...
Реферат на тему: ПЕРИНАТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ У НОВОНАРОДЖЕНИХ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF Печать E-mail


В останні 5 років відбулися значні зміни у формуванні перинатальної патології у новонароджених. Значно збільшилась (на 29,5 %) захворюваність новонароджених, яка в 1998 році досягла рівня 260 на 1000 народжених живи¬ми (за даними акушерських стаціонарів). Зростання пери¬натальної патології у новонароджених зумовлено рядом факторів. У першу чергу, це стан здоров'я жінок. Встанов¬лено прямий кореляційний зв'язок між зростанням частоти і тяжкості екстрагенітальної патології у їх новонароджених.
Останнім часом збільшилась питома вага ускладнень вагітності (зокрема анемій, гестозів), пологів, що зумовле¬но впливом несприятливих екологічних, медико-соціальних та біологічних факторів. Більш повному виявленню захворювань у плода та новонародженого сприяло впро¬вадження в жіночих консультаціях, акушерських стаціо¬нарах сучасних методів пре- й постнатальної діагностики. Відповідну роль відіграли організаційні заходи, спрямо¬вані на більш повне забезпечення відділень новонародже¬них кваліфікованими лікарями-неонатологами, діагностич¬ним та лабораторним обладнанням.
Виявлено чітку залежність між рівнем кваліфікації ме¬дичного персоналу та кількістю виявлених захворювань у новонароджених перших 7 діб життя.
Впровадження сучасних методів діагностики та ліку¬вання плода і новонародженого в перинатальному періоді дозволили за останні 5 років знизити перинатальну смертність на 8,7%, ранню неонатальну — на 10,6%, не¬зважаючи на значне зростання виявлених захворювань у новонароджених.
У структурі захворюваності новонароджених ранньо¬го неонатального періоду найбільш значною (понад 30%) е внутрішньоматкова гіпоксія плода та асфіксія новона¬роджених, рівень якої зростає з кожним роком і в 1998 році становив 112,6%о. Високий рівень даної патології у ново¬народжених свідчить про недостатність заходів, спрямо¬ваних на охорону плода в анте- та інтранатальному періо¬дах. Це підтверджується стабільною тенденцією зростан¬ня кількості дітей, у яких при народженні діагностується, високим упродовж останніх років залишається показник захворюваності новонароджених на синдром дихальних розладів, недостатньо впроваджуються сучасні методи його профілактики, залишається високим рівень невино-шування вагітності.
Впровадження та удосконалення методів пренатальної ультразвукової діагностики забезпечили тенденцію до зменшення питомої ваги природжених вад розвитку в структурі захворюваності новонароджених.
Серед причин смертності дітей раннього неонатально¬го періоду синдром дихальних розладів займає перше місце (33,4%), вади розвитку — друге (25,3%), внутрішньомат¬кова гіпоксія плода й асфіксія новонароджених — третє (12,1%). Вдвічі за останній період зменшились втрати но¬вонароджених від пологового травматизму, гемолітичної хвороби новонароджених.
Пропонується комплекс заходів, спрямованих на запо¬бігання перинатальній патології та втраті новонародже¬них у ранньому неонатальному періоді.

 

Яндекс.Метрика >