...
Характеристика підходів до проектування ІСМ PDF Печать E-mail

Характеристика підходів до проектування ІСМ

Інформаційна система (ІС) являє собою організаційно-техніч-ну систему, яка забезпечує вироблення рішень на основі автома-тизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (керу-вання, проектування, виробництво і т. ін.) або їх сполученнях.
Основними підходами до проектування інформаційних систем менеджменту є функціональний, об’єктно-орієнтований та процесно-орієнтований.
За функціонального підходу проблемна область менеджменту поділяється на окремі функціональні частини, які далі автомати-зуються у вигляді функціональних підсистем ІСМ, блоків задач і окремих задач. По суті функціональні задачі ІС відповідають конкретним функціям користувача.
Об’єктно-орієнтований підхід (ООП) передбачає проекту-вання інформаційної системи як сукупності об’єктів, що взаємо-діють один з одним, є екземплярами певного класу, причому кла-си створюють ієрархію. ООП відображує топологію об’єктно-орієнтованих мов високого рівня, як-от: Smalltalk, Object Pascal, C+ +, Ada тощо. Ці мови забезпечують можливість багаторазово-го використання створених раніше програмних компонентів, що полегшує процес створення і налаштовування програмного за-безпечення ІС. Це стає можливим завдяки тому, що дані та опе-рації розглядаються пов’язаними в одне ціле і приховані в окре-мих модулях — об’єктах, доступ до яких здійснюється за до-помогою певних інтерфейсів. Перевага такого підходу полягає у тому, що дані захищаються від прямого доступу, а тому довільні зміни у внутрішньому поданні якоїсь структури даних не впли-вають на решту модулів, якщо не змінюється інтерфейс.
Принциповим питанням за об’єктно-орієнтованого підходу є визначення об’єктів (класів об’єктів), важливих для проектованої ІС. Ідентифікація об’єктів здійснюється через аналіз характерис-тик проблемної області і включає розпізнавання доречних інфор-маційних об’єктів, а також їхніх властивостей, функцій та подій, що стосуються розв’язуваної задачі.
Основні принципи ООП — абстрагування, обмеження доступу, модульність, ієрархічність, типізація, паралелізм, стійкість. Аб-
страгування передбачає зосередження уваги на зовнішніх особ-ливостях об’єкта і дає змогу відокремити його суттєві характери-стики від несуттєвих. Обмеження доступу вимагає, щоб вибра-ний спосіб реалізації абстракції був схований і захищений для більшості об’єктів-користувачів, які можуть звертатися до даної абстракції. Модульність — це розділення програм на фрагменти, що окремо компілюються і мають між собою засоби сполучення. Структура модуля включає тіло модуля та інтерфейсну частину. Ранжована або упорядкована система абстракцій утворює ієрар-хію. Видами ієрархії є просте успадкування — коли один клас об’єктів використовує структурну або функціональну частину одного іншого класу, та множинне успадкування — коли клас об’єктів успадковує характеристики декількох інших класів. Ти-пізація — це обмеження, яке накладається на клас об’єктів і за-побігає взаємозаміні різних класів. Статична типізація встанов-лює незмінність типів усіх змінних і виразів уже під час компі-ляції програми, а динамічна дозволяє визначення типів під час виконання програми. Принципи успадкування та динамічної ти-пізації породжують властивість поліморфізму — певна об’явлена змінна може означати об’єкт будь-якого класу, який у свою чергу належить до певного суперкласу. Паралелізм характеризує можливість одночасного функціонування об’єктів, а стійкість означає можливість існування об’єкта у часі (пов’язана з технологією баз даних) і у просторі (у багатопроцесорних сис-темах).
Процесно-орієнтований підхід до створення ІСМ передбачає дослідження та автоматизацію бізнес-процесів, що відбуваються на підприємстві. Під бізнес-процесом розуміється множина у просторі та послідовність у часі внутрішніх видів діяльності під-приємства (організації), яка закінчується реалізацією потрібного клієнту продукту або послуги. З погляду керування підприємст-вом (організацією) такий підхід точніше відображає і характери-зує особливості та зміст управлінської діяльності.
Для цілей автоматизації використовуються різні типи моде-лей, найбільш повна класифікація яких міститься у стандартах IDEF (Integrated Computer Automated Manufacturing DEFinition). IDEF розглядається як сімейство методів і технологій для ство-рення моделей складних систем і проектування комп’ютерних систем. Усього передбачалося створити 14 стандартів, у тому числі:
•    IDEF0 — Моделювання функцій;
•    IDEF1 — Інформаційне моделювання (з 1985 р. — IDEF1Х);
•    IDEF1Х — Моделювання даних;
•    IDEF2 — Динамічне моделювання (не став стандартом де-факто);
•    IDEF4 — Об’єктно-орієнтовані методи проектування та ін.
Стандарт IDEF0 створено на базі технології моделювання SADT (Structured Analysis & Design Technique), широко викорис-товуваної для розроблення комп’ютерних систем.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >