прикладної про-грами, створеної за допомогою засобів Oracle Express, наведено на рис. 7.1.

Крім інструментальних OLAP-засобів, розробники пропону-ють прикладні системи OLAP, які можуть надбудовуватися над існуючими в організації обліковими системами. Прикладом такої системи є аналітична система КАІСА (Корпоративна автома-тизована інформаційна система Аналітика) компанії «Бор-лас». Аналітичні додатки системи КАІСА розроблено із застосу-ванням інструментальних засобів Oracle Express. Система має клієнт-серверний режим роботи, модульну архітектуру, включає спеціальні засоби адміністрування моделей розрахунку інтег-раль¬них показників і допускає обмін даними з реляційними базами даних. Доступ до даних у системі може бути обмежений в обсязі окремих модулів, підрозділів, звітів. Функціональні характеристики системи забезпечують:
•    дружній багатофункціональний графічний інтерфейс;
•    подання інформації у табличному і графічному вигляді з по-трібним рівнем деталізації;
•    багатовимірний аналіз і відбір даних за багатьма критеріями;
•    розрахунок показників на базі зовнішніх джерел даних;
•    міжмодульні переходи — перехресний аналіз даних з вико-ристанням вибраної підмножини модулів системи;
•    статистичний аналіз історичних даних, прогнозування та мо-делювання показників;
•    вертикальний, горизонтальний та факторний аналіз.
На рис. 7.2 наведено структурну схему одного з модулів сис-теми КАІСА — Вітрини даних «Персонал». Джерелами даних для неї може слугувати інформація модулів управління персона-лом (HRMS) і заробітної плати Payroll системи управління підп-риємством Oracle Applications, а також інші джерела даних на пі-дприємстві та поза його межами. Модуль надає допомогу у розв’язанні таких аналітичних задач кадрової служби:
•    аналіз структури персоналу за віком, робочим стажем, про-фесійними характеристиками, статтю, національною ознакою;
•    розподіл працівників за посадами і відповідність робочих місць складу працівників підприємства;
•    аналіз динаміки плинності персоналу та зайнятості робочих місць;
•    оцінювання атестації, навчання та підвищення кваліфікації; робота з резервом та ротація кадрів; аналіз забезпеченості кадра-ми;
•    дослідження мотивації і структури оплати праці; оптимізація штатної структури і чисельності працівників; моделювання і пла-нування фонду оплати праці.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >