...
Микола Іванович Пирогов PDF Печать E-mail


Микола Іванович Пирогов —
засновник вітчизняної оперативної
хірургії і топографічної анатомії.


Основоположником топографічної анатомії є геніальний російсь-кий вчений Микола Іванович Пирогов. Праці Пирогова принесли йому світову славу і змінили уяву про те, як треба, вивчати топографічну анатомію.
Микола Іванович Пирогов народився в Москві у 1810 р. Початкове навчання дістав вдома. В лютому 1822р. був зарахований в пансіон Кряжова.
Продовжити навчання допоміг професор медичного університету. Є.О. Мухін, добрий друг сім'ї Пирогових, він рекомендував готувати хлопця до вступу в університет.
В 1824р. у віці 14 р., Пирогов вступив до університету, який закін-чив у 1928р. з відзнакою.
До моменту закінчення Пироговим університету за рішенням царя був організований при Дерптському університеті професорський ін-ститут, який створили для підготовки студентів профе¬сорів, що за-кінчили університет успішно. Пирогов (П) старанно готувався до екза-менів, мав велике бажання вивчити фізіологію. Але такого факультету не було, і він вступив на хірургію.

В Дерпті він зосереджує свою увагу не стільки на клінічній хірур-гії, як на анатомії і експериментальній хірургії.
В 1829 р. Пирогов блискавично виконав дослід "Що спостеріга-ється при перев'язках великих артеріальних судин? ", Діставши за нього золоту медаль.

Тема дисертації була обрана самим Пироговим: Чи є перев'язка черевної аорти при аневризмі легковиконуючим і безпечним втручан-ням? " Захист дисертації відбувся в 1832р. Досліди прово¬дились на тва-ринах. Якщо після перев'язки черевної аорти зробити рану на стегновій артерії, то з неї витікатиме кров .Звідки вона взялась?
Після тривалого дослідження її. Довів існування додаткового або, як кажуть вчені-хірурги, колатерального кровообігу. Він запропонував
2 способи доступу до аорти:
1) черезочеревний;
2) позаочеревенний.

В його праці були вказані основні питання, які мали б виникати у хі-рурга під час операції.
1. Яка будова і функції цього органа, що буде оперований?
2. Яке розташування цього органу відносно сусідніх?
3. В чому полягає захворювання цього органу?
4. Як діє на орган оперативне втручання?
Це був голос нової оперативної хірургії — так вважали ведучі хіру-рги світу.
Ця праця, яка. пов'язувала питання практичної хірургії з топогра-фічною анатомією і фізіологією була настільки принциповою, новою і яскраво, що змусила заговорити про неї весь світ.
Пирогов раніше за всіх хірургів почав проводити експерименти на тваринах. У цьому і його заслуга перед наукою.
В травні 1833р. Пирогов вирушає до Німеччини. Продовжує нада-вати велику роль топографічній анатомії і оперативній хірургії. Тут Пирогов опанував хірургічну техніку, працюючи в Берлінській клініці.
Він зустрів відомого хірурга Диффенбаха. Але найкращого вчителя він знайшов в Геттінгені, це був професор Лангенбек. Лангенбек навчив його точності хірургічних прийомів. “Не натискувати, а тягнути” - го-ворив він. – Ніж це смичок в руці хірурга! ". Він вчив слухати його мело-дію кожної операції. Він показував Пирогову, як пристосувати рухи ніг і всього тіла до оперуючої руки.

Наведу такий випадок із життя відомого вченого. В 1835р. Пиро-гов повертається в Росію. В Ризі він вперше оперує як вчитель. Старий госпітальний ординатор, який чверть віку озброєний скальпелем, сказав Пирогову " :
– Ви нас навчили того, чого ні ми, ні наші вчителі не знали ".
Тут він закінчив свою класичну працю. “Хірургічна анатомія арте-ріальних стовбурців і фіксації, за яку дістав Демидовську премію. Ця праця вперше була надрукована в 1937р. німецькою і латинською мова-ми. Одночасно виходить його монографія. “Про переріз аххілового су-хожилля”, - це результат 4-річних дослідів на тваринах і спостережень за хворими.
Ця монографія має науково-практичне значення, а саме: в рекомен-дації ефективного лікування клишоногості.
Досліди Пирогова з перев'язкою аххілового сухожилля і результати вивчення процесів загоєння, ран сухожилля не втратив своєї цінності до цього часу.
В жовтні 1840р. Пирогов став професором Петербурзької медико-
хірургічної академії.
В Петербурзі він займався наукою, керуючи хірургічною кліткою, читаючи лекції по оперативній хірургії, топографічній анатомії і пата-натомії.
Пирогов вперше поєднав викладання топографічної анатомії з опе-ративною хірургією, вченням про операції.
Від часів Пирогова обидва предмети ( двоєдина дисципліна) викла-даються на кафедрах оперативної хірургії і топографічної анатомії у вищих медичних закладах.

Одночасно  в  Петербурзі  його   призначили   директором інстру-ментального заводу, де виготовлялись і вдосконалювались хірургічні ін-струменти. Пирогов вперше в Росії виконав операцію на щитовидній за-лозі, видаливши зоб.
Є певні заслуги Пирогова в пластичній хірургії. Він робив пластичні операції на обличчі. Він започаткував кістково-пластичну хірургію.
В 1840р. вийшла книга “Анатомічні ілюстрації людського тіла, які були призначені для лікарів судекспертів.
Анатомічні досліди були базою успішного розвитку хірургії. З них Пирогов започаткував основи топографічної анатомії і оперативної хі-рургії”.
“Топографічна   анатомія   ілюстрована  розрізами,   які здійсню-валися на заморожених тілах в трьох напрямках (друкувалися окремими випусками з поясненнями на латині 1851 - 1859років) Пирогов встановив важливі для хірургічної практики закони взаєморозташування кровоно-сних судин і фасцій, які формують основу топографічної анатомії, як науки.
В ній Пирогов описав розташування артеріальних стовбурців і фа-сцій, які покриті шарами так як бачить їх хірург під час операцій.
В “Топографічній анатомії”, яка представлена чотирьох тонним атласом, 212 таблицями, із зображенням 970 розтинів тіла і пояснення до них. Пирогов зібрав цінний матеріал, що характеризує взаємне роз-ташування органів у всіх ділянках людського тіла.
Великою заслугою Пирогова є те, що він використовував свій ме-тод розтинів для вивчення не тільки морфології, але і функції того чи іншого органу.
Для оточнення топографії внутрішні органи Пирогов перед замо-роженням трупів наповнював шлунок і сечовий міхур водою, а кишечник повітрям. Він вводив рідини в порожнини плеври, очеревини, щоб визна-чити зміщення серця при плевритах, і чи зміщується положення органів черевної порожнини при асцитах.
Для Пирогова топографія була найважливішою. “Анатомічне- хі-рургічний малюнок повинен служити тим для хірурга, що й карта для мандрівника.
Пирогов назвав це “льодяною анатомією”. Він тримав труп 2-3 дні на холоді, доводив його до “щільності твердого дерева”. Потім він міг поводитись з тілом, як з деревом, не боячись попадання повітря і роз-паду тканин. Він розтинав труп на такі паралельні пластини. Точність розпилів дуже висока, а товщина кожної пластини 6-8мм.
Розтин робиться в 3 напрямках: поперечному, повздовж¬ньому, пе-редньозадньому.

Робота йшла годинами: кожну пластину треба було не тільки ви-готовити, але й зберегти. Тут, в кімнаті, замерзлі пластини-розпили покривав розкресленим на квадрати склом і в натуральній величині за-мальовував на аркуші паперу. Пирогов в першим у світі провів досліди у таких великих масштабах на трупах. Це виявилось першим кроком до вирішення питань з стенографічної анатомії і оперативної хірургії. У клінічних працях він описав гіпсову пов'язку, яка мала велике значення при лікуванні переломів.
У 1854році Пироговим була описана кістково-пластична операція на гомілці. Це була. перша в історії оперативної-хірургії кісткова-пластична операція, внаслідок якої Пирогов зумів видовжити вкорочену після ураження нижню кінцівку.  Анатомічно-фізіологічний напрямок у розвитку анатомії і хірургії, стає основою вітчизняної оперативної хі-рургії. Протягом усього життя Пирогов пов'язував теорію з практи-кою, вірив у велике значення науки. У своїх працях Пирогов писав, що майбутнє належатиме профілактичній медицині. У 185броці, у віці 46років Пирогов змінює роботу в Академії на вихователя навчального округу в Одесі.
Тут він приймав хворих двічі на тиждень. Лікував безкоштовно, і навіть давав хворим - злидарям гроші на ліки. Згодом Пирогов переїхав до Києва. В Києві “поставив медицину на ноги”. Він пропонував змінити весь порядок київського медінституту: знищити мундири, щоб не було нагляду за студентами, відкрити вхід в університет для всіх (бідних, осіб інших національностей). 18 березня 1861року його було звільнено за станом здоров'я. Пирогов придбав маєток у селі Вишня, що на Віннич-чині ( України). Тут він продовжує працювати. Він підводив підсумки, стоячи біля операційного стола. Із різних куточків Імперії їхали люди до Пирогова на операцію. Із заміток Пирогова:
– Найкращі результати я дістав із практики у цьому селі. Тільки за півтора року проведено 200 серйозних операцій - і ні одної гнійної інфек-ції, ні одної смерті.
Пирогов вчить хворих самостійно слідкувати за собою. Останні роки свого життя Пирогов провів у Вишні. Важко захворівши, він сам собі виставив діагноз — це був ясний і безнадійний діагноз, який Пирогов записав собі на клаптику паперу.
І 23.11. 1881року Н.І.Пирогов помер у Вишні, що на Вінниччині (Украї-на). Помираючи, він впав у забуття, марив. Але перед смертю йому стало легше і він попросив дати йому пальто, бо треба було йти. На-віть у забутті він щось робив. Йому було ніколи. Він спішив.

 

Яндекс.Метрика >