...
Реферат на тему: “Невідклад-на допомга при травмах ока і допоміжно-го апарату” PDF Печать E-mail


Зоровий аналізатор є складовою частиною людського організму і від його нормального функціонування значною мірою залежить нор¬мальна діяльність усіх систем організму. Але ще більшою є залеж-ність органа зору від стану органів та систем цілого організму. Багато захво¬рювань ока розвиваються як наслідок тих чи інших захворю-вань. Це такі захворювання, як гайморит, хронічний тонзиліт, карієс, ревма¬тизм, туберкульоз, сифіліс, вірусні інфекції, а також колагенози, цук¬ровий діабет, гіпертонічна хвороба тощо. Нерідко зміни з боку очей можуть бути першими ознаками серйозних захворювань. Таки-ми, наприклад, є зміни на очному дні у разі пухлин головного мозку, че¬репно-мозкових травм, цукрового діабету. Тому так часто лікарі інших спеціальностей посилають хворих на консультацію до окуліста.
Чому таке велике значення надається офтальмології? Це пов'язано з тим, що зір відіграє велику роль у життєдіяльності лю¬дини. Більшість інформації, яку ми отримуємо ззовні, проходить через зоровий аналі-затор. Недаром народне прислів'я говорить, що краще один раз поба-чити, ніж сто разів почути. Коли зір зни¬жується, людина нерідко втрачає можливість працювати за спеціальністю, у разі значного зни-ження зору настає втрата за¬гальної працездатності, сліпнучи, людина стає інвалідом. Для ба¬гатьох людей нема нічого гіршого, ніж переста-ти бачити.
Перша   офтальмологічна   (кваліфікована) допомога здійснюєть-ся в МСБ, що при великому потоку уражених повинний бути посиле-ний офтальмологічною групою.  Обсяг лікувальної допомоги також мінімальний, головною задачею є ретельне сортування поранених і евакуація їх по призначенню.  Лише в рідкісних випадках можливо виконання найпростіших операцій типу кон’юнктивітомії і накладен-ня захисно-ізолюючих швів на віка.
Евакуацію уражених роблять по таких напрямках: 1) осіб із важ-кими і середньою тяжкістю пораненнями і контузіями органа зору - у госпіталь для поранених у голову, шию, хребет; 2) осіб із важкими опіками очей - у госпіталь для обпалених або в госпіталь із відділен-ням для обпалених; 3) осіб із легкими і середньою тяжкістю опіками, легкими пораненнями і захворюваннями органа зору - у госпіталь для легкоранених (ГЛР).
При поєднально-комбінативних ураженнях, що викликають тра-вму очей, сортування ранених особливо складне і повинна проводи-тися по ведучому ураженню.
Спеціалізована офтальмологічна допомога надається в госпіта-лях для поранених у голову, шию, хребет.  У першу чергу проводять-ся невідкладні хірургічні втручання, до числа яких відносяться: хірур-гічна обробка поранень очного яблука з ушивання, герметизацією ран, заміщення склоподібного тіла при його значній утраті, що спря-мовують шви при великих розірваннях і відривах вік, операції при важких опіках.  Всі інші втручання, у тому числі і видалення внутрі-шньоочних сторонніх тіл, не є невідкладними і провадяться в другу чергу, коли масове надходження уражених у госпіталь припиняється і спеціалізована офтальмологічна допомога може бути здійснена в пов-ному обсязі, на рівні сучасних вимог.
Невідкладна допомога при контузії очного яблука. Хворим з кон-тузією оч¬ного яблука вводять гемостатики (10 % розчин хлористого кальцію внутрішньовенне, дицинон, вікасол в ін'єкціях чи таб¬летках), накладають пов'язку і негайно направляють до окуліста.
Невідкладна допомога при пораненні придатків. За наявності ран придатків ока, так само як ран будь-якої локалізації, хворому вводять протиправ¬цеву сироватку. Якщо хворий не був щеплений, вводять та-кож протиправцевий анатоксин. Рани повік промивають 2 % розчи¬ном перекису водню. В око закрапують антибактеріальні краплі, на-кладають стерильну пов'язку і хворого направляють до окуліста.
Невідкладна допомога при пораненні очного яблука. Хворих з проникаючими пораненнями ока необхідно терміново направити до офтальмологічного трав¬матологічного центру. Для цього використо-вують машину швидкої допомоги або машину підприємства, де став-ся нещас¬ний випадок.
Хворому закрапують антибактеріальні краплі і накладають біноку-лярну пов'язку. Транспортування хворого здійснюють у положенні лежачи на спині. Його повинен супроводжувати фельд¬шер або меди-чна сестра.
Невідкладна допомога при проникаючому пораненні очного яб-лука. Сторонні тіла рогівки не¬обхідно зразу ж видалити. Для цього після епібульбарної ане¬стезії списовидною голкою «підважують» стороннє тіло і вида-
ляють його. Рухи списовидної голки повинні бути спрямовані від центру рогівки до периферії. Якщо навколо стороннього тіла є поясок іржі, його теж треба видалити. Під час маніпу¬ляції хворий не повинен рухати головою і оком. Повіки фіксують великим і вказівним пальця-ми.
Сторонні тіла з глибоких шарів рогівки може видаляти лише офта-льмолог з використанням щілинної лампи або опера¬ційного мікро-скопа.
Після видалення сторонніх тіл обов'язково призначають ан¬тибактеріальні краплі і мазі.
Ерозія рогівки завдяки швидкому розмноженню епітелі¬альних клі-тин загоюється самостійно. Але для профілактики виникнення бакте-ріальних кератитів призначають антибак¬теріальні краплі і мазі. Інко-ли для стимулювання епітелізації використовують інстиляції 1% роз-чину хініну. Місцеві анесте¬тики, які інколи застосовують для зняття больового синдрому, протипоказані, оскільки вони гальмують епіте-лізацію.
Лікування непроникаючих поранень рогівки таке ж, як і травмати-чних ерозій. Шви на рану, як правило, не накладають.
Для попередження ускладнень у вигляді виразки рогівки за умови будь-якої травми ока необхідно впевнитися, що у хво¬рого немає дак-ріоциститу, натискаючи на ділянку слізного мішка.
Невідкладна допомога при опіку очного яблука. У разі термічних опіків у кон'юнктивальний мішок закрапують антибактеріальні краплі і закладають антибактеріальну мазь.
Якщо опіки хімічні, дуже важливо негайно промити око. Бажано у разі опіків лугами промивати око 2—3 % розчином борної кислоти, а опіків кислотами — 2% розчином натрію гідрокарбонату. Але якщо готового розчину немає під руками, не слід витрачати час на його приготування, набагато важ¬ливіше промити око негайно. Для проми-вання найзручніше використовувати гумову грушу. Якщо в кон'юнк-тивальну по¬рожнину потрапили тверді речовини (вапно, цемент, ка-лію перманганат тощо), необхідно старанно видалити всі частинки вологим ватним тампоном. Для цього вивертають нижню і верхню повіки, а у верхнє склепіння вводять вологий ватний тампон, накру-чений на скляну паличку. Така процедура інколи дуже болюча. Тому перед цим у око закрапують анестетики, іноді застосовують ін'єкції анальгетиків. Після промивання і видалення опікових агентів закра-пують антибактеріальні краплі і закладають антибактеріальну мазь.
Отже, офтальмологія в Україні має глибокі історичні корені, чітко сформовану структуру, високі науковий та практичний рівень надан-ня допомоги очним хворим. Офтальмологія є дуже цікавою галуззю медицини. У ній поєднуються терапевтичні і хірургічні методи ліку-вання, апаратні та клінічні способи дослідження, необхідність знання фізики, анатомії і багатьох суміжних спеціальностей.

 

Яндекс.Метрика >