...
CASE-технологія створення інформаційних систем PDF Печать E-mail

CASE-технологія створення інформаційних систем

CASE-технологія (Computer-Aided Software/System Engineer-ing) являє собою сукупність методологій аналізу, проектування, розроблення та супроводження складних систем програмного за-безпечення (ПЗ), підтриману комплексом взаємозв’язаних засобів автоматизації. CASE надає системним аналітикам, проектувальникам і програмістам інструментарій для автоматизації проектування і розроблення ПЗ.
Головна мета CASE-технології полягає у відокремленні прое-к¬тування ПЗ від його кодування і наступних етапів розроблення. Основний акцент у процесі створення ПЗ припадає на етапи ана-лізу і проектування, на відміну від кодування. Процес створення ПЗ із застосуванням CASE-засобів має такі переваги: підвищення якості ПЗ завдяки використанню засобів автоматичного контро-лю проекту; прискорення процесу проектування та розроблення; звільнення розробника від рутинної роботи і надання йому мож-ливості зосередитися на творчій частині розробки; підтримка ро-звитку та супроводження системи тощо.
CASE-засоби здійснюють автоматизовану підтримку робіт на всіх етапах життєвого циклу ПЗ. У процесі створення і редагу-вання проекту вони забезпечують роботу користувача в інтерак-тивному режимі з графічними моделями, підтримують організа-цію проекту у вигляді ієрархії рівнів абстракції, контролюють відповідність компонентів програмної системи.
До CASE-засобів відносять здебільшого будь-який програм-ний засіб, що забезпечує автоматичну допомогу в процесі розро-б¬лення ПЗ, його супроводження, а також під час управління про-
ектом. Сучасним CASE-засобам притаманні такі властивості:
•    застосування потужної графіки для подання і документуван-ня систем ПЗ, а також для поліпшення інтерфейсу з користува-чем;
•    використання комп’ютерного сховища, або репозиторію — бази даних CASE, в якій зберігається вся проектна інформація;
•    інтеграція інформації та інструментальних засобів, що дає змогу керувати всім процесом проектування і розроблення ПЗ, використовуючи засоби планування проекту;
•    застосування базових програмних засобів різного призна-чення (БД і СУБД, компілятори, налагоджувачі, документатори, текстові редактори, оболонки експертних систем і бази знань, мови четвертого покоління і т. ін.);
•    автоматична кодогенерація, призначена для  одержання ви-конуваних машинних кодів із специфікацій ПЗ;
•    обмеження складності з метою одержання керованих компо-нентів системи з простою структурою і доступних для огляду і розуміння;
•    гнучкість, яка забезпечує здатність до адаптації за зміни ви-мог і цілей проекту.
CASE-технологія передбачає використання різних за функціо-нальним призначенням груп засобів.
Засоби аналізу і проектування призначені для підтримки ви-значення системних вимог, створення специфікацій компонентів системи, проектування системи. В результаті формуються архітек¬тура системи і детальний проект, розроблений до рівня алгоритмів і структур даних. До цієї групи належать пакети CASE.Ана¬літик (Ейтекс), The Developer (ASYST Technologies), BPWin (Logic Works), Analist/Designer (Yourdon), Design/IDEF (Meta Software) та ін.
Засоби проектування баз даних забезпечують створення інфологічної та даталогічної моделей БД, нормалізацію відношень та автоматичну генерацію схем БД й описів файлів на рівні програмного коду. До цієї групи належать ERWin (Logic Works), Chen Toоlkit (Chen & Associates), S-Designor (SDP), Designer/2000 (Oracle).
Засоби програмування здійснюють підтримку програмування і тестування, а також автоматичну кодогенерацію зі специфікацій з одержанням повністю документованої виконуваної програми. В цю групу входять діаграмери і засоби роботи з репозиторієм, генератори та аналізатори кодів, генератори тестів, налагоджува-чі. Основні пакети: COBOL 2/Workbench (Mikro Focus), DECASE (DEC), APS (Sage Software).
Засоби супроводження і реінжинірингу забезпечують управ-ління функціонуванням системи, коригування та модифікацію, аналіз і реінжиніринг існуючої системи. До них належать документатори, аналізатори програм, засоби міграції, засоби реструктурування і реінжинірингу: Adpac CASE Tools (Adpac), Scan/COBOL і Super¬Structure (Computer Data Systems), Inspector/Recoder (Language Technology).
Засоби оточення включають засоби підтримки каркасів і пла-т¬форм для створення, інтеграції і надання CASE-засобам товарного вигляду: Multi/Cam (AGS Management Systems), Sylva Foundry (Cadware).
Засоби управління проектом призначені для підтримки пла-нування, контролю, керування та взаємодії у процесі розроблення і супроводження проектів: Project Workbench (Applied Business Technology).І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >