...
Крок тести Сестринська справа 2007 рік PDF Печать E-mail

Крок М. Сестринська справа
2007 рік


1. У пацієнта перелом лівої плечової кістки. Вам необхідно накласти шину Крамера. Визначте правильність мето¬дики накладання шини:
A. Від променезап'ясткового суглоба лівої кінцівки до лопатки правої верхньої кінцівки
B. Від пальців лівої кисті до лівого пле¬чового суглоба
C. Від лівого ліктьового суглоба до ліво¬го плечового суглоба
D. Від кінчиків пальців лівої кисті до вну¬трішнього краю лопатки правої верхньої кінцівки
E. Від нижньої третини передпліччя до внутрішнього краю лопатки лівої верхньої кінцівки

2. Дитина віком 1 рік 8 місяців хворіє на грип, отримує лікування на дому. Об'є¬ктивно: стан важкий, t - 39,5°С, мля¬вість, кінцівки холодні на дотик, тахі¬кардія. Який стан розвинувся у дитини?
A. Пневмонія
B. Сепсис
C. Менінгіт
D. Гіпертермія, рожева лихоманка
E. Гіпертермія, бліда лихоманка

3. Пацієнту 45-ти років, який знаходи¬ться в ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет, призначено аналіз сечі на наявність глюкози. Про¬тягом якого часу проводиться це дослідження?
A. Протягом 6-ти годин
B. Протягом доби
C. Протягом 3-х годин
D. Протягом 3-х діб
E. Протягом 10-ти годин

4 Хворий 24-х років надійшов на плано¬ву операцію з приводу правобічної па¬хвинної грижі. Протягом якого часу ме¬дична сестра повинна проводити доопераційне навчання пацієнта?
A. Не більше 24 годин
B. Протягом усього доопераційного періоду
C. Протягом останнього вечора перед операцією
D. Не менше 48 годин
E. Протягом двох годин

5. Виконуючи призначення лікаря (забір крові для бактеріологічного досліджен¬ня) медична сестра зібрала кров у суху чисту пробірку. В яку ємність слід збира¬ти кров для такого дослідження?
A. У конусоподібну пробірку
B. У пробірку із гепарином
C. У чистий флакон
D. У флакон із глюкозою
E. У стерильну пробірку

6. Пацієнтка 42-х років перебуває на лі¬куванні в гематологічному відділенні з приводу анемії. Лікар призначив дослі¬дження калу на приховану кров. Які хар¬чові продукти слід вилучити із раціону під час підготовки до цього досліджен¬ня?
A. Молоко
B. Каші
C. М'ясо
D. Солодощі
Е. Хліб

7. Пацієнт 32-х років лікується в тера¬певтичному відділенні з приводу пнев¬монії. У зв'язку з неефективністю по¬передньої терапії лікар призначив но¬вий антибіотик - цефазолін. Раптово у пацієнта з'явилось відчуття жару, потім став блідим, утруднення дихання; пульс ниткоподібний, AT- 85/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло в пацієнта?
А. Анафілактичний шок
B. Колапс
С. Набряк легень
D. Набряк Квінке
E. Напад ядухи

8. Найпоширенішим ускладненням з бо¬ку дихальної системи, що розвивається на 2-3 добу при інсульті, є:
А. Абсцес легені
В. Гіпостатична пневмонія
C. Бронхіальна астма
D. Ексудативний плеврит
E. Гострий бронхіт

9. Пацієнт 38-ми років протягом 7-ми ро¬ків хворіє на хронічний обструктивний бронхіт. Турбує задишка, котра поси¬люється навіть при незначному наван¬таженні, малопродуктивний кашель. До якого найбільш інформативного обсте¬ження, стосовно порушення функції ди¬хання, медсестра повинна підготувати пацієнта?
A. Комп'ютерна томографія легень
B. Бронхоскопія
C. Рентгенографія органів грудної клітки
D. Спірографія
E. Бронхографія

10. У новонародженої дитини голова по¬стійно нахилена вліво, підборіддя по¬вернене вліво. Об'єктивно: пальпується валик у ділянці лівого груднино-ключично-соскоподібного м'яза. Якій, патології, найбільш вірогідно, відпові¬дають зазначені ознаки?
A. Тотальний параліч
B. Параліч Ерба
C. Ізольоване ураження ліктьового нерва
D. Ураження плечового сплетіння
E. Кривошия

11. Хворий 42-х років госпіталізований до інфекційної лікарні з діагнозом че¬ревний тиф. Назвіть найбільш вірогідне джерело інфекції:
A. Хворі свині
B. Інфіковані м'ясопродукти
Є. Хвора людина або бактеріоносій
D. Хворі щурі та миші
E. Інфікована вода

12.  Під час обстеження пацієнтки 33-х років був діагностований кольпіт. Яка основна проблема в даному випадку?
A. Кровотеча
B. Підвищення температури тіла
C. Гнійні виділення
D. Озноб
E. Біль внизу живота

13. У післяпологовій палаті знаходиться породілля, яка народила мертву дитину. Вона ходить по палаті, розмовляє і "ко¬лише на руках дитину", ображається, що її дитини ніхто з оточуючих не бачить. Яка проблема виникла в пацієнтки?
A. Депресивний стан
B. Патологічна реакція горя
C. Порушення свідомості
D. Відмова від приймання ліків
E. Зміна розумового процесу

14. Хворому призначено переливання плазми. Яку пробу необхідно провести перед цією процедурою?
A. Не проводять ніякої
B. Біологічна
C. На резус-сумісність
D. Внутрішньошкірна непереносимість
E. На групову сумісність

15. У пацієнта з хронічною серцевою не¬достатністю в стадії декомпенсації ви¬значено: ЧСС- 140/хв, a Ps- 667хв. Назвіть медичний термін даної патології:
A. Екстрасистолія
B. Дефіцит пульсу
C. Тахікардія     '
D. Брадикардія
E. Миготлива аритмія

16 Медична сестра відмітила у пацієнта в III періоді гарячки критичне зниження температури. Вкажіть, з боку якої си¬стеми, в першу чергу, може виникнути ускладнення?
A. Опорно-рухова
B. Серцево-судинна
С. Центральна нервова
D. Травна
E. Дихальна

17. Пацієнт скаржиться на загальне не¬здужання, біль голови, мерзлякуватість.  Шкіра холодна на дотик, набула вигляду "гусячої". Які заходи повинна здійснити медсестра?
A. Спостерігати за пульсом, артеріальним тиском, диханням
B. Дати жарознижувальні препарати
C. Пацієнта укласти в ліжко, обкласти грілками, напоїти гарячим чаєм
D. Покласти холодний компрес на лоб
E. Встановити індивідуальний сестрин¬ський пост

18. Пацієнту 50-ти років лікар призначив щогодини досліджувати пульс і допові¬дати результат. Які властивості пульсу медична сестра повинна визначити?
A. Пульсові коливання, наповнення, напруження
B. Ритм, висоту, швидкість, наповнення
C. Ритм, частоту, наповнення, напруження
D. Частоту, напруження, висоту
E. Систолічний та діастолічний тиск крові

19. У хворого 30-ти років після фізично¬го навантаження з'явилася кровотеча з носа. Шкірні покриви бліді, пульс ча¬стий, артеріальний тиск знижений. Які першочергові дії медичної сестри в да¬ній ситуації?
A. Зробити передню тампонаду носа
B. Ввести кровоспинні засоби
C. Покласти хворого на кушетку
D. Зробити задню тампонаду носа
E. Ввести в носовий хід турунду

20. Вагітна 25-ти років знаходиться в па¬латі патології. Вагітність перша, 28 ти¬жнів, положення плода повздовжнє, передлежить голівка, притиснута до вхо¬ду в малий таз, ІІ позиція, передній вид. Де найкраще вислуховувати серцебиття плода?
A. Ліворуч вище пупка
B. Праворуч нижче пупка
C. Праворуч на рівні пупка
D. Ліворуч нижче пупка
E. Праворуч вище пупка

21. У породіллі 28-ми років на 4 добу пі¬сля пологів температура тіла підвищи¬лася до 38°С. Відзначалося порушення загального стану; лохії набули гнійно-кров'янистого характеру з неприємним запахом. При бімануальному досліджен¬ні: матка м'яка, болюча, збільшена. Яко¬му післяпологовому захворюванню від повідає ця клінічна картина?
A. Пельвіоперитоніт
B. Сальпінгоофорит
C. Післяпологова виразка
D. Параметрит
E. Ендометрит

22. Пацієнт 45-ти років знаходиться на відпочинку в санаторії. Йому призначе¬но бальнеотерапію. Назвіть температу¬ру води для прохолодної ванни:
A. Понад 40°С
B. До 33°С
C. 38 - 40°С
D. Нижче 20°С
E. 34 - 36°С

23. Проводиться лікування клапанного пневмотораксу. Медична сестра за призначенням лікаря приготувала: пункційну голку, натягнула на неї гумову трубку, до якої прив'язала палець від гумової ру¬кавички, розрізавши його і опустивши у флакон з антисептиком. Як називається такий дренаж?
A. Редоку
B. Букатько
C. Бюлау
D. Суботіна-Пертеса
E. Кімбаровського

24. У жінки 24-х років на шкірі обличчя спостерігається яскраве почервоніння, набряк, явища мокнуття. Вкажіть фор¬му застосування зовнішнього лікарсько¬го засобу:
A. Крем
B. Збовтувальна суспензія
C. Мазь
D. Присипка
E. Примочка

25. При проведенні профілактичного огляду в школі у дитини 8-ми років на во¬лосистій частині голови виявлено два во¬гнища рожевого кольору круглої форми з чіткими межами, висівкоподібним лу¬щенням на поверхні та обламаним во¬лоссям на рівні 3-6 мм від поверхні шкіри. Для якого захворювання характерні дані ознаки?
A. Гніздова плішивість
B. Стрептококовий імпетиго
C. Головна вошивість
D. Мікроспорія
Е. Різнокольоровий лишай

26. На прийом звернувся чоловік 35-ти років зі скаргами на переймоподібний біль у попереку з лівого боку, який ір¬радіює в статеві органи, часте сечови¬пускання. Об'єктивно: пацієнт неспокій¬ний, часто міняє положення внаслідок нестерпного болю. Який симптом буде найбільш інформативним для уточнен¬ня діагнозу?
A. Ситковського
B. Валя
C. Щоткіна-Блюмберга
D. Ровзінга
E. Пастернацького

27. Хвора 38-ми років оперована вранці-з приводу вузлового зоба. Чергова ме¬дична сестра ввечері звернула увагу, що пов'язка на шиї рясно просякла кров'ю. Назвіть пріоритетні дії медичної сестри:
A. Здійснити перев'язку, покласти міхур з льодом на рану
B. Здійснити перев'язку та викликати лаборанта
C. Здійснити перев'язку, виміряти артері¬альний тиск, пульс
D. Викликати лікаря
E. Покласти на рану міхур з льодом та викликати лікаря

28. На планову операцію готується па¬цієнт 60-ти років, який палить та мас високий ризик розвитку ателектазу та пневмонії в післяопераційний період. На що саме, у першу чергу, має спрямувати свої дії медична сестра при доопераційній підготовці даного хворого?
A. Переконати пацієнта відмовитись від паління в післяопераційний період
B. Навчити пацієнта глибокому диханню та кашлю
C. Підібрати антибіотик згідно з чутливі¬стю мікрофлори харкотиння
D. Провести курс дихальної гімнастики
E. Провести курс оксигенотерапії

29. У жінки при проведенні дворучного дослідження виявлена кіста правого яє¬чника, симптоми подразнення очереви¬ни. Скарги хворої на різкий біль внизу живота після швидкої зміни положення тіла. Якому діагнозу відповідає зазначе¬на картина?
A. Апоплексія яєчника
B. Перекрут ніжки кісти
C. Нагноєння кісти
D. Порушена позаматкова вагітність
E. Злоякісне переродження пухлини

30. Біля ліжка пацієнта з гарячкою у другій стадії необхідно облаштувати ін¬дивідуальний сестринський пост, у зв'яз¬ку з можливим розвитком:
A. Марення
B. Критичного зниження температури
C. Колапсу
D. Різкої пітливості
E. Ознобу

31. Ви операційна медсестра, накриваєте столик операційної медсестри для апендектомії. Що необхідно приготувати для обробки операційного поля за методом Філончикова-Гроссіха?
A. 5% розчин йоду
B. 5% розчин йоду та 96% спирт
C. 10% розчин йоду та 70% спирт
D. 0,1% розчин йодопирону та 96% спирт
E. 1% розчин йодонату

32. Пацієнту 30-ти років, у зв'язку з розривом селезінки та внутрішньою кровотечею, лікарем призначено пере¬ливання крові. Медсестра для прове¬дення проби на індивідуальну сумісність крові донора та реципієнта за системою АВО приготувала фарфорову пластин¬ку. Що з переліченого необхідно ще при¬готувати?
A. Кров реципієнта та кров донора
B. Кров реципієнта та сироватку донора
C. Сироватку реципієнта та сироватку донора
D. Стандартну сироватку та кров донора
E. Сироватку реципієнта та кров донора

33. У пацієнта 30-ти років на задній по¬верхні шиї утворився інфільтрат, який піднімається над поверхнею шкіри. Шкі¬ра в цьому місці має багряно-синій ко¬лір. Множинні гнійники об'єднуються в єдиний гнійно-некротичний конгломе¬рат. Що з перерахованого є першочер¬говим у даному випадку?
A. УФ-опромінювання
B. Оперативне лікування
C. Сульфаніламідні препарати
D. Застосування антибіотиків широкого спектру дії
E. Накладання пов'язки з мазями

34. Дитині 10 днів. Народилася доноше¬ною від здорових молодих батьків. Мед¬сестра проводить об'єктивне сестрин¬ське обстеження. Що має привернути її увагу, як прояв патології?
A. Маса м'язів розвинена слабко
B. Гіпертонус згиначів ніг
C. Закидання голови
D. Підшкірно-жировий шар виражений задовільно
E. Гіпертонус згиначів рук

35. Назвіть захворювання, при якому спостерігаються блідість шкірних по¬кривів, легка пастозність повік, збіль¬шення печінки та селезінки; у крові: ер. - 2,5х10 12/л, НЬ - 80г/л:
A. Ревматизм
B. Пієлонефрит
C. Анемія
D. Мала хорея
E. Гемофілія

36. У пацієнтки 17-ти років через 10 днів після перенесеної ангіни з'явилися скар¬ги на "летючий" біль у колінних, а потім у ліктьових та плечових суглобах, біль у ділянці серця, серцебиття. Якому захво¬рюванню відповідають зазначені озна¬ки?
A. Остеохондроз
B. Склеродермія
C. Ревматоїдний поліартрит
D. Ревматизм
E. Остеоартроз

37. У хворої 56-ти років скарги на біль у правому колінному суглобі, який поси¬люється під час ходьби, обмеження ру¬хів. Лікар призначив напівспиртовий зі¬грівальний компрес. Якою повинна бути тривалість даної процедури в хворої?
A. 6 годин
B. 12 годин
С. 24 години
D. 40 хвилин
E. 30 хвилин

38. У дитини з перших днів життя наяв¬ний ціаноз, який посилюється під час фі¬зичного навантаження (крик, прийман¬ня їжі). Для якої патології притаманні ці симптоми?
A. Анемія
B. Асфіксія новонародженого
C. Пологова травма
D. Вогнищева пневмонія
E. Природжена вада серця

39. Жінка 23-х років звернулася до жіно¬чої консультації зі скаргами на гнійні ви¬ділення зі статевих шляхів. Який метод дослідження доцільно застосувати для діагностики даного патологічного ста¬ну?
A. Кольпоскопія
B. УЗД органів малого тазу
C. Бактеріоскопічне дослідження виді¬лень
D. Гідротубація
E. Метросальпінгографія

40. Дівчинка 10-ти років знаходиться в лікувальному закладі з діагнозом "го¬стрий бронхіт". Лікар призначив їй вве¬дення 250 000 ОД бензилпеніциліну на¬трієвої солі. У флаконі міститься 0.5 г пеніциліну Скільки медична сестра по¬винна взяти розчинника і скільки ввести розчину хворому?
A. 3 мл розчинника і ввести 1 мл розчину
B. 2,5 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчину
C. 10 мл розчинника і ввести 6 мл розчину
D. 1 мл розчинника і ввести 0,25 мл роз¬чину
E. 5 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчи¬ну

41. У дитини 6-ти років, хворої на брон¬хіт, раптово вночі погіршився стан: з'я¬вилися задишка з довгим свистячим ви¬дихом, блідість шкіри з ціанотичним від¬тінком, напруження шийних м'язів. Для якого стану характерні такі проблеми?
A. Коматозний
B. Ларингоспазм
C. Судомний
D. Астматичний
E. Гіпертермічний

42. На яку глибину потрібно притиснути груднину до хребта, виконуючи непря¬мий масаж серця у дорослих?
A. 4-5 см
B. 5-6 см
C. 1-2 см
D. 3-4 см
Е. 2-3 см

43. Яке ускладнення виразкової хвороби шлунка потребує екстреної операції?
A. Субкомпенсований стеноз
B. Шлунково-кишкова кровотеча
C. Перфорація виразки
D. Декомпенсований стеноз
E. Малігнізація виразки

44. При пошкодженні шийного відді¬лу хребта прохідність дихальних шляхів відновлюють тільки:
A. Закиданням голови назад
B. Підкладанням валика під спину
C. Виведенням нижньої щелепи вперед
D. Підкладанням під шию валика
E. Поворотом голови вбік

45. Медична сестра післяпологового від¬ділення виявила у породіллі на 3-ю добу почервоніння в ділянці швів на проме¬жині та гнійні виділення. Яка найбільш доцільна тактика в даному випадку?
A. Ввести антибіотики
B. Провести туалет породіллі
C. Покласти холод на ділянку швів
D. Провести обробку швів
E. Викликати лікаря

46. До стаціонару надійшла дитина зі скаргами на біль у кістках та суглобах. Об'єктивно: стан дитини важкий, шкіра бліда, крововиливи, печінка та селезінка збільшені, пальпуються всі групи пери¬феричних лімфатичних вузлів. В крові - нормохромна анемія, тромбоцитопе¬нія, у лейкоцитарній формулі - бластні клітини. Про яке захворювання можна думати?
A. Геморагічний васкуліт
B. Гемофілія
C. Анемія
D. Тромбоцитопенія
E. Лейкоз

47. Який засіб впливу на кровообіг до¬цільно застосувати у другій стадії гаря¬чки?
А. Грілка
B. Зігріваючий компрес
C. Банки
D. Міхур з льодом
E. П'явки

48. У жінки 25-ти років скарги на різкий гострий біль внизу живота, запаморо¬чення. Остання менструація 2 тижні то¬му, своєчасна, без особливостей. Тест на вагітність негативний. Для якої патоло¬гії характерна така клінічна картина?
A. Апендицит
B. Апоплексія яєчника
C. Хронічний аднексит
D. Рак яєчника
Е. Позаматкова вагітність

49. Дитина 12-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 38°С, біль у суглобах, кільцеподібну висипку на шкірі. Об'єктивно: тони серця при¬глушені, короткий систолічний шум на верхівці, AT- 90/50 мм рт. ст., Ps - 110/хв. Яке захворювання можна запідозрити?
A. Вегето-судинна дисфункція
B. Ювенільний ревматоїдний артрит
C. Неревматичний кардит
D. Природжена вада серця
E. Ревматизм

50. Дівчинка 3-х місяців втратила за 2 доби 500 г маси тіла внаслідок блюван¬ня та проносу. У дитини шкіра сірувато-ціанотична, риси обличчя загострені, ре¬флекси знижені. Якому діагнозу відпові¬дає зазначена картина?
A. Гіперглікемічна кома
B. Спазмофілія
C. Печінкова кома
D. Ексикоз
E. Рахіт

51. Новонароджена дівчинка народила¬ся від передчасних пологів з терміном гестації 36 тижнів, масою тіла 1900 г, зростом 44 см. Об'єктивно: кістки че¬репа м'які, вуха щільно прилягають до голови. Шкіра зморшкувата, підшкірно-жирова тканина виражена слабко. Пу¬пкове кільце зміщене до лона. Статева щілина зяє. Оцінить стан дитини:
A. Недоношена III ст
B. Дитина доношена
C. Недоношена IV ст
D. Недоношена І ст
E. Недоношена II ст

52. Що необхідно ввести потерпілому з метою екстреної специфічної профіла¬ктики правця, якщо після повторної ре¬вакцинації пройшло більше 10 років?
A. 0,5 мл ПА
B. 300 МО ППС
C. 1 мл ПА та 3 000 МО ППС
D. 1500 МО ППС
E. 3000 МО ППС

53. Пацієнту 40 років, скаржиться на за¬гальну слабкість, кровотечу із носа та ясен, крововиливи на шкірі, біль у горлі під час ковтання (виразково-некротичні зміни), підвищення температури тіла до
39°С, збільшення лімфовузлів. У крові виявлені бластні клітини. Для якого за¬хворювання характерні такі симптоми?
A. Постгеморагічна анемія
B. Гемолітична анемія
C. B12-дефіцитна анемія
D. Гострий лейкоз
E. Лакунарна ангіна

54. Хвора 37-ми років знаходиться на ди¬спансерному обліку у психіатра з приво¬ду шизофренії. Вкажіть провідний сим¬птом параноїдної форми шизофренії:
A. Дисфорія
B. Сенестопатія
C. Маячні ідеї
D. Галюцинації
E. Гебефренія

55. Дитина 3-х тижнів. Народилася доно¬шеною. На даний час маса тіла 3850 г. Неспокійна. При контрольному зважу¬ванні висмоктує 50 мл грудного молока (при потребі 110 мл). Які рекомендації, щодо догодовування дитини, медична се¬стра може дати матері?
A. По 110 мл 7 разів на добу
B. По 120 мл 7 разів на добу
C. По 60 мл 7 разів на добу
D. По 100 мл 7 разів на добу
E. По 90 мл 7 разів на добу

56. У дитини 10-ти років, після заго¬стрення хронічного тонзиліту, з'явилися порушення мови, письма, ходи. До якого дослідження необхідно підготувати ди¬тину?
A. Кров на АЛТ
B. Кров на холестерин
C. Кров на загальний білірубін
D. Кров на глюкозу
E. Кров на ревмопроби

57. Пацієнт 29-ти років страждає на виразкову хворобу шлунка. На даний момент відзначає, що біль не турбує, але з'явилися слабкість, "миготіння му¬шок "перед очима, короткочасна непри¬томність та дьогтеподібні випорожнен¬ня. Об'єктивно: пацієнт блідий, шкіра волога, Ps-110/хв, AT- 80/50 мм рт. ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта?
A. Перфорація шлунка
B. Шлункова кровотеча
C. Пенетрація шлунка
D. Легенева кровотеча
E. Кровотеча з вен стравоходу

58. З якою метою здійснюють інфузію розчину натрію гідрокарбонату під час проведення реанімаційних заходів?
A. Корекція метаболічного ацидозу
B. Лікування метаболічного алкалозу
C. Збільшення часу виживання головно¬го мозку в умовах гіпоксії
D. Ліквідація гіпоксії
E. Попередження розвитку респіратор¬ного ацидозу

59. У породіллі на 3-й день післяполого¬вого періоду виник гострий двобічний пієлонефрит. Вона отримує цефтріаксон в/м, но-шпу, анальгін. Як краще го¬дувати немовля на період лікування?
A. Через зонд
B. Коров'ячим молоком
C. Прикладати до грудей
D. Дитячими сумішами
E. Донорським молоком

60. Учень 9-го класу на уроці хімії випад¬ково вилив на тильну поверхню правої кисті розчин азотної кислоти. Яка хара¬ктерна ознака опіку кислотами?
A. Утворення пухирів
B. Обвуглювання
C. Гіперемія
D. Коагуляційний некроз
E. Колікваційний некроз

61. Пацієнту 55-ти років призначена діє¬та № 7. Під час спілкування з пацієнтом медична сестра повинна пояснити мету призначеної дієти. В чому вона полягає?
A. Відновлення порушеної функції печін¬ки
B. Відновлення вітамінного балансу
C. Щадіння функції нирок, зменшення набряків
D. Нормалізація секреторної та моторної функції кишечнику
E. Щадіння нервової системи

62. Дільнична медична сестра під час здійснення патронажу новонароджено¬го виявила тріщини на сосках у матері. Яка з рекомендацій медичної сестри бу¬де найдоцільніша?
A. Продовжувати годування груддю
B. Лікувати тріщини фітопрепаратами
C. Годувати дитину зцідженим молоком матері і лікувати тріщини
D. Лікувати тріщини гормональними мазями
E. Перейти до штучного вигодовування

63. У пацієнта, хворого на крупозну пневмонію, скарги на підвищену темпе¬ратуру тіла до 40,0°С, задишку, вологий кашель, біль голови.  Яке першочергове сестринське втручання необхідно вико¬нати хворому?
A. Зменшити задишку
B. Запевнити в необхідності зміни став¬лення до свого здоров'я
C. Знизити температуру тіла
D. Зменшити біль голови
E. Зменшити кашель

64. Вкажіть кількість 0,1% р-ну гістамі¬ну сульфату для застосування в якості парентерального подразника пацієнту з масою тіла 60 кг:
A. 0,5 мл
B. 0,48 мл
C. 0,65 мл
D. 0,32 мл
E. 0,1 мл

65. Під час виконання внутрішньовенної ін'єкції пацієнт відчув в ділянці ліктьо¬вого згину болючість та помітив місцеве почервоніння по ходу вени. Яке ускла¬днення може виникнути в пацієнта?
A. Сепсис
B. Повітряна емболія
C. Флебіт
D. Гематома
E. Медикаментозна емболія

66. У післяопераційного хворого вини¬кли біль за грудниною, значний ціаноз, ядуха, тахікардія, шийні вени набухлі. З чим пов'язані дані проблеми?
A. Приступ стенокардії
B. Тромбоемболія легеневої артерії
C. Розрив аневризми аорти
D. Інфаркт легень
E. Інфаркт міокарда

67. Хвора на цукровий діабет 48-ми років приймає інсулін. Після введення звичай¬ної дози інсуліну вона відчула сильний голод, з'явилося відчуття тремтіння в ті¬лі, різка слабкість, шкіра вкрилася по¬том. Через декілька хвилин хвора зне¬притомніла. Об'єктивно: шкіра волога, Ps - 80/хв, AT- 150/90 мм рт. ст., вираже¬ний гіпертонус м'язів. Яке ускладнення виникло в хворої?
A. Зомління
B. Гіпертонічний криз
C. Гіпоглікемічна кома
D. Епілептичний напад
E. Пперглікемічна кома

68. Хворий 37-ми років звернувся зі скар¬гами на похолодання стоп, швидку втом¬люваність та біль у литкових м'язах під час ходи, яка змушує його зупинятись. При огляді: шкіра гомілок та стоп суха, блідо-синюшного кольору, холодна на дотик, ослаблення пульсу на тильній артерії стопи, позитивний симптом пе¬реміжної кульгавості. З чим пов'язані проблеми пацієнта?
A. Облітеруючий артеріосклероз
B. Нейродистрофічний синдром
C. Варикозне розширення вен
D. Облітеруючий ендартеріїт
E. Хвороба Рейно

69. Центральний венозний тиск хворого, який знаходиться у палаті інтенсивної терапії, становить 150 мм вод. ст. Про що це свідчить?
A. Це нормальні показники в перші дні після операції
B. У хворого розвивається гостра ди¬хальна недостатність
C. У хворого виникла внутрішня крово¬теча
D. Хворий повністю вийшов з наркозу
E. У хворого розвивається гостра серце¬ва недостатність

70. До відділення реанімації надійшла дитина з гіперглікемічною комою. Який вид інсуліну використовується для на¬дання невідкладної допомоги?
A. Інсулін тривалої дії
B. Інсулін подовженої дії
C. Суміш інсулінів короткої та тривалої дії
D. Інсулін короткої дії
E. Суміш інсуліну тривалої та подовже¬ної дії

71. Пацієнтка 48-ми років скаржиться на сильний біль голови, шум у вухах. Такі напади спостерігаються останні 2 роки після психоемоційних напружень. Арте¬ріальний тиск в межах 190/120 мм рт. ст. Розвиток якого захворювання спостері¬гається в пацієнтки?
A. Набута вада серця
B. Гостра судинна недостатність
C. Артеріальна гіпертензія
D. Гостра серцева недостатність
E. Хронічна серцева недостатність

72. У дитини 3-х місяців відзначаються блідість шкіри, підвищена пітливість, не¬спокій, м'які краї великого тім'ячка, роз¬м'якшення потиличної кістки. На яке за¬хворювання, найбільш вірогідно, вказу¬ють ці симптоми?
A. Спазмофілія
B. Гіпервітаміноз D
C. Аномалія конституції
D. Рахіт
E. Гіпотрофія

73. При відвідуванні хворого, який зна¬ходиться на диспансерному обліку з приводу хронічного гломерулонефриту, дільнична медсестра виявила наступні проблеми: сухість та свербіж шкіри, зни¬ження апетиту, нудоту, біль в епігастрії. Шкіра бліда з слідами розчухів, запах аміаку з рота. Яке ускладнення розвину¬лося в хворого?
A. Гостра ниркова недостатність
B. Хронічна ниркова недостатність
C. Хронічний пієлонефрит
D. Сечокам'яна хвороба
E. Гострий гломерулонефрит

74. У пацієнтки мелена. Об'єктивно: стан задовільний, судинний спазм (блі¬дість), пітливість, легка загальмова¬ність. Хвора неспокійна, свідомість збе¬режена, Ps- 90/хв, AT- 100/60 мм рт.ст, зменшення сечовиділення, Ht- 0,29. Яко¬му стану відповідає зазначена картина?
A. Маткова кровотеча
B. Легенева кровотеча
C. Ниркова кровотеча
D. Шлунково-кишкова кровотеча
E. Внутрішньочеревна кровотеча

75. Вночі у хворого 20-ти років, раптово-з'явилися відчуття ядухи, кашель з пінистим рожевим харкотинням. В анамне¬зі: переніс три ревматичні атаки, внаслі¬док чого сформувалася комбінована мітральна вада серця. Ps - 105/хв., AT- 90/60 мм рт.ст. Яку з фізіотерапевтичних про¬цедур доцільніше провести до появи лі¬каря?
A. Поставити гірчичники на потилицю
B. Подати зволожений кисень
C. Подати кисень, пропущений через 96% етиловий спирт
D. Зробити гарячу ніжну ванну
E. Поставити гірчичники на литкові м'язи

76. Пацієнтка 35-ти років поступила до лікарні зі скаргами на ріжучий, "розди¬раючий "біль у правому підребер'ї, який іррадіює в праву половину грудної клі¬тки, нудоту, повторне блювання, підви¬щення температури, здуття живота. Яка з проблем пацієнтки є пріоритетною та вимагає негайного вирішення?
A. Блювання
B. Нудота
C. Біль у правому підребер'ї
D. Метеоризм
E. Гарячка

77. Пацієнту 40 років, з відкритим пе¬реломом правої гомілки без зміщення, провели ПХО рани. Яку гіпсову пов'яз¬ку слід йому накласти?
A. Лонгетно-циркулярна
B. Тутор
C. Вікончаста
D. Циркулярна
E. Лонгетна

78. При проведенні катетеризації сечо¬вого міхура пацієнтці 42-х років меди¬чна сестра попередньо пояснила їй мету та хід майбутньої процедури та отрима¬ла її згоду. Цим вона забезпечила:
A. Попередила небезпеку ВІЛ
B. Інфекційну безпеку
C. Право пацієнтки на інформацію
D. Дотримання послідовності сестрин¬ського догляду
E. Правильну біомеханіку тіла

79. У хворого, що зловживає алкоголем, оперованого з приводу гострого панкре¬атиту, на другу добу післяопераційного періоду, вночі, виникло психомоторне збудження. Поривається встати, вийти з палати, дезорієнтований у просторі та часі. На вмовляння медичної сестри не реагує. Які першочергові дії палатної медсестри?
A. Заспокоїти хворого
B. Викликати рідних хворого
C. Ввести розчин аміназину
D. Фіксувати хворого до ліжка, виклика¬ти чергового лікаря
E. Випустити хворого з відділення

80. Дитина 4-х місяців не витримує пере¬рви між годуваннями. Об'єктивно: шкі¬ра бліда, підшкірно-жирова клітковина на животі відсутня, маса тіла зменшена на 12% від норми. Клінічна картина ха¬рактерна для:
A. Паратрофії
B. Гіпотрофії III ступеня
C. Гіпотрофії II ступеня
D. Токсичної диспепсії
E. Гіпотрофії І ступеня

81. У дитини 2-х місяців у пахвинній ді¬лянці спостерігається гіперемована мо¬кнуча поверхня шкіри, внаслідок злиття ерозій. Яке захворювання можна запідо¬зрити?
A. Пухирчатка
B. Везикулопустульоз
C. Пітниця
D. Попрілості І ступеня
E. Попрілості III ступеня

82. У дитини 8-ми років спостерігаю¬ться загальна слабкість, субфебрильна температура тіла, блідість шкіри, пастозність повік. У сечі: білок - 0,8 г/л, лей¬коцити покривають все поле зору. Для якого захворювання характерні ці сим¬птоми?
A. Гломерулонефрит
B. Цукровий діабет
C. Цистит
D. Пієлонефрит
E. Анемія

83. У дитини 6-ти місяців нежить. Лі¬кар призначив закрапування 1% розчи¬ну протарголу в ніс. Яку послідовність дій повинна виконати медична сестра?
A. Туалет носа, судинозвужуючі препара¬ти, антисептик через 30 хвилин
B.  Туалет носа, антисептик
C. Туалет носа, антисептик через 30 хвилин, судинозвужуючі препарати
В. Антисептик, туалет носа, судинозву¬жуючі препарати
Е. Одномоментно судинозвужуючі пре¬парати та антисептик

84. Під час проведення непрямого маса¬жу серця відчувся характерний хрускіт, що свідчить про перелом ребра. Які по¬дальші дії?
A. Припинити реанімаційні заходи та застосувати прекардіальний удар
B. Перейти до прямого масажу серця
C. Продовжувати серцево-легеневу реа¬німацію, правильно розташувавши руки на груднині
D. Продовжувати серцево-легеневу реанімацію, змістивши руки до неушкоджених ребер
E. Констатувати біологічну смерть по¬терпілого

85. Дитина 12-ти років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу брон¬хіальної астми. Яка проблема, в цьому випадку, є пріоритетною?
A. Інспіратор на задишка
B. Підвищення температури тіла
C. Біль у горлі при ковтанні
D. Експіраторна задишка
E. Утруднене дихання через ніс

86. Першовагітна з терміном вагітності 32 тижні скаржиться на біль голови, по¬рушення гостроти зору, "мушки" перед очами, біль у надчеревній ділянці. АТ-180/110 мм рт.ст. Якому стану відповідає зазначена картина?
A. Еклампсія
B. Гіпертонічна хвороба
C. Прееклампсія тяжкого ступеня
D. Прегестоз
E. Пієлонефрит вагітних

87. Лікар призначив жінці метод дослі¬дження для діагностики порушення мен¬струального циклу. Який метод діагно¬стики використовується при даній пато¬логії?
A. Мазок на ступінь чистоти піхви
B. Гістеросальпінгографія
C. Біопсія шийки матки
D. Мазок на "гормональне дзеркало"
E. Мазок на цитологію

88. Пацієнту, який лікується з приводу гострого циститу, лікар призначив про¬мивання сечового міхура. Який анти¬септичний розчин повинна підготувати медсестра?
A. 5% розчин калію перманганату
B. 2% розчин фурациліну
C. 0,9% розчин натрію хлориду
D. 0,02% розчин фурациліну
Е. 3% розчин перекису водню

89. Після проведення дефібриляції в хво¬рого відновилася нормальна серцева ді¬яльність, проте через 10 хвилин розви¬нулася повторна зупинка серця. Чи не¬обхідно проводити такому хворому по¬вторну дефібриляцію ї скільки разів?
A. Необхідна повторна дефібриляція, кількість дефібриляцій не обмежена
B. Повторна дефібриляція не потрібна
C. Повторити дефібриляцію, максималь¬на кількість до 10 разів
D. Припинити спроби дефібриляції при досягненні максимальної напруги дефі¬бриляції
E. Повторювати дефібриляцію макси¬мум 5 разів

90. До обов'язкових методів обстеження в гінекології належить:
A. Цитологічне дослідження
B. Тести функціональної діагностики
C. Мазки на ступінь чистоти піхви
D. Бактеріологічне обстеження
E. Огляд за допомогою дзеркал

91. При огляді 5-ти місячної дитини ви¬явлено: різке відставання у психомоторному розвитку, набрякле обличчя з тов¬стими губами та товстим язиком, непро¬порційно велика голова, на оточення не реагує. Про яке захворювання можна думати?
A. Гіпертиреоз
B. Рахіт
С. Гіпотиреоз
D. Вроджена вада серця
E. Акромегалія

92. Пацієнту 45-ти років лікар призначив гірудотерапію. Медична сестра, поясню¬ючи доцільність маніпуляції, вказує на кількість крові, яку втрачає пацієнт під час застосування однієї п'явки. Чому до¬рівнює цей об'єм крові?
А. 20 мл
В. 25 мл
C. 15 мл
D. 10 мл
E. 5 мл

93. Жінку госпіталізовано до відділен¬ня патології вагітних з передлежанням плаценти. Термін вагітності 36 тижнів. Раптово почалася кровотеча. Якими ма¬ють бути дії медичної сестри в такому випадку?
A. Ввести кровоспинні засоби
B. Ввести скоротливі засоби
C. Покласти холод на низ живота
D. Негайно викликати лікаря
E. Вислухати серцебиття плоду

94. Пацієнтка 25-ти років звернулася до чергової медичної сестри приймального відділення з такими проблемами: свер¬біж, поява пухирів на шкірі, набряк шиї та обличчя, пітливість, задишка. Ці сим¬птоми з'явилися після вживання лимо¬нів. Який з перелічених симптомів від¬носиться до суб'єктивного?
A. Набряк обличчя
B. Пітливість
C. Пухирі на шкірі
D. Задишка
E. Свербіж

95. У хворого через добу після репозиції перелому кісток передпліччя та накла¬дання циркулярної гіпсової пов'язки З'Явився біль у передпліччі, набряк кисті, заніміння пальців. Що Ви повинні зробити?
A. Ввести сечогінні препарати
B. Ввести знеболюючі препарати
C. Ввести спазмолітичні препарати
D. Забезпечити припідняте положення кінцівки
Е. Розрізати пов'язку по всій довжині

96. Дитині 1,5 роки. Стан важкий, мля¬ва, t - 38,5°С. на слизовій оболонці ми¬гдаликів плівки сірого кольору, які при спробі зішкрябання кровоточать. Діа¬гностовано дифтерію. Вкажіть найдоцільніший метод лікування дифтерії:
A. Туберкулін
B. АДП-анатоксин
C. Антитоксична сироватка
D. Інтерферон
E. Вакцина АКДП

97. У пацієнта набрякле обличчя з тов¬стими губами, очні щілини вузькі, шкіра суха та холодна. На яке захворювання вказують такі ознаки?
A. Гломерулонефрит
B. Тиреотоксикоз
C. Гіпотиреоз
D. Ожиріння
E. Набряк Квінке

98. До гінекологічного відділення на¬дійшла жінка 22-х років з підозрою на позаматкову вагітність. Об'єктивно: Ps-100/хв, AT- 90/60 мм рт. ст. Які дії медсе¬стри?
A. Розгорнути операційну
B. Підключити систему з кровозамінни¬ком, викликати лікаря
C. Провести гемотрансфузію
D. Провести пункцію черевної порожни¬ни через заднє склепіння піхви
E. Підготувати набір для діагностичного вишкрібання стінок порожнини матки

99. Хворий 60-ти років госпіталізований до неврологічного відділення з гострим порушенням мозкового кровообігу. Під час огляду медична сестра оцінила ризик розвитку пролежнів за шкалою Norton у 10 балів. Оцініть ступінь ризику розви¬тку пролежнів:
A. Низький
B. ІІ стадія розвитку пролежнів
C. Помірний
D. Пацієнт не потрапляє в зону ризику
E. Високий

100. Як слід здійснювати непрямий ма¬саж серця 8-ми річній дитині?
A. Двома руками 60 разів за 1 хвилину
B. Двома пальцями 80 разів за 1 хвилину
C. Однією рукою 120 разів за 1 хвилину
D. Однією рукою 80 разів за 1 хвилину
E. Двома руками 100 разів за 1 хвилину

101. У ранньому післяродовому періо¬ді почалася значна кровотеча; матка ве¬лика, м'яка. Визначена гіпотонія матки. Які дії медичної сестри з метою невід¬кладної допомоги?
A. Внутрішньовенне введення метилергометрину
B. Катетеризація сечового міхура
C. Зовнішній масаж матки
D. Холод на низ живота
E. Все перераховане

102. У пацієнтки 28-ми років, що прохо¬дить лікування в терапевтичному відді¬ленні з приводу бронхіальної астми, з'я¬вився кашель із склоподібним харкотин¬ням, задишка з утрудненим видихом. Яку медичну допомогу можна надати до по¬яви лікаря?
A. Ввести п/ш розчин адреналіну 0,1% -1,0
B. Ввести п/ш розчин ефедрину 5% -1,0
C. Зробити інгаляцію з портативного інгалятора
D. Ввести в/в розчин еуфіліну 2,4% -1,0
E. Ввести в/в 40 мг преднізолону

103. Жінка 45-ти років скаржиться на зміну смаку, появу болючих тріщин у куточках роту, ламкість нігтів, їх уві¬гнутість. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ-100/60 мм рт. ст., Ps- 100/хв. В анамнезі тривалі менструації. При якому захво¬рюванні можуть бути ці ознаки?
A. Фолієводефіцитна анемія
B. Залізодефіцитна анемія
C. Гемолітична анемія
D. В12-дефіцитна анемія
E. Гостра постгеморагічна анемія

104. Жінці було здійснено переливання власної крові. Як називається цей ме¬тод?
A. Реінфузія
B. Замінний
C. Екстракорпоральний
D. Прямий
E. Непрямий

105. Дитина 7-ми років захворіла гостро. Через два тижні після грипу на шкірі ни¬жніх кінцівок та сідницях з'явилося полі¬морфне, симетрично розташоване гемо¬рагічне висипання. Для якого захворю¬вання це характерно?
A. Хвороба Верльгофа
B. Гемофілія
C. Лейкоз
D. Анемія
Е. Геморагічний васкуліт

106. Яка основна ознака наркоманічної стадії алкоголізму?
A. Амнестичні форми сп'яніння
B. Інтенційний тремор кінцівок
C. Відсутність блювотного рефлексу
D. Низька толерантність до алкоголю
E. Наявність абстинентного синдрому

107. Пацієнтці 35-ти років з ожирінням II ст., яке не пов'язане з захворюван¬нями серцево-судинної та ендокринної систем, призначено дієтичне лікування. Дотримання якої дієти буде контролю¬вати медична сестра?
A. №11
B. №10
С. №5
D. №7
Е. №8

108. При якому захворюванні жіночих статевих органів відзначаються жовті, пінисті, рідкі виділення з піхви?
A. Сифіліс
B. Трихомоніаз
C. Кандидозний вульвовагініт
D. Туберкульоз статевих органів
E. Хламідіоз статевих органів

109. Медична сестра, визначаючи реа¬кцію організму на певний об'єм та фор¬му фізичного навантаження, використо¬вує різноманітні проби. Назвіть мету ортостатичної проби:
A. Оцінка рівня кисневого забезпечення організму
B. Оцінка стану серцево-судинної систе¬ми
C. Оцінка визначення ступеня тренова¬ності системи дихання
D. Оцінка респіраторного резерву орга¬нізму
E. Оцінка активності обмінних процесів

110. П'ятирічна дитина знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом "гло¬мерулонефрит". Які додаткові лабора¬торні дослідження необхідно провести для контролю наявності ремісії цього за¬хворювання?
A. Оглядова   рентгенограма  органів черевної порожнини
B. Проба за Зимницьким
C. Аналіз крові на стерильність
D. Не слід проводити
E. Цистоскопія

111. У ході спостереження за важкохво¬рим відмічено значне підвищення тем¬ператури - понад 41°С Це супроводжу¬ється запамороченням, прискоренням дихання, погіршенням показників гемодинаміки. Які немедикаментозні методи боротьби з гіпертермією, у першу чергу, має використати медична сестра?
A. Накласти холодний оцтово-водяний компрес на голову
B. Зробити вологе укутування тіла
C. Накласти міхур із льодом на голову та бокові поверхні шиї
D. Поставити клізму з холодною водою
E. Налагодити обдування тіла за допомо¬гою вентилятора

112. Медична сестра нефрологічного відділення визначила добовий діурез у пацієнта за допомогою проби за Зим¬ницьким. Він склав 350 мл. Як медична сестра повинна оцінити результат?
A. Ніктурія
B. Полакіурія
C. Поліурія
D. Ішурія
E. Олігурія

113. Хворий 37-ми років захворів 4 годи¬ни тому, коли вперше відчув біль в епі-гастральній ділянці, нудоту. Через дея¬кий час біль змістився в праву половину живота донизу, виникло блювання. При пальпації - різкий біль в правій здухвин¬ній ділянці, напруження м'язів, позитив¬ний симптом Щоткіна-Блюмберга. У чо¬му полягає надання першої допомоги?
A. Холод, госпіталізація в разі посилення болю
B. Знеболюючі, госпіталізація
C. Спазмолітики, госпіталізація
D. Знеболюючі, амбулаторне спостере¬ження
E. Холод, негайна госпіталізація

114. Пацієнт 28-ми років скаржиться на нездужання, біль голови, задишку, мутну сечу червонуватого кольору, що з'яви¬лися через два тижні після перенесеної ангіни. Об'єктивно: ЧСС- 88/хв., пульс напружений, ритмічний, AT- 170/95 мм рт.ст., стан задовільний, шкіра блідо-рожевого кольору, обличчя набрякле. Для якого захворювання характерні дані симптоми?
A. Гострий гломерулонефрит
B. Хронічний пієлонефрит
C. Сечокам'яна хвороба
D. Хронічний гломерулонефрит
E. Гострий пієлонефрит

115. В жіночій консультації вагітна 12-ти тижнів скаржиться на блювання, яке ви¬никає вранці та повторюється до 5 разів протягом доби, нудоту, зниження апети¬ту. Раніше була здорова. Визначте про¬блему первинного пріоритету:
A. Гіпосалівація
B. Блювання вагітних
C. Отруєння
D. Пізній гестоз вагітних
E. Гіперсалівація

116. У гастроентерологічному відділенні знаходиться пацієнт 45-ти років з діа¬гнозом хронічний коліт. Які особливості підготовки пацієнта до іригоскопії?
A. Метод не потребує спеціальної підго¬товки пацієнта
B. Очисні клізми напередодні ввечері
C. Олійні клізми напередодні ввечері
D. Прийом таблетованого йодовмісного препарату
E. Призначення розвантажувальної дієти

117. Хворий 55-ти років скаржиться на кашель з виділенням до 150-200 мл хар¬котиння, субфебрильну температуру, слабкість, пітливість. Визначається на¬явність "барабанних паличок", "годин¬никових скелець". Хворіє багато років, в анамнезі часті ГРВІ, бронхіти, пневмо¬нії. Вкажіть найбільш пріоритетну про¬блему пацієнта:
A. Виділення харкотиння
B. Субфебрильна температура
C. Пітливість
D. Слабкість
E. Зміна форми пальців

118. Хворий 36-ти років знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділен¬ні, скаржиться на частий кашель із ви¬діленням "іржавого"харкотиння, зади¬шку, слабкість, нездужання, біль у нижній частині правої половини грудної клітки. Об'єктивно: шкіра обличчя чер¬вона; температура тіла 39,2°С. Чим зу¬мовлений біль у грудній клітці?
A. Обструкція бронхіального дерева
B. Частий кашель
C. Гіпоксія дихальних м'язів
D. Підвищення тиску в малому колі кровообігу
E. Ураження плевральних листків

119. Хворий 72-х років скаржиться на свербіж шкіри, кровоточивість, жов¬тяницю, збільшення живота. При об¬стеженні виявлено: судинні зірочки на шкірі, еритема долонь, ксантоми, асцит. Для якого захворювання характерні да¬ні проблеми?
A. Цироз печінки
B. Виразкова хвороба шлунка
C. Панкреатит
D. Хронічний гепатит
E. Жовчнокам'яна хвороба

120. У пацієнта після поранення грудної клітки зупинилося серце та дихання. Яка найбільш доцільна тактика при наданні першої медичної допомоги?
A. Негайно розпочати непрямий масаж серця та ШВЛ
B. Розпочати ШВЛ
C. Терміново направити до реанімаційно¬го відділення
D. Розпочати непрямий масаж серця
E. Викликати швидку допомогу та мілі¬цію

121. З метою профілактики зараження СНІДом медична сестра у своїй діяльно¬сті дотримується вимог наказу МОЗ:
A. №288
B. №408
С. №223
D. № 720
Е. №120

122. Хворому на виразкову хворобу шлунка призначено рентгеноскопію шлунка. Яку із контрастних речовин треба використати?
A. Сергозин
B. Іопогност
C. Холевіт
В. Верографін
Е. Барієва суміш

123. Яке співвідношення між кількістю вдихів та компресія ми грудної клітки під час виконання серцево-легеневої реані¬мації одним реаніматором?
A. 1 вдих - 5 компресій
B. 15 вдихів - 2 компресії
C. 2 вдихи -IS компресій
D. 5 вдихів - 2 компресії
E. 2 вдихи -10 компресій

124. Хворий скаржиться на часті непов¬ні позиви до сечовипускання, особливо вночі. Що порекомендувати хворому?
A. УЗД органів черевної порожнини
B. Рентгенологічне обстеження тазу
C. Цистоскопію
D. Звернутися до уролога
E. Ректороманоскопію

125. Пацієнт 60-ти років впродовж 8-ми років хворіє на гіпертонічну хворобу. Вночі у нього розвинувся напад ядухи, виникло серцебиття, кашель з виділен¬ням пінистого харкотиння. Хворий зна¬ходиться в напівлежачому положенні, ЧДР- 32/хв, AT- 220/100 мм рт.ст. У ле¬генях велика кількість вологих хрипів. Тони серця глухі. Який стан розвинувся в хворого?
A. Стенокардія
B. Бронхіальна астма
C. Набряк легень
D. Інфаркт міокарда
E. Кардіогенний шок

126. Через 15 хвилин після в/м ін'єкції пе¬ніциліну в пацієнта з активною фазою ревматизму виникли різка слабкість, жар у тілі, потемніння в очах. Об'єктив¬но: шкірні покриви бліді, вологі, ЧСС-110/хв. Яке сестринське втручання при цьому стані є першочерговим?
A. Зняти хворому ЕКГ
B. Ввести хворому пеніциліназу
C. Ввести еуфілін
D. Дати хворому індометацин
E. Дати хворому нітрогліцерин

127. Спілкуючись з пацієнтом, медична сестра помітила, що пацієнт надмірно уважний до свого здоров'я, необгрунто¬вано припускає наявність у себе різноманітних захворювань, цікавиться ре¬зультатами аналізів всіх лабораторних досліджень. Оцініть психологічний тип пацієнта:
A. Демонстративний
B. Агресивний
C. Тривожний
D. Депресивний
E. Іпохондричний

128. При обстеженні пацієнта, хворого на ревматоїдний артрит, медична сестра виявила проблему пацієнта: біль у сугло¬бах. На біль у яких суглобах найчастіше скаржиться пацієнт?
A. У великих суглобах верхніх кінцівок
B. У кульшових суглобах
C. У плечових суглобах
D. У великих суглобах нижніх кінцівок
E. У дрібних суглобах кистей рук та стоп

129. Пацієнтка 22-х років скаржиться на болюче сечовиділення, появу пінистих білей з неприємним запахом, відчуття свербіння в ділянці зовнішніх статевих органів та піхві. Яке захворювання має таку клінічну картину?
A. Мікоплазмоз
B. Кандидоз
С. Трихомоніаз
D. Хламідіоз
E. Уреаплазмоз

130. Народилася дитина з тяжкою фор¬мою гіпоксії. Дайте оцінку йому за шка¬лою Апгар:
A. 8 балів
B. 4 бали
C. 2 бали
В. 6 балів
Е.10 балів

131. До приймального відділення достав¬лений потерпілий 36-ти років з черепно-мозковою травмою. Об'єктивно: свідо¬мість відсутня, крововилив у навколоочну клітковину, з носа виділяються кров та ліквор. AT-100/60 мм рт. ст., Ps- 50/хв. З чим пов'язані проблеми пацієнта?
A. Стиснення мозку
B. Струс мозку
C. Внутрішньочерепна гематома
D. Перелом основи черепа
E. Перелом склепіння черепа

132. У роділлі після 8-ми годин нормаль¬ної пологової діяльності перейми ста¬ли недостатньо сильними та тривали¬ми, проміжок часу між ними збільшився. Про яку патологію пологової діяльності йдеться?
A. Первинна слабкість пологової діяль¬ності
B. Патологічний прелімінарний період
C. Дискоординована пологова діяльність
D. Вторинна слабкість пологової діяль¬ності
E. Надмірно сильна пологова діяльність

133. У вагітної, з тяжкою формою пі¬знього гестозу, різко погіршився загаль¬ний стан, з'явилися напади судом з втра¬тою свідомості. Що сталося з вагітною?
A. Епілепсія
B. Еклампсія
C. Крововилив у мозок
D. Кома
E. Прееклампсія

134. У присутності хворого маніпуляційна та палатна сестри обговорюють його стан, використовуючи незрозумілі Йому терміни. Що може виникнути у хворого в результаті таких дій?
A. Егогенія
B. Неадекватна поведінка
C. Ігнорування хвороби
D. Ятрогенія
E. Егротогенія

135. Пацієнта 43-х років турбують різ¬кий нападоподібний біль стріляючого характеру в ділянці нижньої щелепи з лівого боку. Напади виникають під час розмови, жування, ковтання, чищен¬ня зубів. Порушення чутливості немає. Для якого захворювання характерні та кі ознаки?
A. Отит
B. Ангіна
C. Стоматит
D. Менінгіт
E. Невралгія нижньої гілки трійчастого нерва

136. У жінки 65-ти років рак шийки ма¬тки IV ст. Раптово почалася значна кро¬вотеча з піхви. Що необхідно зробити на долікарняному етапі?
A. Ввести вікасол 1 % розчин 1 мл
B. Ввести глюконат кальцію 10% розчин 10 мл
C. Ввести циклофосфан 0,2 мл
D. Провести тугу тампонаду піхви
E. Ввести анальгін 50% розчин 2 мл

137. Хвора 57-ми років звернулася до онколога зі скаргою на наявність без¬болісного новоутворення в правій мо¬лочній залозі. Який метод обстеження найбільш інформативний в діагностиці цього захворювання?
A. Мамографія
B. УЗД
C. Рентген
D. Пальпація
E. Біопсія

138. Який метод застосовують для хірур¬гічної обробки рук при відсутності води?
A. Метод Гроссіха-Філончикова
B. Метод Спасокукоцького-Кочергіна
C. Метод Бруна
D. Метод Фюрбрінгера
E. Метод Альфельда

139. Який метод невідкладної терапії є доцільним у разі стенозуючого ларинго¬трахеїту IV ступеня?
A. Антигістамінні препарати
B. Відволікальна терапія
C. Інгаляції зволоженого кисню
D. Парові інгаляції
E. Трахеотомія

140. Для тиреотоксикозу характерний наступний симптомокомплекс:
A. Витрішкуватість, тахікардія, збіль¬шення щитоподібної залози
B. Тахікардія, зменшення щитоподібної залози, підвищення артеріального тиску
C. Вологість шкіри, зниження темпера¬тури тіла, тахікардія
D. Сухість шкіри, випадіння волосся, брадикардія
E. Звуження очних щілин, брадикардія, збільшення щитоподібної залози

141. У пацієнта 42-х років різана рана тильної поверхні кисті з гнійним ексуда¬том, отримана 3 дні тому. Для перев'язки медсестра приготувала лікарю 1 % роз¬чин йодонату для обробки шкіри. Які ще розчини необхідно приготувати для пе¬рев'язки?
A. 3% розчин перекису водню та 10% розчин натрію хлориду
B. 0,02% розчин фурациліну та 0,9% розчин натрію хлориду
C. 3% розчин перекису водню та 0,9% розчин натрію хлориду
D. 6% розчин перекису водню та 0,02% розчин фурациліну
E. 1% розчин хлораміну та 10% розчин натрію хлориду

142. Дитині 1 рік. При огляді: температу¬ра тіла 39,5°С, шкіра червона, гаряча на дотик. Яка першочергова дія медичної сестри при наданні допомоги дитині?
A. Ввести 50% розчин анальгіну
B. Ввести 0,25% розчин дроперидолу
C. Ввести літичну суміш
D. Ввести 1 % розчин димедролу
E. Провести фізичні методи охолоджен¬ня

143. У дитини 5-ти років t- 38°С, з'яви¬лася висипка на волосяній частині голо¬ви, обличчі, тулубі, кінцівках у вигляді плям, папул, везикул. Для якого захво¬рювання характерні такі ознаки?
A. Краснуха
B. Вітряна віспа
С.Кір
D. Менінгококцемія
E. Скарлатина

144. Вкажіть, що необхідно зробити в першу чергу при відмороженні І-ІІ сту¬пеня?
A. Розтерти руками уражену ділянку тіла до почервоніння шкіри
B. Дати потерпілому протизапальні пре¬парати
C. Дати потерпілому тепле питво чи алкоголь
D. Розтерти снігом уражену ділянку
E. Доставити потерпілого в тепле примі¬щення

145. Серед внутрішньолікарняних інфе¬кцій найчастіше зустрічаються:
A. Інфекції сечовидільної системи
B. Кишкові інфекції
С Гельмінтози
D. СНІД
E. Вірусний гепатит В, С

146. У опіковому відділенні знаходиться хворий з опіками верхньої частини ту¬луба та живота. Яку анатомічну ділян¬ку потрібно використати для підшкірних ін'єкцій?
A. Литкові ділянки
B. Передньозовнішня поверхня стегон
C. Верхньозовнішній квадрант сідниць
D. Великогомілкові ділянки
E. Підколінні ділянки

147. Пацієнтка 32-х років звернулася до медичної інфекційної служби з питан¬ням анонімного обстеження на ВІЛ. Яка лабораторія здійснює дослідження крові на вміст антитіл до ВШ?
A. Бактеріологічна
B. Імунологічна
C. Біохімічна
D. Клінічна
E. Цитологічна

148. До гінекологічного відділення наді¬йшла пацієнтка 20-ти років зі скаргами на затримку місячних протягом 3-х ти¬жнів, переймоподібний біль унизу жи¬вота та кров'янисті виділення. При вагінальному дослідженні зовнішнє вічко шийки матки закрите. Про яке ускла¬днення вагітності йдеться?
A. Неповний аборт
B. Аборт, що розпочався
C. Аборт у ходу
D. Повний аборт
E. Загроза аборту

149. Пацієнту 37-ми років, який лікує¬ться в терапевтичному відділенні з при¬воду загострення ревматизму, лікар при¬значив аспірин, який подразнює слизову оболонку шлунка. Про які особливості прийому препарату повинна повідомити хворому медична сестра?
A. Приймати під час їжі
B. Приймати у проміжках між їжею
C. Приймати за 30 хвилин перед сном
D. Приймати після їжі
E. Приймати натще

150. Доношена дитина 2,5 місяців, що на¬родилася від фізіологічних пологів, ва¬гою 3200 г, має переводитися на змішане вигодовування. Що з переліченого ниж¬че медсестра обере за пріоритетне у ви¬рішенні цієї проблеми?
A. Вирішення проблеми, пов'язаної з застосуванням суміші
B. Вирішення проблеми вибору суміші
С-
D. Вирішення проблеми приготування суміші
E. Вирішення проблеми дефіциту молока у матері

Еталони відповідей

1.        D    26.        Е    51.        Е    76.        С    101.        Е    126.        В
2.        Е    27.        Е    52.        С    77.        С    102.        С    127.        E
3.        В    28.        В    53.        D    78.        С    103.        В    128.        E
4.        А    29.        В    54.        С    79.        D    104.        А    129.        C
5.        Е    30.        А    55.        С    80.        Е    105.        E    130.        C
6.        С    31.        Е    56.        Е    81.        E    106.        E    131.        D
7.        А    32.        Е    57.        В    82.        D    107.        E    132.        D
8.        В    33.        В    58.        А    83.        А    108.        B    133.        В
9.        D    34.        С    59.        Е    84.        С    109.        В    134.        D
10.        Е    35.        С    60.        D    85.        D    110.        В    135.        E
11.        С    36.        D    61.        С    86.        С    111.        C    136.        D
12.        С    37.        А    62.        С    87.        D    112.        E    137.        E
13.        В    38.        Е    63.        С    88.        D    113.        E    138.        C
14.        В    39.        С    64.        В    89.        А    114.        A    139.        E
15.        В    40.        Е    65.        С    90.        Е    115.        В    140.        A
16.        В    41.        D    66.        В    91.        С    116.        В    141.        A
17.        С    42.        А    67.        С    92.        В    117.        A    142.        E
18.        С    43.        С    68.        D    93.        D    118.        E    143.        В
19.        Е    44.        С    69.        Е    94.        Е    119.        A    144.        A
20.        В    45.        Е    70.        D    95.        Е    120.        A    145.        A
21.        Е    46.        Е    71.        С    96.        С    121.        E    146.        В
22.        В    47.        D    72.        D    97.        С    122.        E    147.        В
23.        С    48.        В    73.        В    98.        В    123.        C    148.        В
24.        Е    49.        Е    74.        D    99.        Е    124.        D    149.        D
25.        D    50.        D    75.        С    100.        D    125.        C    150.        E


 

Яндекс.Метрика >